☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVIII/199/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 

UCHWAŁA NR XXVIII/199/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r., poz. 446 z późn.zm.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina


Załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016r.

 

P L A N    P R A C Y

 

KOMISJI REWIZYJNEJ NA  2017 ROK

 

 

Lp.

 

Posiedzenie - kontrola

 

Temat posiedzenia

 

Termin posiedzenia

 

Osoby przygotowujące materiały

 

Osoby uczestniczące

 

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2.

 

Posiedzenie

Analiza złożonych wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych w latach 2014, 2015 i 2016.

Styczeń

Wójt Gminy

Wójt Gminy

 

 

2.

 

Posiedzenie

Zapoznanie się z realizacją inwestycji:

- budowa Remizy OSP w Damnicy,

- adaptacja obiektu przedszkola na mieszkania socjalne w Damnicy.

 

Luty

Wójt Gminy

Wójt Gminy

 

 

 

 

3.

 

Posiedzenie

Analiza wykorzystania dotacji przez OSP w Damnicy za 2016r.

 

Marzec

 

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy

 

 

4.

 

Posiedzenie

Analiza inwestycji drogowych realizowanych przez ZGK w Damnicy w 2016r.

Kwiecień

 

Wójt Gminy

Dyrektor ZGK

Wójt Gminy

Dyrektor ZGK

 

 

5.

 

Posiedzenie

Opinia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

 

Maj

 

Skarbnik Gminy

 

Wójt Gminy

 

 

 

6.

 

Posiedzenie

Analiza bieżącej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

 

 

Czerwiec

Wójt Gminy

Wójt Gminy

 

 

8.

 

Kontrola

Kontrola realizacji budżetu CEiK w Damnicy za I półrocze 2017r.

 

 

Wrzesień

Dyrektor CEiK

Dyrektor CEiK

 

1

2

3

4

5

6

7

 

9.

Posiedzenie

Bieżąca analiza zadłużenia gminy oraz należności wobec gminy.

 

Październik

 

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy

 

 

 

10.

Posiedzenie

Analiza kosztów utrzymania mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie gminy.

 

 

Listopad

Wójt Gminy

Dyrektor ZGK

Wójt Gminy

Dyrektor ZGK

 

 

11.

 

Posiedzenie

1.      Analiza i opinia projektu budżetu Gminy na 2018 rok.

2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2018r. oraz sprawozdanie z pracy Komisji za 2017r.

 

Grudzień

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

 

Realizacja poszczególnych tematów może ulec przesunięciu w poszczególnych miesiącach, jak również tematyka posiedzeń może zostać poszerzona o tematy potrzebujące pilnego rozpatrzenia lub aktualizowania o sprawy bieżące. Plan przewiduje uzupełnienia wynikające ze współpracy ze wszystkimi Komisjami Rady w  rozwiązywaniu problemów gminy.

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                               [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661577

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X