☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVII/189/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica

                        

 

UCHWAŁA NR XXVII/189/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 15 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1])) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 710)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się diety dla radnych Rady Gminy Damnica, w postaci miesięcznego ryczałtu, naliczonego od półtorakrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz niektórych innych ustaw.

 

§ 2. Wysokość ryczałtu, w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Gminy ustala się w sposób następujący:

1)   Przewodniczący Rady Gminy w wysokości       - 50%;

2)   Wiceprzewodniczący Rady Gminy w wysokości   – 28%;

3)   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Komisji, będący członkami innych Komisji w wysokości   – 22%;

4)   Przewodniczący Komisji Rady Gminy w wysokości    – 21%;

5)   radni, będący członkami Dwóch Komisji Rady w wysokości     – 20%;

6)   pozostali radni w wysokości     – 19%.

 

 

§ 3. 1. Wysokość ryczałtu obliczonego w sposób określony w § 2, ulega obniżeniu w razie nieobecności radnego na posiedzeniach Rady lub Komisji Rady według następujących zasad:

1)   za nieobecność na sesji Rady – o 50 % miesięcznego ryczałtu;

2)   za nieobecność na posiedzeniu Komisji Rady – o 25 % miesięcznego ryczałtu.

2. Obniżenie diety, o który mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy sesji zwoływanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

§ 4. 1. Podstawami do wypłacenia diety w postaci miesięcznego ryczałtu są:

1)   udział radnego w pracach organów Gminy, do których został wybrany, potwierdzony Jego podpisami na listach obecności, prowadzonych przez pracownika Urzędu Gminy Damnica;

2)   wykazy posiedzeń organów Gminy sporządzone przez pracownika Urzędu Gminy Damnica.

2. Radny zachowuje prawo do miesięcznego ryczałtu bez potrąceń w przypadku:

1) nieobradowania w danym miesiącu organów Gminy;

2) nieobecności z powodu wykonywania obowiązków zleconych przez Radę Gminy Damnica.

 

§ 5. Wypłata diet następować będzie po zakończeniu miesiąca, w terminie 5 dni.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Damnica:

1)   nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 r., w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica;

2)   nr XVI/105/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

 

 [1])  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:09:46)

 
 
liczba odwiedzin: 7672442

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X