☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznychWymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Informacji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 1 w godzinach:7.30.-15.30. lub w pokoju Nr 16.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Damnica w godzinach pracy Urzędu .
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr XV/107/07  Rady Gminy Damnica z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku na 2008 rok.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Damnica - pok. Nr 16 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat .

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz.884 z 2006r. z późn. zmianami )
- Uchwały Nr XV/107/07Rady Gminy Damnica z dnia 15 listopada 2007roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz zwolnienia od podatku na 2008 rok .

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UG

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨   Podstawa prawna - art.67a § 1,pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa       (tekst  jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zmianami).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
    Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy  i przesyła się do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata -   do 15 marca każdego roku
II rata -  do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Damnicy ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Ustce nr - 37 9315 0004 0001 0025 2000 0010 lub w kasie urzędu.

Wytworzył:
Jadwiga Kosk
Udostępnił:
Anna Borowska
(2003-05-09 11:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-02-27 15:01:06)

 
 
liczba odwiedzin: 7671597

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X