UCHWAŁA Nr XXXII/190/05

 

Rady Gminy Damnica

                                           z dnia  8  września 2005r.

 

 

w sprawie wystąpienia  o zmianę  nazwy miejscowości

 

 

Na  podstawie  art. 18  ust. 1  ustawy z dnia 8  marca  1990 roku o samorządzie  gminnym ( tekst  jednolity: Dz. U.z  2001  roku  Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami: z 2002 roku  Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku : Nr 80  poz.717, Nr 162 poz. 1568 , z  2004 roku Nr 102 poz 1056,Nr 116 poz.1203 ) w  związku z art. 8  ust. 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku  o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz. 1612 zmiana z 2005  roku Dz.Nr 17 poz. 141) Rada Gminy Damnica

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.  Występuje  się z  wnioskiem do Ministra  Spraw  Wewnętrznych i   Administracji w

     sprawie   zmiany  nazwy  miejscowości  :

     Karzniczka na Karżniczka

     Świecichowo  na  Święcichowo

 

2. Zmiany nazwy miejscowości dokonuje  się  zgodnie z przeprowadzoną konsultacją

    społeczną.

 

§ 2.

 

 

Uzasadnienie wystąpienia stanowi załącznik Nr 1  do niniejszej Uchwały.

 

                                                                  § 3.

 

Wykonanie  Uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

                                         

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                               Rady Gminy

                            

                                                                                               Ryszard Moskal

 

 

 

 

 


 

                                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                do uchwały Nr XXXII/190/05

                                                                                                Rady Gminy Damnica

                                                                                                z dnia 8 września 2005r.

 

 

 

            Przeprowadzona weryfikacja nazw miejscowości na terenie Gminy Damnica wykazała rozbieżności miedzy urzędową nazwą miejscowości zawartą w „wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z 1980r. a wykazem miejscowości prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w rejestrze TERYT według aktualizacji przeprowadzonej na dzień 15 lipca 2004r. z nazwami używanymi w obiegu publicznym – lokalnym.

Mieszkańcy wsi, których zmiana dotyczy nigdy nie używali nazw zapisanych w „Wykazie ...”, również nazwy urzędowe nigdy nie były używane w ewidencji ludności, aktach stanu cywilnego, ewidencji nieruchomości w związku, z czym nie zachodzi konieczność dokonywania zmian tych dokumentów.

Z uwagi na fakt, ze nazwy miejscowości używane były od 1945r. a w 1980r. bez przyczyny zostały zmienione wnioskujemy o dokonanie zmiany w brzmieniu proponowanym. Pozostawienie nazw w brzmieniu wskazanym w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości” spowoduje konieczność wymiany nowo wydanych dowodów osobistych oraz szeregu innych dokumentów. Natomiast zmiany wykazane w uchwale nie ponoszą za sobą żadnych kosztów.

            Realizując Uchwałę Nr XXVII/157/05 Rady Gminy Damnica z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – w dniach 30-31 lipca br. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami tych miejscowości. Wynik konsultacji przedstawia się następująco:

na zadane pytania:

„Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Karzniczka na Karżniczka?”  na 302 osoby uprawnione, 287 osób odpowiedziało za zmianą.

Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości Świecichowo na Święcichowo?” na 223 osoby uprawnione, 218 osób opowiedziało się za zmianą.

Pozytywną opinię w sprawie zmiany nazw przedmiotowych miejscowości wyraził również starosta powiatu słupskiego ( w załączeniu).

Potwierdzenie faktu używania nazw miejscowości w brzmieniu „Karżniczka” i „Święcichowo” potwierdzają kserokopie załączonych dokumentów.

 

 


Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2005-09-15 14:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2005-09-15 15:19:09)