☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 marca 2020 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506[1]), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.    o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[2]) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr XIV/143/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2020 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 5 991,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 5 991,00 zł,               
a także przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

 

            § 3. Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie z zakresu administracji rządowej zwiększenia o kwotę 879,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2020 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

                30 407 424,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                  

                31 552 485,65 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

                  7 357 426,00 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

                  7 357 426,00 zł

 

 

            § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 

 

 

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Damnica

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

 

1. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75045 - "Kwalifikacja wojskowa" zwiększa się plan dotacji celowej o 29,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego                                               nr 85/22.3122.2.11.2020.ZW z dnia 18 marca 2020 r. Środki przyznano na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku na terenie gminy Damnica. Jednocześnie zwiększeniu ulega plan wydatków Urzędu Gminy Damnica, realizującego przedmiotowe zadanie.

 

2. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale  85216 - "Zasiłki stałe" dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków, w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych przekazywanych na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

3. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale  85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków, w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych przekazywanych na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

4. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale  85503 - "Karta Dużej Rodziny"  dokonuje się zwiększenia dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków o 850,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/26.1/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Zwiększeniu ulega także plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy realizującego przedmiotowe zadanie.

 

5. . W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale  90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń na terenie gminy.

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U.            

  z 2020 r. poz. 284, poz. 374.


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 


 
 
liczba odwiedzin: 7579064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X