☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXVII/188/16 Rady Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2016-2021

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/188/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 15 grudnia 2016 roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica
na lata 2016-2021

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 i 2 do uchwały nr XVII/97/2015 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Damnica na lata 2016 - 2021 poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Damnica

                                           

                                                                                      Kazimierz Kozina

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych  z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2016 do wielkości ujętych uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. Ponadto ze względu na zmianę wysokości przychodów w 2016 r., dokonano zmiany wysokości rozchodów w latach 2017 - 2020 oraz przeliczono kwotę długu na te lata.

 

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF”

 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

 

1. Ze względu na wykonanie bądź prognozowane wykonanie zadań inwestycyjnych, na dzień 31 grudnia 2016 r. - zmniejszono limit wydatków w 2016 r., w następujących przedsięwzięciach:

  •   "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacja sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego" o 8 000 zł,
  •  "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" o 2 900 zł,
  •  "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o 26 816 zł,
  •  "Rozbudowa oświetlenia gminnego" o 97 000 zł,
  •  "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" o 6 800 zł,
  • "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" o 2 900 zł.

2. Wraz z limitem wydatków ww. zadań zmniejszono limit zobowiązań oraz nakłady finansowe.

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652761

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X