☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


I.Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
II.Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 1 w godzinach: 7.30.-15.30. lub w pokoju Nr 16.

III.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana, jest decyzja.

IV.Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Damnica w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V.Ulgi:
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr XV/107/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku  na 2008 rok .
VI.Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Damnica - pok. Nr 16 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat

VII.Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 884 z 2006 r. z późn. zmianami)
- Uchwały Nr XV/107/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku na 2008 rok .
VIII.Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG


C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a § 1,pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.  Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 884 z 2006 r. z późn. zmianami)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Damnicy

BS Ustka NR: 37931500040001002520000010


 
 
liczba odwiedzin: 7570311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X