☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2020


 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Damnica


 

Na podstawie art. 32 ust. 5 i ust. 7 oraz art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)1,


 

zarządza się, co następuję:


 

§ 1 Wprowadzenie Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Damnica.


 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.


 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Damnica

z dnia 27 lutego 2020 r.

 

 

REGULAMIN

DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Z TERENU GMINY DAMNICA

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Pasażer – uprawniony do korzystania z dowozu uczeń: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (dziecko w wieku ukończone 5 do 6 lat), uczęszczający do gminnej placówki oświatowej Gminy Damnica.

2. Organizator dowożenia i odwożenia, w skrócie: dowozu pasażerów do szkół Gminy Damnica – Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, Damnica ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica, tel. 59 810 20 28.

3. Organizator działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damnica w sprawie wprowadzenie Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Damnica.

4. Organizator określa trasy i harmonogram dowozu na każdy rok szkolny, z uwzględnieniem list dowożonych uczniów i rozkładu zajęć szkolnych.

5. Regulamin niniejszy obejmuje organizatora, opiekunów pasażerów w czasie dowozu, pasażerów, rodziców/prawnych opiekunów pasażerów oraz dyrektorów placówek oświatowych Gminy Damnica.

 

§ 2

Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu

 

1. Opiekę nad pasażerami w czasie dowozu sprawuje opiekun w autobusie. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną, udostępnioną przez daną placówkę oświatową Gminy Damnica, listę pasażerów dowożonych z danych miejscowości.

2. W trakcie przewozu pasażerów, opiekun ściśle współpracuje z kierowcą w zakresie bezpieczeństwa i zachowania porządku, a w szczególności:

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu;

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, wychodzi na zewnątrz;

c)sprawdza czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających;

d) nadzoruje wsiadanie pasażerów, służąc w wyjątkowych sytuacjach pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności pasażerowie wsiadają – środkowymi drzwiami;

e) po wejściu wszystkich do pojazdu, opiekun sprawdza, czy pasażerowie zajęli miejsca siedzące, zapieli pasy;

f) po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są wszystkie drzwi, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy;

g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje porządek i bezpieczeństwo w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu i wezwaniu Policji w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze;

h) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej oraz naruszenia godności osobistej pasażera, w tym używania wulgaryzmów;

i) po zatrzymaniu autobusu, pierwszy wysiada opiekun i po upewnieniu się, że warunki do opuszczenia pojazdu przez pasażerów są bezpieczne, pozwala na wysiadanie;

j) po opuszczeniu autobusu przez pasażerów, opiekun dokonuje przeglądu jego wnętrza i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przedmiotów (np. plecaków itp.) przekazuje znalezione przedmioty do danej placówki oświatowej, działu transportu organizatora lub kierowcy autobusu - pracownika organizatora;

k) po wyjściu pasażerów i sprawdzeniu autobusu (pozostanie pasażerów, rzeczy, etc.), opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu dalszej jazdy;

l) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez pasażerów zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa, która nie przyniosła oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie rodzica, dyrektora szkoły, do której uczeń jest dowożony oraz osobę z działu transportu organizatora odpowiedzialnego za dowóz dzieci.

 

3. W przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi pasażerami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego, ściśle współpracując z kierowcą.

4. Opiekun w autobusie ponosi odpowiedzialność za dowożonych pasażerów od chwili wejścia do autobusu do chwili jego bezpiecznego opuszczenia oraz od chwili odebrania pasażerów ze szkoły do chwili bezpiecznego opuszczenia autobusu przez pasażerów w swojej miejscowości.

5. Przy dowozie dziecka, które nie ukończyło siódmego roku życia, z miejscowości do szkoły, opiekun z autobusu jest zobowiązany przekazać dziecko (grupę dzieci) pod bezpośrednią opiekę wyznaczonego przez dyrektora szkoły uprawnionego nauczyciela/opiekuna w miejscu zatrzymania autobusu przed szkołą, a po zajęciach szkolnych nauczyciel/opiekun przekazuje dziecko (grupę dzieci) bezpośrednio opiekunowi z autobusu w miejscu zatrzymania autobusu przed szkołą.

6. Przy dowozie dziecka, które nie ukończyło siódmego roku życia, ze szkoły do domu, opiekun z autobusu jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio rodzicowi/opiekunowi prawnemu, bądź osobie przez niego pisemnie upoważnionej, która oczekuje na dziecko w ustalonym miejscu. W przypadku braku uprawnionego do odbioru dziecka opiekuna, dziecko przywożone jest z powrotem do szkoły skąd odbierają go rodzice.

7. Opiekun ściśle współpracuje z dyrektorami szkół celem prawidłowej realizacji dowozu.

 

§ 3

Zasady zachowania pasażerów korzystających z dowozu

 

1. Z przewozów, może korzystać każdy pasażer, który znajduje się na listach dowożonych pasażerów (w tym wykupujący bilet), dostarczonych przez dyrektorów szkół, którego rodzice/prawni opiekunowie podpisali zobowiązanie przestrzegania niniejszego regulaminu przez córkę/syna (załącznik nr 1).

2. Pasażerowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

3. Pasażerowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu –oznakowane przystanki komunikacyjne w danej miejscowości, ogrodzony teren szkoły, w sytuacji wyjątkowej w ustalonym z kierowcą i opiekunem miejscu.

4. Oczekujący na autobus pasażerowie zachowują się kulturalnie, spokojnie, w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ich i innych pasażerów.

5. Do autobusu pasażer wchodzi pod opieką opiekuna, przepuszczając w pierwszej kolejności dzieci najmłodsze.

6. Po wejściu do autobusu pasażer zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna autobusu oraz obowiązkowo bezzwłocznie zapina pasy bezpieczeństwa w przypadku gdy autobus jest w nie wyposażony.

 

7. Niedopuszczalne jest następujące zachowanie pasażerów w autobusie :

a) wychodzenie z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd bez zgody opiekuna;

b) bicie się, przepychanie, naruszanie czyjejś nietykalności;

c) odpinanie pasów bezpieczeństwa, bieganie po autobusie, skakanie;

d) otwieranie bez zgody okien, wychylanie się bądź wystawianie rąk za okno;

e) stanie na schodach w czasie jazdy;

f) zmiana miejsca bez zgody opiekuna;

g) przywłaszczanie cudzych rzeczy;

h) zaśmiecanie autobusu, niszczenie wyposażenia;

i) hałasowanie, używanie niecenzuralnych słów;

j) zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jadących osób;

k) zbyt głośne słuchani muzyki

l) filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie;

ł) żądanie zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym;

m) wyskakiwanie z autobusu;

n) rozmowa z kierowcą w czasie jazdy;

o) traktowanie opiekuna i kierowcy bez należytego szacunku (lekceważenie, odmawianie wykonania polecenia);

p) spożywanie posiłków w autobusie w trakcie dowozu do i ze szkoły;

r) używanie i zabawa niebezpiecznymi w czasie jazdy przedmiotami np. długopis, ołówek, cyrkiel, etc.

8. Za naruszenie regulaminu dowozu pasażer może zostać ukarany: ustnym upomnieniem opiekuna, powiadomieniem rodzica, bądź dyrektora szkoły.

9. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu skutkujących karami o których mowa w pkt 8 organizator może odmówić dowozu danego pasażera na czas określony, a w przypadku rażących naruszeń na czas nieokreślony.

 

§ 4

Odpowiedzialność rodziców dowożonych pasażerów

 

1. Za bezpieczeństwo pasażerów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po dowozie w swojej miejscowości, odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie dowożonych dzieci.

2. Dziecko, które nie ukończyło siódmego roku życia, przyprowadza do i odbiera z autobusu rodzic/opiekun prawny albo osoba przez niego pisemnie upoważniona, (dokument dostarczony do szkoły). W przypadku braku uprawnionego do odbioru dziecka opiekuna, dziecko przywożone jest do szkoły skąd odbierają go rodzice.

3. Za szkody wyrządzone w autobusie przez pasażera, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.

4. Rodzic dziecka korzystającego z dowozu niniejszym regulaminem został poinformowany, iż w autobusie funkcjonuje monitoring rejestrujący zachowanie się pasażerów w czasie dowozu i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń ani zastrzeżeń.

5. W przypadku dzieci powyżej 7 roku życia zgoda kierowcy i opiekuna na pozostawienie dziecka na innym przystanku komunikacyjnym niż ten w miejscowości skąd pasażer pochodzi wymaga każdorazowo pisemnego zgłoszenia rodziców, wraz z numerem kontaktowym telefonu komórkowego, obowiązkowo potwierdzonego podpisem i pieczęcią dyrektora danej placówki oświatowej.

 

§ 5

Współpraca organizatora dowozu z dyrektorami placówek oświatowych

 

1. Dyrektorzy placówek oświatowych dostarczają organizatorowi listy dowożonych pasażerów (w tym dzieci wykupujących bilety szkolne) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Listy dowożonych dzieci są na bieżąco aktualizowane w czasie roku szkolnego.

3.Dyrektorzy placówek zobowiązują się do prowadzenia, archiwizowania i udostępniania organizatorowi korespondencji o której mowa w niniejszym regulaminie, min. Oświadczenia, zgłoszenia, dane kontaktowe, itd. oraz do wskazania osób o których mowa w § 2 pkt 6 niniejszego regulaminu.

 

§ 6

Postanowienia ogólne

 

1. Organizator nie wyraża zgody na podróżowanie autobusem przez rodziców pasażerów, za wyjątkiem sytuacji gdy rodzic jest oddelegowanym przez: Gminę Damnica, Szkołę lub Organizatora opiekunem min. na potrzeby dowozów oraz przejazdów na zajęcia pozalekcyjne.

2. Objęcie dowozem pasażerów w wieku ukończone 4-5 lat wymaga pisemnej zgody organizatora na pisemny wniosek Rodzica/opiekuna. Organizator ma obowiązek przed wydaniem przedmiotowej zgody uzyskać opinię placówki oświatowej na temat danego pasażera.

3. Organizator nie dopuszcza możliwości dowozu pasażerów w wieku poniżej 4 lat, tj. przed ukończeniem 4 lat.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Regulamin jest dokumentem otwartym, udostępnionym szkołom, uczniom i rodzicom. Podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez organizatora dowozu lub za zgodą organizatora na pisemny wniosek: dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Do regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (5- 6 lat) uczęszczających do gminnych placówek oświatowych Gminy Damnica.

 

 

Dane kontaktowe Rodzica/opiekuna: .............................................

(miejscowość , data)

……………………………

(imię i nazwisko)

 

……………………………

(telefon)

 

 

ZOBOWIĄZANIE RODZICA I UCZNIA

 

Zapoznałam(em) się z treścią niniejszego Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów, akceptuję jego treść i zobowiązuje córkę/syna*do jego bezwzględnego przestrzegania

 

L p.

Klasa

nazwisko i imię

Imię i nazwisko rodzica podpis rodzica

Osoby odbierające (dotyczy dzieci w wieku do 7 lat)

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

……………………………….                                     ……………………….

            (podpis)                                                                                (podpis)

 


 

1Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573872

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X