UCHWAŁA Nr XV/90/15

 

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2015r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od

nieruchomości, rolny i leśny

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.1), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.2), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.3)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w poniższych załącznikach:

 

1. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik nr 1

2. IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 2

3. ZN-1/A wzór danych o nieruchomościach – załącznik nr 3

4. ZN-1/Z wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – załącznik nr 4

5. DR-1 deklaracji na podatek rolny – załącznik nr 5

6. IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 6

7. ZR-1 wzór danych o nieruchomościach rolnych – załącznik nr 7

8. DL-1 deklaracji na podatek leśny – załącznik nr 8

9. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 9

10. ZL-1 wzór danych o nieruchomościach leśnych – załącznik nr 10

11. Z-1 wzór danych identyfikacyjnych współwłaścicieli/współposiadaczy gruntów i budynków do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – załącznik nr 11

 

 

§ 2. Tracą moc Uchwały Nr: XV/90/11; XV/91/11; XV/92/11 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1777.

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045.

3 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045.

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 14:00:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2015-12-09 13:27:43)