☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 16.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie dowodu osobistego

URZĄD GMINY DAMNICA

Karta usługi nr USC-1

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

 

 1. Sprawę załatwia

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Damnica, pok. Nr 11
tel. 59 84 84 432

 1. Wymagane wnioski i dokumenty:

 

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Uwaga !!!
  formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
  formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.
 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
  osobistego o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z
  równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny
  kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
  źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z
  zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
  wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • zdjęcie w formie elektronicznej – kolorowe zdjęcie o rozdzielczości co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB; 
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

    3. Sposób złożenia wniosku

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.


Kto może wystąpić z wnioskiem:
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku, również dziecka, które ukończyło 5 rok życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

 

      4. Sposób załatwienia

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia
 • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

 

     5. Termin załatwienia:

 

30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

 

6. Tryb odwoławczy:
   Nie przysługuje

     7. Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

Uwagi:
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-01-24 11:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Schulz
(2019-01-28 14:51:54)

 
 
liczba odwiedzin: 7956284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X