☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 26/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statutów tworzonym sołectwom Świecichowo i Mrówczyno

ZARZĄDZENIE NR 26/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 31 stycznia 2019r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statutów tworzonym sołectwom Świecichowo i Mrówczyno

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika do uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Damnica (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r., poz. 4137)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania statutów tworzonym sołectwom: Świecichowo i Mrówczyno, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 4 lutego 2019r. do 14 lutego 2019r.

 

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii i wniosków, w tym również w trybie zapytania ankietowego, którego wzór wskazano w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy sołectwa Świecichowo, posiadający czynne prawo wyborcze, według stanu na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia zostanie przekazane sołtysowi sołectwa Świecichowo oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica i stronie internetowej Gminy Damnica.

 

§ 6. 1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji oraz wypełnione formularze ankiet należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica w terminie do dnia 14.02.2019r.

2. Przy przesyłaniu opinii, wniosków oraz formularzy ankiet drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 7. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

2. Wyniki konsultacji zostaną również przedstawione Radzie Gminy Damnica.

 

§ 8. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się Inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kordylas

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr  26/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 31 stycznia 2019r.

 

Projekt

UCHWAŁA NR ………

RADY GMINY DAMNICA

z dnia ………………………..

 

w sprawie nadania statutów sołectwom Świecichowo i Mrówczyno

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.[1]) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Nadaje się Statut Sołectwu Świecichowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Nadaje się Statut Sołectwu Mrówczyno w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

            § 3. Traci moc załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVI/357/14 Rady Gminy Damnica  z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Damnica.

 

            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ….

Rady Gminy Damnica

z dnia ………………….

STATUT SOŁECTWA ŚWIECICHOWO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Świecichowo;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Damnica.

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Damnica;

4) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Damnica;

5) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Damnica.

 

§ 2. 1. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie Sołectwa.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy i działa w ramach jej osobowości prawnej.

3. Obszar jednostki pomocniczej obejmuje miejscowość Świecichowo.

 

§ 3. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie i w granicach przepisów prawa,  a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Damnica;

3) niniejszego Statutu.

 

§ 4. 1.Utworzenia, łączenia, podziału, zniesienia Sołectwa, dokonuje Rada Gminy, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

2. Inicjatorem stworzenia, łączenia, podziału, zniesienia Sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, z zachowaniem konieczności konsultacji z mieszkańcami.

 

Rozdział 2

Organizacja i zakres działania

 

§ 5.  Podstawowym celem utworzenia i funkcjonowania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców.

 

§ 6.  Do zakresu działania Sołectwa należy:

 

 1. inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy;
 2. opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, przekazanych w tym celu przez organy Gminy;
 3. stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej, na terenie Sołectwa;
 4. podejmowanie innych czynności i działań na rzecz społeczności lokalnej, w granicach  i na zasadach określonych obowiązującymi normami prawnymi.

 

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym (stanowiącym) Sołectwa, grupującym pełnoletnich mieszkańców Sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys, którego działalność wspomaga

Rada Sołecka.

4. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków.

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z momentem wyboru nowych organów wykonawczych jednostki pomocniczej.

 

§ 8. 1. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa;

2) wybieranie i odwoływanie, Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

3) stanowienie w istotnych sprawach, dotyczących Sołectwa w ramach przepisów prawa.

2. Zebraniom Wiejskim przewodniczy Sołtys.

3. Podczas nieobecności Sołtysa na Zebraniu Wiejskim, mieszkańcy zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, wybierają przewodniczącego obrad.

§ 9. 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa;

3) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie im;

4) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie im;

5) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta;

6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń Wójta.

2. Sołtys, podczas Zebrań Wiejskich, przedkłada informację o swojej działalności

oraz działalności Rady Sołeckiej, w tym sprawozdanie finansowe.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5.  Rada Gminy może odrębną uchwałą określić, na jakich zasadach sołtysowi będzie przysługiwać dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

 

 

6. Sołtys posługuje się pieczęcią, której wzór ustala Wójt.

7. Na nieruchomości zamieszkiwanej przez Sołtysa, w widocznym miejscu zamieszcza się tablicę z napisem „SOŁTYS”.

 

§ 10. 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

 1. opracowywanie i przedkładanie podczas Zebrania Wiejskiego projektów uchwał, w sprawach będących przedmiotem tych zebrań;

2) zebranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji  w ramach Sołectwa;

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

 

 

Rozdział 3

Gospodarka mieniem i finansami

 

§ 11. 1. Rada Gminy, na podstawie odrębnej uchwały może przekazać Sołectwu część mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego źródła.

2. Sołectwo gospodaruje przekazywanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

3. Przez czynność zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia.

 

§ 12. 1. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

2. Wydatki Sołectwa stanowią integralną część budżetu Gminy.

3. Rada Gminy, w formie uchwały, wyraża bądź nie wyraża zgody na wyodrębnienie

w budżecie Gminy środków funduszu sołeckiego.

4. Zasady gospodarowania środkami funduszu sołeckiego określa odrębna ustawa.

 

Rozdział 4

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

 

§ 13. 1. Prawo udziału w Zebraniach Wiejskich mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

którzy w dniu jego zwołania, posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

 

§ 14.  Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, § 20 ust. 1, § 32 ust.1:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim

3) na polecenie Wójta.

 

§ 15. 1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje do wiadomości publicznej Sołtys, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, najpóźniej na pięć dni przed dniem obrad Zebrania Wiejskiego.

2. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy zwołania Zebrania;

2) dokładne określenie daty, godziny i miejsca Zebrania;

3) projekt porządku obrad.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców lub Wójta winno odbyć się  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w terminie wskazanym w ust. 3, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5.  Zebraniu zwołanemu w trybie § 15 ust. 4 przewodniczy  Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

6.  Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne,  gdy o terminie i miejscu Zebrania mieszkańcy

zostali prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem

§ 15 ust. 5, § 20 ust. 4, § 32 ust. 3.

3. Porządek obrad ustala Zebranie, na podstawie przedłożonego projektu.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.

 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodniczący Zebrania.

3. Przebieg obrad Zebrania Wiejskiego jest protokółowany.

4. Oryginał protokołu, podpisany przez przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, wraz z listą obecności oraz podjętymi uchwałami winny zostać przekazane Wójtowi, w terminie  14 dni od dnia przeprowadzenia Zebrania.

 

Rozdział 5

Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

§ 18. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej winny odbywać się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy następnej kadencji.

2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach. Pierwsze wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu  3 miesięcy od dnia utworzenia Sołectwa.

 

§ 19. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa,

uprawnionym do udziału w wyborach do Rady Gminy.

 

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być wybrany Sołtys i Rada Sołecka, zwołuje

Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości mieszkańcom Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

3. Zawiadomienie następuje poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych w Sołectwie.

4. Przewodniczącym Zebrania jest Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Wójt wyznacza drugi termin bez konieczności zachowania zasad określonych

w § 20.

3. Wybory w nowym terminie mogą zostać przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim, po upływie 15 minut od terminu pierwszego Zebrania.

4. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

 

§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,

wybranych spośród uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na Sołtysa lub członka

Rady Sołeckiej.

3. Wybór członków komisji skrutacyjnej przeprowadza przewodniczący

Zebrania Wiejskiego.

4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

6. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

 

§ 23. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) ogłoszenie wyników wyborów;

6)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

2. Protokół o wynikach wyborów podpisują przewodniczący i członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący Zebrania Wiejskiego i podają go do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

 

§ 24. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

§ 25. 1. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na funkcję

Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania, które winny być opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy oraz zawierać wpisane nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

§ 26.  Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym  i bezpośrednim.

 

§ 27.  Głosowanie odbywa się w ten sposób, iż głosujący pozostawia jako nieskreślone

nazwisko (nazwiska) kandydata (kandydatów), na którego głosuje.

 

§ 28.1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż określone w § 25 ust. 3;

3) gdzie pozostawiono więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż jest mandatów.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

 

§ 29.1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2.Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej samej liczbie głosów.

4. Ponownego głosownia nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów z równą liczbą głosów jest mniejsza niż liczba wybranych członków Rady Sołeckiej.

 

§ 30.  1. W terminie 3 dni od daty wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko

ważności wyborów lub wyborowi na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, z powodu naruszenia postanowień niniejszego Statutu, dotyczących przebiegu głosowania, jak też ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu uprawnionemu, o którym mowa

w § 19 niniejszego Statutu.

3. Protest wnosi się w formie pisemnej do Wójta.

4. W proteście winny zostać sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane  lub przedstawione dowody na ich poparcie.

5. Wójt, w terminie 3 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia tego postępowania komisji rewizyjnej Rady Gminy, która po dokonaniu analizy przedstawia swoje stanowisko Radzie Gminy.

6. O zasadności lub bezzasadności złożonego protestu rozstrzyga Rada Gminy  w formie właściwej uchwały.

7. W przypadku unieważnienia wyborów, Wójt zarządza w terminie 3 miesięcy od daty unieważnienia ponowne wybory, na zasadach określonych w Statucie.

 

§ 31. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia Statutu.

3. Zebranie Wiejskie odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa.

4. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

5. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa nie może odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.

6. Sołtys może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając rezygnację Wójtowi Gminy.

7. Poszczególni członkowie Rady Sołeckiej mogą zrezygnować z pełnienia funkcji, składając rezygnację Sołtysowi.

8. W przypadku śmierci Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej, zarządza się wybory zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 32. 1. Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa, w przypadkach wskazanych w § 31 zwołuje Wójt, natomiast członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.

3. Zebraniu zwołanemu w sprawie odwołania sołtysa przewodniczy  Wójt lub osoba przez niego upoważniona, natomiast zebraniu w sprawie odwolania członka Rady Sołeckiej przewodniczy sołtys.

4. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

5. Kadencja Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 18.

 

§ 33. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

 

§ 34.  Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu Gminy.

 

                                                                                                                                                                    Rozdział 6

Zakres kontroli i nadzoru

 

§ 35. 1. Organami nadzoru i kontroli nad działalnością organów Sołectwa są Rada Gminy oraz Wójt Gminy.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola sprawowana jest na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Rada Gminy i Wójt posiadają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących

im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

 

§ 36. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta jest nieważna.

            2. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych  z powołanymi w ust. 1 przepisami prawa i przekazuje je do Rady Gminy, która może je unieważnić w przypadku istotnego naruszenia prawa.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 37.  Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr ….

Rady Gminy Damnica

 

 

 

STATUT SOŁECTWA MRÓWCZYNO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Mrówczyno;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Damnica.

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Damnica;

4) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Damnica;

5) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Damnica.

 

§ 2. 1. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie Sołectwa.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy i działa w ramach jej osobowości prawnej.

3. Obszar jednostki pomocniczej obejmuje miejscowość Mrówczyno.

 

§ 3. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie i w granicach przepisów prawa,  a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Damnica;

3) niniejszego Statutu.

 

§ 4. 1.Utworzenia, łączenia, podziału, zniesienia Sołectwa, dokonuje Rada Gminy, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

2. Inicjatorem stworzenia, łączenia, podziału, zniesienia Sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,  z zachowaniem konieczności konsultacji z mieszkańcami.

 

Rozdział 2

Organizacja i zakres działania

 

§ 5.  Podstawowym celem utworzenia i funkcjonowania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców.

 

§ 6.  Do zakresu działania Sołectwa należy:

 

 1. inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy;
 2. opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, przekazanych w tym celu przez organy Gminy;
 3. stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej, na terenie Sołectwa;
 4. podejmowanie innych czynności i działań na rzecz społeczności lokalnej, w granicach  i na zasadach określonych obowiązującymi normami prawnymi.

 

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym (stanowiącym) Sołectwa, grupującym pełnoletnich mieszkańców Sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys, którego działalność wspomaga

Rada Sołecka.

4. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków.

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z momentem wyboru nowych organów wykonawczych jednostki pomocniczej.

 

§ 8. 1. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa;

2) wybieranie i odwoływanie, Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

3) stanowienie w istotnych sprawach, dotyczących Sołectwa w ramach przepisów prawa.

2. Zebraniom Wiejskim przewodniczy Sołtys.

3. Podczas nieobecności Sołtysa na Zebraniu Wiejskim, mieszkańcy zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, wybierają przewodniczącego obrad.

§ 9. 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa;

3) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie im;

4) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie im;

5) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta;

6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń Wójta.

2. Sołtys, podczas Zebrań Wiejskich, przedkłada informację o swojej działalności

oraz działalności Rady Sołeckiej, w tym sprawozdanie finansowe.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5.  Rada Gminy może odrębną uchwałą określić, na jakich zasadach sołtysowi będzie przysługiwać dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

6. Sołtys posługuje się pieczęcią, której wzór ustala Wójt.

7. Na nieruchomości zamieszkiwanej przez Sołtysa, w widocznym miejscu zamieszcza się tablicę z napisem „SOŁTYS”.

 

§ 10. 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

 1. opracowywanie i przedkładanie podczas Zebrania Wiejskiego projektów uchwał,  w sprawach będących przedmiotem tych zebrań;

2) zebranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji  w ramach Sołectwa;

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

 

 

Rozdział 3

Gospodarka mieniem i finansami

 

§ 11. 1. Rada Gminy, na podstawie odrębnej uchwały może przekazać Sołectwu część mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego źródła.

2. Sołectwo gospodaruje przekazywanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

3. Przez czynność zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia.

 

§ 12. 1. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

2. Wydatki Sołectwa stanowią integralną część budżetu Gminy.

3. Rada Gminy, w formie uchwały, wyraża bądź nie wyraża zgody na wyodrębnienie

w budżecie Gminy środków funduszu sołeckiego.

4. Zasady gospodarowania środkami funduszu sołeckiego określa odrębna ustawa.

 

Rozdział 4

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

 

§ 13. 1. Prawo udziału w Zebraniach Wiejskich mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa którzy w dniu jego zwołania, posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

 

§ 14.  Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, § 20 ust. 1, § 32 ust.1:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim

3) na polecenie Wójta.

 

§ 15. 1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje do wiadomości publicznej Sołtys, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, najpóźniej na pięć dni przed dniem obrad Zebrania Wiejskiego.

2. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy zwołania Zebrania;

2) dokładne określenie daty, godziny i miejsca Zebrania;

3) projekt porządku obrad.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców lub Wójta winno odbyć się  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w terminie wskazanym w ust. 3, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5.  Zebraniu zwołanemu w trybie § 15 ust. 4 przewodniczy  Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

6.  Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne,  gdy o terminie i miejscu Zebrania mieszkańcy

zostali prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem

§ 15 ust. 5, § 20 ust. 4, § 32 ust. 3.

3. Porządek obrad ustala Zebranie, na podstawie przedłożonego projektu.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.

 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodniczący Zebrania.

3. Przebieg obrad Zebrania Wiejskiego jest protokółowany.

4. Oryginał protokołu, podpisany przez przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, wraz z listą obecności oraz podjętymi uchwałami winny zostać przekazane Wójtowi, w terminie  14 dni od dnia przeprowadzenia Zebrania.

 

Rozdział 5

Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

§ 18. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej winny odbywać się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy następnej kadencji.

2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach. Pierwsze wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu  3 miesięcy od dnia utworzenia Sołectwa.

 

§ 19. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa,

uprawnionym do udziału w wyborach do Rady Gminy.

 

 

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być wybrany Sołtys i Rada Sołecka, zwołuje

Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości mieszkańcom Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

3. Zawiadomienie następuje poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych w Sołectwie.

4. Przewodniczącym Zebrania jest Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Wójt wyznacza drugi termin bez konieczności zachowania zasad określonych

w § 20.

3. Wybory w nowym terminie mogą zostać przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim, po upływie 15 minut od terminu pierwszego Zebrania.

4. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

 

§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,

wybranych spośród uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na Sołtysa lub członka

Rady Sołeckiej.

3. Wybór członków komisji skrutacyjnej przeprowadza przewodniczący

Zebrania Wiejskiego.

4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

6. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

 

§ 23. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) ogłoszenie wyników wyborów;

6)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

2. Protokół o wynikach wyborów podpisują przewodniczący i członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący Zebrania Wiejskiego i podają go do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

 

§ 24. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

§ 25. 1. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na funkcję

Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania, które winny być opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy oraz zawierać wpisane nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

§ 26.  Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

 

§ 27.  Głosowanie odbywa się w ten sposób, iż głosujący pozostawia jako nieskreślone

nazwisko (nazwiska) kandydata (kandydatów), na którego głosuje.

 

§ 28.1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż określone w § 25 ust. 3;

3) gdzie pozostawiono więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż jest mandatów.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

 

§ 29.1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2.Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej samej liczbie głosów.

4. Ponownego głosownia nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów z równą liczbą głosów jest mniejsza niż liczba wybranych członków Rady Sołeckiej.

 

§ 30.  1. W terminie 3 dni od daty wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko

ważności wyborów lub wyborowi na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, z powodu naruszenia postanowień niniejszego Statutu, dotyczących przebiegu głosowania, jak też ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu uprawnionemu, o którym mowa

w § 19 niniejszego Statutu.

3. Protest wnosi się w formie pisemnej do Wójta.

4. W proteście winny zostać sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane  lub przedstawione dowody na ich poparcie.

5. Wójt, w terminie 3 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia tego postępowania komisji rewizyjnej Rady Gminy, która po dokonaniu analizy przedstawia swoje stanowisko Radzie Gminy.

6. O zasadności lub bezzasadności złożonego protestu rozstrzyga Rada Gminy w formie właściwej uchwały.

7. W przypadku unieważnienia wyborów, Wójt zarządza w terminie 3 miesięcy od daty unieważnienia ponowne wybory, na zasadach określonych w Statucie.

 

§ 31. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia Statutu.

3. Zebranie Wiejskie odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa.

4. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

5. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa nie może odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.

6. Sołtys może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając rezygnację Wójtowi Gminy.

7. Poszczególni członkowie Rady Sołeckiej mogą zrezygnować z pełnienia funkcji, składając rezygnację Sołtysowi.

8. W przypadku śmierci Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej, zarządza się wybory zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 32. 1. Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa, w przypadkach wskazanych w § 31 zwołuje Wójt, natomiast członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.

3. Zebraniu zwołanemu w sprawie odwołania sołtysa przewodniczy  Wójt lub osoba przez niego upoważniona, natomiast zebraniu w sprawie odwolania członka Rady Sołeckiej przewodniczy sołtys.

4. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

5. Kadencja Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 18.

 

§ 33. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

 

§ 34.  Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu Gminy.

 

                                                                                                                                                                    Rozdział 6

Zakres kontroli i nadzoru

 

§ 35. 1. Organami nadzoru i kontroli nad działalnością organów Sołectwa są Rada Gminy oraz Wójt Gminy.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola sprawowana jest na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Rada Gminy i Wójt posiadają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących

im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

 

§ 36. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta jest nieważna.

            2. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych  z powołanymi w ust. 1 przepisami prawa i przekazuje je do Rady Gminy, która może je unieważnić w przypadku istotnego naruszenia prawa.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

 

§ 37.  Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 26/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 31 stycznia 2019r.

 

FORMULARZ KONSULTACJI

do składania uwagi i opinii

do projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw

 

Lp.

Wskazanie § które Państwa zdaniem wymagałyby zmiany

Treść uwagi, propozycji

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane uczestnika konsultacji:

 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

 

 

Adres zamieszkania lub adres siedziby

 

 

Telefon/e-mail

 

 

Oświadczenie

            Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.1.2016.119.1)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie konsultacyjnej dotyczącej dokonania podziału sołectwa Świecichowo, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury konsultacji.

            Uwaga! Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne.

            Brak danych osobowych spowoduje nieuwzględnienie ankiety w procesie konsultacyjnym.

 

 

                                                                                   …………………………………………..

                                                                                                 data, czytelny podpis

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 26/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 31 stycznia 2019r.

 

 

WÓJT GMINY DAMNICA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

dotyczących nadania statutów

tworzonych sołectw:

 1. sołectwa Świecichowo, obejmującego obszar miejscowości Świecichowo
 2. sołectwa Mrówczyno, obejmującego obszar miejscowości Mrówczyno

 

 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 4 lutego 2019r. do dnia 14 lutego 2019r.

 1. Mieszkańcy miejscowości: Świecichowo i Mrówczyno, posiadający czynne prawo wyborcze w dniu 31 stycznia 2019r. mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez opinie, wnioski, wypełnienie formularza ankiety konsultacyjnej.
 2. Formularze ankiety będą dostępne:
 1. w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Damnica,
 2. na stronie internetowej Gminy Damnica,
 3. u sołtysa sołectwa Świecichowo,
 4. na stanowisku  obsługi Rady Gminy.
 1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji oraz wypełnione formularze ankiet należy złożyć w formie papierowej w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, w terminie do dnia  14 lutego 2019r.

Przy przesyłaniu opinii, wniosków oraz formularzy ankiet drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Damnica.

 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Damnica.

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1000, 1349 ,1432 i 2500

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X