UCHWAŁA NR XXXVII/275/17

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2017r.


 

w sprawie zatwierdzenia na 2018 rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.)  oraz art. 24 ust. 1, 5, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz 328 z późn zm.) na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy,

 

uchwala się, co następuje:


§ 1.  Zatwierdza się taryfy opłat za wodę z wodociągu komunalnego w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zatwierdza się taryfy opłat za odprowadzenie ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Opłaty za wodę pobieraną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pobierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
                                                                             

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

                                                                             
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 


 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVII/275/17

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 listopada 2017r.

 

  

Taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2018 :

 

  1. 2,33 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze,
  2. 3,27 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców nie posiadających wodomierzy,
  3. stałą opłatę abonamentową 2,52 zł netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze.

 


Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku wodomierza sposób ustalenia zużycia wody określa ustawa.

 


 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVII/275/17

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 listopada 2017r.

 

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2018r:

  1. 3,80 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych z wodomierzami,
  2. 4,96 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych bez wodomierzy,
  3. 4,96 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla pozostałych

 

Ilość odprowadzonych ścieków określa się według wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł na podstawie umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-12-04 09:59:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-12-04 10:04:23)