☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr9/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 15 stycznia 2019 r. w srawie upoważnenia Skarbnika Gminy Damnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imienu Wójta Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Damnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Damnica

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.   z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. [1]), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. [2]), art. 143 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.   zm. [3]) oraz art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm. [4])

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Joannę Michalską – Skarbnika Gminy Damnica, do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Damnica indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, to jest do:

1) wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, łącznym zobowiązaniem pieniężnym oraz spraw prowadzonych na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o finansach publicznych z wyjątkiem decyzji w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych;

2) podpisywania pism, wezwań, upomnień oraz tytułów wykonawczych w imieniu wierzyciela;

3) podpisywania pism urzędowych w sprawach niemających charakteru spraw administracyjnych oraz poświadczania za zgodność z oryginałem w zakresie objętym działalnością Referatu Finansowego Urzędu Gminy Damnica.

2. Upoważnienie obejmuje podpisywanie w/w pism również w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia, ustania stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Andrzej Kordylas[1] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500;

[2] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1629;

[3] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 650,  poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz.1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2491;

[4] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1104, poz. 1629, poz.  2073;

 


 
 
liczba odwiedzin: 7647823

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X