☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny i przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 13 lutego 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny i przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zmian.2) oraz § 14 Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będącego załącznikiem do Uchwały nr XIII/138/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do dokonania oceny ofert oraz do przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W skład Komisji wchodzą:

  • Grzegorz Kiczmachowski – zastępca wójta Gminy Damnica,

  • Adam Nowakowski – inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych,

  • Martyna Licow - podinspektor ds. zamówień publicznych.

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Damnica w roku 2020 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.

 

§ 3. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr XIII/138/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2019 roku

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r. poz. 1696, poz. 1815;

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r. poz. 1570, poz. 2020;

 

Wójt Gminy  Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573884

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X