☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/197/16
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok w kwocie  27 397 428,86 zł
w tym:


1. dochody bieżące  26 066 444,43 zł

2. dochody majątkowe    1 330 984,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Damnica na rok 2017 w kwocie 29 195 116,43 zł
z tego:


1) wydatki bieżące w kwocie                                               23 578 164,43 zł
w tym:


a) wydatki bieżące jednostek budżetowych                         14 904 936,00 zł
z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane     10 155 605,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
  jednostek budżetowych                                                      4 749 331,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                           1 430 053,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych         6 829 646,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego                           120 000,00 zł


2) wydatki majątkowe w kwocie           5 616 952,00 zł             

z tego:
a)  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        5 616 952,00 zł        zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku   oraz limit wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 1 797 687,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji papierów wartościowych.

     2. Ustala się przychody w kwocie 3 186 914,17 zł oraz rozchody w wysokości 1 389 226,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:


· celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67 000 zł
· celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 20 000 zł
· ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 29 000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 74 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


    2. Ustala się dochody z korzystania za środowisko w wysokości 25 000 zł oraz wydatki w wysokości 39 059 zł na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.
    3. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 27 770 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

   2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami  samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 677 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

    2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 11.
    3. Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej  przez osobę fizyczną w kwocie 610 053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
   
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu    Sołeckiego z podziałem na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek  zaciąganych na:
   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
   2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 389 226,60 zł.
   3) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 797 687,57 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 654 480 zł i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania  odpadami komunalnymi w kwocie 654 480 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty    1.000.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 797 687,57 zł.


2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie  1 389 226,60 zł,

3) zaciągania zobowiązań

 a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy  i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz   niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych i zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

 b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla  zapewnienia  ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym  na łączną kwotę 1 500 000 zł,

 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu   z uwzględnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz  wydatków  majątkowych, 

 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy.

 

 Przewodniczący
 Rady Gminy Damnica

 Kazimierz Kozina


ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZAŁĄCZNIK NR 12

ZAŁĄCZNIK NR 13
 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664660

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X