☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVI/179/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI/179/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,
poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 337 961,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę  206 622,35 zł i przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 10, 12  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami od nr 3 do 7,  do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

Dochody ogółem:                                                        29 175 699,50 zł
w tym:

1) dochody bieżące                                                      28 501 675,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej     6 734 088,85 zł
2) dochody majątkowe                                                674 024,00 zł


Wydatki ogółem:                                                         28 396 892,50 zł
w tym:

1) wydatki bieżące                                                                       24 685 819,50 zł                       

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                     6 734 088,85 zł 
2) wydatki majątkowe                                                                 3 711 073,00 zł


Przychody ogółem:                                                                      813 440 zł
w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym        635 029 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                    178 411 zł


Rozchody ogółem:                                                                                         1 592 247 zł
w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                   1 092 247 zł
- wykup innych papierów wartościowych                                                       500 000 zł


§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 778 807 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

§ 6. W  uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Spłata zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy, w terminie do końca 2020 r.;
4. Formą zabezpieczenia kredytów będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową",

- w § 12  pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 635 029 zł".


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Damnica

 Kazimierz Kozina
                                                                                                  


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-11-23 11:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-11-23 12:24:54)

 
 
liczba odwiedzin: 7672456

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X