UCHWAŁA NR XXXVII/273/17

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2018 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 10 ust.1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) w związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 941) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 roku, poz. 800),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 601,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 038,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 257,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

a) z dwiema osiami jezdnymi 1 420,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi 1 748,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi do mniej niż 29 ton 2 185,00 zł

d) z czterema i więcej osiami jezdnymi od 29 ton i powyżej 2 649,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 420,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie :

- z dwiema osiami jezdnymi do mniej niż 31 ton 1 967,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi od 31 ton i powyżej 2 093,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi 1 913,00 zł

b) powyżej 36 ton :

- z dwiema osiami jezdnymi 2 185,00 zł

- z trzema osiami jezdnymi do mniej niż 40 ton 2 296,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi od 40 ton i powyżej 2 752,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 766,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie :

- z jedną osią jezdną 874,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi 1 395,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi 1 093,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z jedną osią 1 093,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi 1 859,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi 1 803,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 820,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 984,00 zł

 

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do placówek oświatowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina


 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-12-04 09:54:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-12-04 09:56:10)