UCHWAŁA NR III/12/2018

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2019 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.[1]) oraz art. 10 ust.1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.[2]) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.  (M. P. z 2018 r., poz. 1018) oraz Obwieszczeniem  Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019. (M. P. z 2018 roku, poz. 745) Rada Gminy Damnica

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                          601,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                               1 038,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                  1 257,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

a) z dwiema osiami jezdnymi                                                                             1 420,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi                                                                              1 748,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi do mniej niż 29 ton                                   2 185,00 zł

d) z czterema i więcej osiami jezdnymi od 29 ton i powyżej                                 2 649,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                          1 420,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie :

- z dwiema osiami jezdnymi do mniej niż 31 ton                                     1 967,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi od 31 ton i powyżej                                                2 093,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                       1 913,00 zł

b) powyżej 36 ton :

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                  2 185,00 zł

- z trzema osiami jezdnymi do mniej niż 40 ton                                       2 296,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi od 40 ton i powyżej                          2 752,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                                  766,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w  zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie :

- z jedną osią jezdną                                                                                 874,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                  1 395,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                       1 093,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z jedną osią                                                                                       1 093,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                  1 859,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                       1 803,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca                                                                                   820,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca                                                                    984,00 zł

 

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do placówek oświatowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 944, 1000, 1349, 1432.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073.

 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Krzysztof Schulz
(2018-12-17 22:09:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Schulz
(2018-12-17 22:10:25)