UCHWAŁA Nr XXVI/182/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 listopada 2016r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2017 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. [1]) oraz art. 10 ust.1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.[2]) w związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.  (M. P. z 2016 r., poz. 979) oraz Obwieszczeniem  Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 roku, poz.779) 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                         601,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                             1 038,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                      1 257,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

a) z dwiema osiami jezdnymi                                                                             1 420,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi                                                                               1 748,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi do mniej niż 29 ton                                 2 185,00 zł

d) z czterema i więcej osiami jezdnymi od 29 ton i powyżej                               2 649,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                            1 420,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie :

- z dwiema osiami jezdnymi do mniej niż 31 ton                                    1 967,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi od 31 ton i powyżej                                   2 093,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                       1 913,00 zł

b) powyżej 36 ton :

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                  2 185,00 zł

- z trzema osiami jezdnymi do mniej niż 40 ton                                     2 296,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi od 40 ton i powyżej                         2 752,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  766,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w  zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie :

- z jedną osią jezdną                                                                               874,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                    1 395,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                        1 093,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z jedną osią                                                                                          1 093,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                    1 859,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                         1 803,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca                                                                             820,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca                                                              984,00 zł

 

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do placówek oświatowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2016 r. poz. 1579.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2016 r. poz. 1579.

 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-11-23 12:32:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-11-23 12:34:47)