☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVII/187/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVII/187/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 1870)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 66 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę  172 628 zł i przesunięcia między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 6,  do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:


Dochody ogółem:                                                          29 455 360,50 zł
w tym:

1) dochody bieżące                                                      28 881 252,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej     6 945 088,85 zł
2) dochody majątkowe                                                 574 108,00 zł


Wydatki ogółem:                                                         28 437 664,50 zł
w tym:

1) wydatki bieżące                                                     24 919 935,50 zł                     

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej   6 945 088,85 zł 
2) wydatki majątkowe                                                 3 517 729,00 zł


Przychody ogółem:                                                      574 551 zł
w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym        396 140 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                    178 411 zł


Rozchody ogółem:                                                                                         1 592 247 zł
w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                   1 092 247 zł
- wykup innych papierów wartościowych                                                         500 000 zł


§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 1 017 696 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

§ 6. W  uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:


- w § 10  pkt 3 kwotę 1672 634 zł zastępuje się kwotą 1 592 247 zł,
- w § 12  pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 396 140 zł".

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący
 

Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina

                                                                                                  


 

 

 


UZASADNIENIE

Załącznik  Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 103 110 zł, do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami.

2. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się zwiększenia o 84 zł, w związku uzyskanymi dochodami za złomowanie zużytego sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia o kwotę 186 003 zł, poprzez urealnienie planu w poszczególnych podatkach i opłatach.

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia o 3 100 zł, do wysokości wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan o 7 286 zł, na które składa się:


· zwiększenie o 2 378 zł, w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonane na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia majątkowego za zalane pomieszczenia szkoły,
· zmniejszenie o 9 664 zł, w rozdziale 80104 - "Przedszkola" do prognozowanych wpływów za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami gminy, do przedszkola w Damnicy.

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna" rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami" zmniejsza się plan o 12 960 zł, do wysokości planowanych wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 430 zł - kara za nieterminowe wykonanie dotyczące dostawy i montażu wyposażenia boiska sportowego w Mianowicach.

Załącznik  Nr 2 
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

1.  W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 30 900 zł, planu zadań inwestycyjnych, do wysokości wykonanych wydatków.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o 26 816 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy", do wykonanych wydatków.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia o 5 500 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne, których wykonanie jest niższe od pierwotnie planowanego. 

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 26 978 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Damnie (20 400 zł) oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Zespołu Szkół w Damnicy
(2 378 zł) - środki uzyskane z ubezpieczenia majątkowego.

5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się zwiększenia o 499 zł, do wysokości uzyskanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

6. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 30 189 zł, w związku z oszczędnościami w wydatkowaniu środków własnych zabezpieczonych na zadania, które w późniejszym okresie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa.

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się zmniejszenia o 97 000 zł, do wysokości przewidywanych wydatków realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia gminnego". 

8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan o łączną kwotę 9 700 zł, w następujących rozdziałach:


· 92109 - "Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o 6 800 zł,


· 92116 - "Biblioteki" o kwotę 2 900 zł.


Powyższe zmniejszenia dokonuje się do wysokości wykonanych wydatków związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" oraz "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" .Załącznik  Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2016 r. wraz z limitem wydatków"

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz
z limitem wydatków, w następujący sposób:


1. Zmniejsza się plan następujących zadań inwestycyjnych:


· "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m.in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Sąborze, Domaradz" o 20 000 zł,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego" o 8 000 zł,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" o  2 900 zł,
· "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o 26 816 zł,
· "Wydatki na zakupy inwestycyjne" o 5 500 zł,
· "Rozbudowa oświetlenia gminnego" o 97 000 zł,
· "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" o 6 800 zł,
· "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" o 2 900 zł.


Zmniejszenie planu ww. zadań dokonuje się do wysokości wykonanych bądź prognozowanych wydatków.


2. Uaktualnia się przedmiotowy załącznik o zmiany, które nastąpiły na mocy Zarządzeń Wójta Gminy Damnica: nr 139//2016 i 145/2016 odpowiednio z dnia 18 i 30 listopada 2016 r., w zakresie zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, do ich wykonania.
 
  Załącznik  Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

Ze względu na zmiany w planie dochodów i wydatków, zmniejszeniu ulegają przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o 238 889 zł. 

Załącznik  Nr 5
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku"

Ze względu na wprowadzenie zwiększonych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i rozdysponowania ich po stronie wydatków - uaktualniono przedmiotowy załącznik.


Załącznik  Nr 6
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku"

Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy Zarządzenia nr 141/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2016 r. .   

 


 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 11:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:03:01)

 
 
liczba odwiedzin: 7672459

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X