☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXVII/191/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Damnica a Gminą Tuchomie oraz Gminą Czarna Dąbrówka dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO ? Poddziałanie 10.3.1 ?Odnawialne źródła energii?

 

 

   UCHWAŁA  Nr  XXVII/191/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Damnica a Gminą Tuchomie oraz Gminą Czarna Dąbrówka dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – Poddziałanie 10.3.1 „Odnawialne źródła energii”

 

Na podstawie art.10 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmian.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Damnica a Gminą Tuchomie oraz Gminą Czarna Dąbrówka w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” polegającego na zakupie i montażu instalacji OZE na terenie każdej z gmin i aplikowaniu na realizację tego projektu o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne źródła energii”.

2. Finansowanie projektu przez partnerów, zostanie określone na podstawie procentowego udziału wartości poszczególnych elementów projektu, zlokalizowanych na terenie danej gminy.

3. Liderem projektu jest Gmina Tuchomie.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Damnica do zawarcia porozumienia w zakresie i na zasadach określonych w §1 ust 1-3, oraz do dokonywania w nim zmian, z uwzględnieniem zapisu §2 niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowe na realizację porozumienia w danym roku określa uchwała budżetowa na dany rok oraz wieloletnia prognoza finansowa.

 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                   

 

 Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652692

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X