☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVIII/201/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Damnica

UCHWAŁA  NR XXVIII/201/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz art. 30 ust. 6, 6 a, art. 49 ust. 1 i art. 54 ust. 5 i 7 oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.[2]), po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/250/09 Rady Gminy Damnica z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Damnica – wprowadza się następujące zmiany:

 

1) treść § 4  w rozdziale V regulaminu, otrzymuje brzmienie:

       „§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki) albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły (placówki) i zatwierdzone przez organ prowadzący szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono funkcje wychowawcy klasy, opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w poniższych tabelach.

 

 

LP.

STANOWISKO

LICZBA UCZNIÓW

KWOTA DODATKU

1.

Dyrektor Zespołu Szkół

Powyżej 250 uczniów

          do 250 uczniów

 od 1000 zł do 1200 zł

 od  800  zł do 1000 zł

2.

Dyrektor Szkoły

Wicedyrektor Zespołu Szkół

 

 od 400 zł do 600 zł

 

2.Ustala się wykaz innych stanowisk, za które przysługuje dodatek funkcyjny, liczony zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1.

LP.

STANOWISKO - FUNKCJA

KWOTA DODATKU (zł)

1.

Opiekun stażu

150 zł

2.

Wychowawca klasy (grupy), w zależności 

od liczby uczniów(wychowanków):

a) do 15

b) od 16 do 25

c)  26 i więcej

 

 

100 zł

150 zł

200 zł

                                                                                                                                                              „                                                                                                                                                                

2)   Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:

 „Rozdział VIII

dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny i wynosi:

 1) 75 zł dla jednej osoby;

 2) 85 zł dla dwóch osób;

 3) 110 zł dla trzech osób;

 4) 120 zł dla czterech i więcej osób.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego utrzymaniu.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego                    

   przyznanie.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący

       Rady Gminy Damnica

       Kazimierz Kozina

 

 

 


[1]               Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. Z 2016 r., poz 1579.

[2]              Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U z 2016 r., poz 668, 1010.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652616

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X