☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVIII/200/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/228/13 Rady Gminy Damnica w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego i logopedy.

UCHWAŁA  NR  XXVIII/200/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/228/13 Rady Gminy Damnica w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego i logopedy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.[1]) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść  § 2 i § 5 ust. 1 uchwały Rady Gminy Damnica Nr XXXII/228/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga i logopedy, poprzez nadanie im następującego brzmienia:

 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. i określa się według poniższej tabeli:

 

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor zespołu szkół:

- do 15 oddziałów

- 16 i więcej oddziałów

 

5

3

2.

Dyrektor szkoły podstawowej, wicedyrektor zespołu szkół

6

 

 „§ 5.1 Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz:

1) dla pedagoga szkolnego, psychologa oraz doradcy zawodowego w wymiarze 26 godzin;

2) dla logopedy  w wymiarze 22 godziny.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

 


[1]               Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U z 2016 r., poz 1579,

[2]              Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w:  Dz. U z 2016 r., poz 668,1010 .

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-01-03 10:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-01-03 10:28:17)

 
 
liczba odwiedzin: 7672377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X