ZARZĄDZENIE NR 1/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 03 stycznia 2019r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Damnicy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.[1]) w związku z § 4 ust. 2 Statutu Rady Seniorów  w Damnicy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/349/18 Rady Gminy Damnica z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz nadania jej statutu ( Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018r., poz. 3293)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się następujący skład osobowy Gminnej Rady Seniorów w Damnicy:

  1. Cymek Walter,
  2. Kostrzewa Zofia,
  3. Kwaśniewski Zdzisław,
  4. Lindstadt-Adamczak Zofia,
  5. Mędrkiewicz Lidia,
  6. Treder Urszula,
  7. Zieliński Ryszard.

na okres kadencji tj. na 3 lata.

 

§ 2. Obsługę administracyjną Gminnej Rady Seniorów w Damnicy sprawować będzie Pani Barbara Imińska, Inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Damnicy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Kordylas


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1000, 1349 i 1432.

 

 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Krzysztof Schulz
(2019-01-07 21:34:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Schulz
(2019-01-07 21:42:04)