☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Damnica

  

ZARZĄDZENIE NR 50/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 28 lutego 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Damnica

Na podstawie art. 76a ust. 2b oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. [1])), art. 18 ustawy        z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm. [2])), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm. [3])), art. 33 ust. 4 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. [4])), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm. [5])), art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 917 z późn. zm. [6])) art. 35 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.[7]))

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Upoważnia się Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – Zastępcę Wójta Gminy Damnica do:

1) wydawania w imieniu Wójta Gminy Damnica decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także do podejmowania innych czynności i podpisywania innych pism urzędowych sporządzanych w toku tych postępowań, niemających charakteru orzeczeń administracyjnych;

2) udzielania w imieniu Wójta Gminy Damnica we właściwej formie odpowiedzi na wnioski   o udostępnienie informacji publicznej oraz do wydawania decyzji w tych sprawach;

3) poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów okazanych przez strony postępowania administracyjnego, na ich żądanie;

4) wydawania w imieniu Wójta Gminy Damnica zaświadczeń w rozumieniu przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Działu VIIIA ustawy Ordynacja podatkowa; 

5) dokonywania w imieniu Wójta Gminy Damnica czynności z zakresu prawa pracy  w stosunku do pracowników Urzędu Gminy Damnica innych niż związane z nawiązywaniem  i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia;

6) udzielania pisemnej odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych skierowane do Wójta Gminy Damnica w innych sprawach, niemających charakteru spraw administracyjnych i podatkowych w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Wójta Gminy Damnica.

7) reprezentowania Gminy Damnica we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i sądami administracyjnymi, organami administracji, prokuraturą, w których stroną jest Gmina Damnica oraz do udzielania radcom prawnym pełnomocnictw procesowych w tych sprawach, jak również występowania w imieniu Gminy Damnica w związku z dochodzeniem należności pieniężnych, w tym w postępowaniach egzekucyjnych;

 

§ 2 1. Upoważnienia, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zostają udzielone na czas zajmowania stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Damnica, do dnia rozwiązania stosunku pracy.

2. Upoważnienia, o których mowa w  § 1 pkt. 1 - 4 zostają udzielone w zakresie wynikającym z nadzoru określonego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Damnica.

3. Upoważnienia, o których mowa w § 1 pkt 1 (w zakresie dotyczącym wydawania w imieniu Wójta Gminy Damnica decyzji i postanowień w sprawach z zakresu administracji publicznej), a także w pkt. 5 i 6 niniejszego zarządzenia zostają udzielone wyłącznie na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Wójta Gminy Damnica i wygasają z dniem jego powrotu do pracy.

4. W każdym przypadku upoważnienia wygasają z dniem ich cofnięcia lub zmiany.

 

                § 3 Traci moc zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Damnica.

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas[1] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1629;

[2] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1104, poz. 1356, poz. 1499, poz. 1629, poz. 2192, poz. 2193, poz. 2432;

[3] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 60, poz. 650,  poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2491;

[4] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500;

[5] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1104, poz. 1629, poz. 2073;

[6] Zmiany tekstu jednolitego: z 2009 r.: Dz. U., Nr 56, poz. 458; z 2018 r. Dz.U., poz. 357, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2215, poz. 2244;

[7] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1467, poz. 1629.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X