☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVI/181/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/181/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 listopada 2016 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. [1]) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm. [2]),  w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 roku, poz. 779),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni                       0,73 zł.

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni                                                      4,54zł.

c)      pozostałych, w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni                                                      0,20 zł.

d)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) i  położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni   2,98 zł

 

2) od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej   0,60 zł

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 – od 1 m2 powierzchni użytkowej   20,07 zł.

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej          10,59 zł.

d)      związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -
 od 1 m2 powierzchni użytkowej     4,60 zł.

e)      pozostałych, w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej    3,85 zł.

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego i decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Należności z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu gminy:

BS Ustka 82 9315 0004 0001 0025 2000 0170 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7647581

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X