☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 

 

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Halina Buchholz

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

pokój Nr 11

Telefon kontaktowy

59-84-84-432

Adres e-mail

usc@damnica.pl

Sposób załatwienia

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek (załącznik niżej) zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

Wniosek:

Wniosek można złożyć:

· osobiście

· przez pełnomocnika (załącznik niżej)

Wymagane Dokumenty

1.       Wypełniony formularz (niżej załączniki)

2.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu
Pełnomocnictwo

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się:

-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BS 82 9315 0004 0001 0025 2000 0170

Uwagi

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się.

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego.

6. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

7.Cudzoziemiec opuszczający terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dokonać wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017, poz. 657)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zm.).

Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sipajło Tomasz
(2017-11-29 12:45:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 269