UCHWAŁA NR III/11/2018

                     RADY GMINY DAMNICA                              

                                       z dnia 13 grudnia 2018 r.                                     

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.[1]) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.[2]),  w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M. P. z 3 sierpnia 2018 roku, poz. 745), Rada Gminy Damnica

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni                                               0,77 zł.
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni                                                                          4,71 zł.
 3. pozostałych, w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni                                                                         0,25 zł.

 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) i  położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni      3,09 zł

 

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                                 0,65 zł
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
   – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                                                    20,45 zł.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                               10,98 zł.
 4. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -
   od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                                                         4,78 zł.
 5. pozostałych, w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                         3,95 zł.

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego i decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi         w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 944, 1000, 1349, 1432.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073.

 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Krzysztof Schulz
(2018-12-17 22:02:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Schulz
(2018-12-17 22:06:42)