ZARZĄDZENIE NR 71/2014

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 9 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Damnica

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz § 2 uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Damnica ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 4137)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Statutów poszczególnych Sołectw Gminy Damnica:

 1. Bięcino;

 2. Bobrowniki;

 3. Budy;

 4. Damnica;

 5. Damno;

 6. Dąbrówka;

 7. Domaradz:

 8. Karzniczka;

 9. Łebień;

 10. Łojewo;

 11. Mianowice;

 12. Sąborze;

 13. Stara Dąbrowa;

 14. Strzyżyno;

 15. Świecichowo;

 16. Świtały;

 17. Wielogłowy;

 18. Zagórzyca.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat postanowień projektów Statutów poszczególnych Sołectw Gminy Damnica.

 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii, uwag i wniosków,
dotyczących treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Damnica, składanych na formularzu, którego wzór wskazano w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 12 czerwca 2014 r.
do dnia 20 czerwca 2014 r., w granicach administracyjnych Gminy Damnica.

 

§ 4. Konsultacje będą polegać na:

 1. udostępnieniu mieszkańcom treści projektów Statutów Sołectw Gminy Damnica
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica;

 2. wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem udostępnienia ich mieszkańcom, umożliwiającego zgłaszanie opinii, uwag i wniosków (dla tworzonego z dniem 1 lipca 2014 r. Sołectwa Budy u obecnego Sołtysa Sołectwa Damnica);

 3. wyłożeniu projektów Statutów Sołectw w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica, w dniach
  i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom, umożliwiającego zgłaszanie opinii, uwag i wniosków.

 

§ 5. 1. Wypełnione formularze zawierające opinie, uwagi i wnioski, w przedmiocie konsultacji należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica
lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, w terminie
do dnia 20 czerwca 2014 r.

2. Przy przesyłaniu opinii, uwag i wniosków drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Damnica.

3. Wzór formularza stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica i stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 4 pkt 2 i 3.

 

 

 

§ 6. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Damnica.

2. Wyniki konsultacji zostaną również przedstawione Sołtysom poszczególnych Sołectw
oraz Radzie Gminy Damnica.

 

§ 7. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się sekretarzowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379.


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2


Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2014-06-10 07:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2014-06-10 07:36:17)