UCHWAŁA NR XV/91/15

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2015r.

 

w sprawie zatwierdzenia na 2016 rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2015r., poz. 1515)  oraz art. 24 ust. 1, 5, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.139)  na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat za wodę z wodociągu komunalnego w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zatwierdza się taryfy opłat za odprowadzenie ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Opłaty za wodę pobieraną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pobierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kozina Kazimierz 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XV/91/15

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 listopada 2015r.

 

 

 

 


 

Taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2016 :

  

1.    2,30 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze,

2.    3,23 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców nie posiadających wodomierzy,

3.    stałą opłatę abonamentową 2,50 zł netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze.

 

 


Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku wodomierza sposób ustalenia zużycia wody określa ustawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XV/91/15

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 listopada 2015r.


 

 

 

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2016r: 

 

1.   3,66 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych z wodomierzami,

2.   4,79 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych bez wodomierzy,

3.   4,79 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla pozostałych 

 

Ilość odprowadzonych ścieków określa się według wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł na podstawie umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 14:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 14:08:45)