☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 28.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 248/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 248/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 listopada 2019 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do  przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])) oraz art. 19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.  1986 z późn. zm.[2]))

                                   zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia Zagórzyca – II postępowanie” w składzie:

 

1) Martyna Licow  - Przewodniczący Komisji;

2) Joanna Jarominiak – Członek Komisji;

3) Grzegorz Kiczmachowski – Członek Komisji.

 

§  2. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

  1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie.
  3. Dokonanie oceny złożonych ofert:

- sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

- dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi
w dokumentacji przetargowej,

- dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

  1. Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań.

 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Damnica

                                                                                                                           Andrzej Kordylas


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.:  poz. 1000.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.: poz.  1603.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7588332

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X