UCHWAŁA NR XV/88/15

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.[1]),  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 roku, poz. 735)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni                  0,73 zł.

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni                              4,58zł.

c)      pozostałych od 1 m2 powierzchni

w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                       0,20 zł.

d)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) i  położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -
od 1 m² powierzchni                                                                  3,00 zł

 

2) od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej                               0,60 zł

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                           20,07 zł.

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej                               10,68 zł.

d)      związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -
 od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                       4,60 zł.

e)      pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej

w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                           3,85 zł.

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego i decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Należności z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu gminy:

BS Ustka 82 9315 0004 0001 0025 2000 0170 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2016 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący

        Rady Gminy Damnica

 

  Kazimierz Kozina

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1777.

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 13:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 13:45:58)