☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVI/186/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Damnica

 

UCHWAŁA NR XXVI/186/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 listopada 2016r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Damnica

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446 z późn.zm.[1]) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.[2]) oraz § 107 pkt 1  uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy Damnica z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Damnica (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2009r. Nr  116, poz. 2265)  po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Damnica złożonej przez Panią Renetę D. i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Damnica uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Damnica do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

    Przewodniczący

    Rady Gminy Damnica

 

     Kazimierz Kozina

 

 


Załącznik

do uchwały Nr XXVI/186/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 17 listopada 2016r.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Damnica

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Wójta Gminy Damnica

 

Dnia 14 października 2016r. do Rady Gminy Damnica wpłynęła skarga Pani Renaty D. zam. Sąborze na działalność Wójta Gminy Damnica, przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Skarga dotyczy ustalenia przyczyn i usunięcia źródła odoru wydobywającego się z sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Sąborze.

Przewodniczący Rady Gminy Damnica przekazał skargę do wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 października 2016r. zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi przez Wójta Gminy Damnica dotyczącymi przedmiotu skargi oraz dokumentacją w sprawie i stwierdziła, co następuje:

W dniu 24 października 2016r. przeprowadzono wizję w terenie w celu wyjaśnienia przyczyny nieprzyjemnych odorów, o których mowa w skardze.

W wyniku wizji w terenie stwierdzono, iż siec kanalizacji sanitarnej działa sprawnie, nie stwierdzono unoszących się nieprzyjemnych odorów. Urządzenia te znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Skontrolowano dwie studzienki kanalizacyjne w pobliżu domostw Państwa Paszkowskich, Wójcik oraz Cymbałko. Urządzenia te działają bez zarzutów.

Zatem podniesienie skargi, iż sieć kanalizacyjna na terenie miejscowości Sąborze działa wadliwie jest bezzasadne.

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z  2016r. poz.1579

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016r. poz. 868, 996 i 1579

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-11-23 12:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-11-23 12:44:13)

 
 
liczba odwiedzin: 7673908

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X