☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie NR 2/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Świecichowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 03 stycznia 2019r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Świecichowo

 

            Na podstawie § 4 załącznika do uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Damnica z dnia  30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Damnica (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r., poz. 4137)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sołectwie Świecichowo ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa, w zakresie dokonania podziału sołectwa Świecichowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

 1. sołectwa Świecichowo, obejmującego miejscowość Świecichowo,
 2. sołectwa Mrówczyno, obejmującego miejscowość Mrówczyno.

 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii i wniosków, w tym również w trybie zapytania ankietowego, którego wzór wskazano w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy sołectwa Świecichowo, posiadający czynne prawo wyborcze, według stanu na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 07 stycznia 2019r. do dnia  31 stycznia 2019r.

 

§ 5. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia zostanie przekazane sołtysowi sołectwa Świecichowo oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica i stronie internetowej Gminy Damnica.

 

§ 6. 1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji oraz wypełnione formularze ankiet należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica w terminie do dnia 31 stycznia 2019r.

2. Przy przesyłaniu opinii, wniosków oraz formularzy ankiet drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 7. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

2. Wyniki konsultacji zostaną również przedstawione sołtysowi sołectwa Świecichowo oraz Radzie Gminy Damnica.

 

§ 8. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się Inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 03 stycznia 2019r.

 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących dokonania podziału sołectwa Świecichowo

 

      W związku z prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Świecichowo, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

         Czy jest Pan/pani za dokonaniem podziału sołectwa Świecichowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

 1. sołectwa Świecichowo, obejmującego obszar miejscowości Świecichowo;
 2. sołectwa Mrówczyno, obejmującego obszar miejscowości Mrówczyno?

          Udzielając odpowiedzi na pytanie należy postawić znak ”X” przy jednej z poniższych odpowiedzi:

 


                           tak

 


                           nie

 

                           wstrzymuję się

 

 

Dane ankietowanego:

 1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….
 2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..

Oświadczenie

            Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.1.2016.119.1)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych    w ankiecie konsultacyjnej dotyczącej dokonania podziału sołectwa Świecichowo, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury konsultacji.

            Uwaga! Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne.

            Brak danych osobowych spowoduje nieuwzględnienie ankiety w procesie konsultacyjnym.

 

                                                                                  …………………………………………..

                                                                                  Czytelny podpis ankietowanego

 

Załącznik nr  2

do Zarządzenia Nr 2/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 03 stycznia 2019r.

 

 

WÓJT GMINY DAMNICA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

dotyczących dokonania podziału sołectwa Świecichowo

i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

 1. sołectwa Świecichowo, obejmującego obszar miejscowości Świecichowo
 2. sołectwa Mrówczyno, obejmującego obszar miejscowości Mrówczyno

 

 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 07 stycznia 2019r. do dnia 31 stycznia 2019r.

 1. Mieszkańcy miejscowości: Świecichowo i Mrówczyno, posiadający czynne prawo wyborcze w dniu 03 stycznia 2019r. mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez opinie, wnioski, wypełnienie formularza ankiety konsultacyjnej.
 2. Formularze ankiety będą dostępne:
 1. w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Damnica,
 2. na stronie internetowej Gminy Damnica,
 3. u sołtysa sołectwa Świecichowo,
 4. w punkcie handlowym w miejscowości Świecichowo.
 1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji oraz wypełnione formularze ankiet należy złożyć w formie papierowej w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, w terminie do dnia  31 stycznia 2019r.

Przy przesyłaniu opinii, wniosków oraz formularzy ankiet drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Damnica.

 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

Wójt Gminy

mgr Andrzej Kordylas

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661628

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X