☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

Zarządzenie nr 51/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 5 marca 2019 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.[1]), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.[2]) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2019 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 138 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

           

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 138 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3. Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie z zakresu administracji rządowej zmniejszenia o kwotę 153 820,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

            § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2019 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

                26 477 198,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                  

                28 408 218,07 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

                  5 937 427,00 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

                  5 937 427,00 zł

 

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 51/2019 Wójta Gminy Damnica

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

 

1. W dziale 750 - "Administracja publiczna” rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejszenia się plan dotacji celowej o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019. Jednocześnie zmniejszeniu ulega także plan wydatków tym rozdziale.

 

2. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

3. W dziale 801 -"Oświata i wychowanie" na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na płatność za usługi telekomunikacyjne.

 

4. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 13 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dochodów                               i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019. Jednocześnie zwiększeniu ulega także plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

 

5. W dziale 855 - "Rodzina” rozdziałach 85501 "Świadczenia wychowawcze", 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                     i rentowe z ubezpieczenia społecznego", 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" zmniejszenia się plan dotacji celowych o kwotę 151 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego                2019 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019. Jednocześnie zmniejszeniu ulega także plan wydatków w tych rozdziałach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. W rozdziale 85503 "Karta dużej rodziny" zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 180 zł, zgodnie  z decyzją nr 1/21/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększeniu ulega plan wydatków GOPS w Damnicy, który realizuje przedmiotowe zadanie.

 

 

 

 

sporządziła: Joanna Michalska

 


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245,poz. 2354 i poz. 2500.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7570335

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X