☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za pierwsze półrocze 2007 roku

Zarządzenie Nr 59/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za pierwsze półrocze 2007 roku
 
            Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
 
Sprawozdanie za I półrocze zamyka się kwotami:
 
DOCHODY                              plan 16 118 748 zł         wykonanie 8 629 993,56 zł
w tym: dotacje na zadania
zlecone z zakresu administracji
rządowej                                    plan 4 679 439 zł          wykonanie   1 939 249,00 zł
 
WYDATKI                               plan 16 189 895 zł         wykonanie 6 990 855,63
w tym: na zadania zlecone
z zakresu administracji
rządowej                                    plan 4 679 439 zł          wykonanie 1 762 481,80  zł 
 
              
 § 3.
 
Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
§ 4.
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Damnicy
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI
 
Str.
1. Wprowadzenie 
 Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu         
 2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku
3. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek
     i kredytów za I półrocze 2007 roku.                                                                            
4. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych      ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na     podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa                        
5. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat       
6. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 roku    
    Część tabelaryczna
 1) Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji               budżetowej  
 2) Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji                budżetowej         
   Część opisowa
    3)Dochody budżetu gminy Damnica          
        Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia i klasyfikacji
       budżetowej                                                                           
        Dochody  wg działów i rozdziałów  klasyfikacji budżetowej          
    4) Wydatki budżetu gminy Damnica                                           
        Struktura wydatków budżetu gminy według rodzaju                    
        Wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                             
        Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej   
7. Realizacja dotacji udzielonych z gminy w I półroczu 2007 roku       
8. Zadania z zakresu administracji rządowej                                       
9. Rachunki dochodów własnych                                                   
10. Fundusze celowe                                                                                                                       
  11. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica
       za pierwsze półrocze 2007 roku.                                    
   12. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury
         za pierwsze półrocze 2007 roku                           
 
 
 
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 59 /2007
                                                                                                                               Wójta Gminy Damnica
                                                                                                                          z dnia 14 sierpnia 2007 r.
 
INFORMACJA
 Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU
 
1. Wprowadzenie
            Uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2007 rok, który przedstawiał się następująco:
Dochody                                                                                                  15 623 849 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone
 z zakresu administracji rządowej                                                               4 596 665 zł
Wydatki                                                                                                   15 136 349  zł
w tym: wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej                                                                4 596 665 zł
Nadwyżka                                                                                                     487 500 zł
 
Przychody budżetu gminy                                                                          500 000 zł
 
Rozchody budżetu gminy                                                                           987 500 zł
 
§                  PRZYCHODY
§                       ROZCHODY
952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pożyczka z WFOŚiGW
 
 
 500 000 zł
 
 
992
- Kredyt na drogi
- Pożyczka na budowę stacji odwadniania
- Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzyca
- Pożyczka na budowę  kanalizacji Sąborze -   Paprzyce
- Pożyczka na budowę   kanalizacji     Mianowice –   Zagórzyca
- Kredyt na drogi
- Kredyt na budowę Centrum   Edukacyjno -   Kulturalnego
- Kredyt na budowę szatni w Damnie
150.000 zł
 15.000 zł
 12.500 zł
 60.000 zł
 
 
65.000 zł
    65.000 zł
 
570.000 zł
    50.000 zł
Razem:
500 000 zł
 
Razem:
987.500 zł
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.
 
W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2007 roku dokonano zmian
w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:
Zwiększenia dochodów o kwotę łączną:                                                  494 899 zł,
w tym:
1) Dotacje celowe z budżetu państwa                                                           284 672 zł
§         na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej            82 774 zł 
§         na realizację własnych zadań bieżących Gminy                                     201 898 zł
2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł          44 285zł
3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł                                                                                                                                   29 000 zł
4)  Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)                       123 615 zł
5) Dochody własne (m.in.: odsetki, wpływy z różnych dochodów i opłat)                                                                                                                                       13 327 zł        
Zwiększenia wydatków o kwotę łączną:                                                 1 053 546 zł 
z tego wydatki inwestycyjne(majątkowe)                                                      745 826 zł
 
Na dzień 30.06.2007 roku planowany budżet przedstawia się następująco:
Plan dochodów
Plan wydatków
Planowana nadwyżka/ deficyt
Wg. uchwały V/23/07
z 15.02.2007
Po zmianach
na
30.06.2007
%
wskaźnik
wzrostu
Wg. uchwały
V/23/07
z
15.02.2007
 
Po
zmianach na 30.06.2007
% wskaźnik wzrostu
Wg. uchwały
V/23/07
z
15.02.2007
(nadwyżka)
Po zmianach na
30.06.2007
 
(deficyt)
 
15 623 849
 
 
16 118 748
 
3,2
 
15 136 349
 
16 189 895
 
7,0
 
487 500
 
-71 147
 
Według powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w I półroczu 2007 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr V/23/07
z 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 3,2%, a wydatków o 7%. Również na rok 2007 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 487 500 zł. Jednak na dzień 30.06.2007 roku w wyniku planowanych do realizacji wyższych wydatków niż dochody budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 71 147 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.  
 
 2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku    
                                                                                                                                                                                                 
Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za
I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:
 
 
I. Dochody  
w tym: dotacje nazadania zlecone z zakresu administracji rządowej               
PLAN
WYKONANIE
%
16 118 748
8 629 993,56
53,5
 4 679 439
1 939 249,00
41,4
II. Wydatki 
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej  
16 189 895
6 990 855,63
43,2
 
4 679 439
 
1 762 481,80
 
37,7
III. NADWYŻKA/DEFICYT:
-71 147
1 639 137,93
-
IV. FINANSOWANIE
          -71 147
      - 488 583
-
1.PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
- kredyty i pożyczki, w tym:
§         pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008;
§         kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz (studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko);
§         kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1135G w m. Święcichowo;
§         kredyt na budowę dróg gminnych;
§         kredyt na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;
§         kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy
- wolne środki
1 058 647
839 730
500 000
 
 
21 000
 
 
 
200 000
 
 
85 000
 
 
 
10 000
45 902
 
 
218 917
218 917
-
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
-
 
 
218 917
20,7
-
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
-
 
 
100
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:
987 500
707 500
71,7
- Kredyt na drogi
- Pożyczka na budowę stacji odwadniania
- Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzyca
- Pożyczka na budowę  kanalizacji Sąborze -   Paprzyce
- Pożyczka na budowę   kanalizacji     Mianowice –   Zagórzyca
- Kredyt na drogi
- Kredyt na budowe Centrum   Edukacyjno -   Kulturalnego
- Kredyt na budowę szatni w Damnie
         150 000
15 000
12 500
60 000
 
 
65 000
65 000
 
         570 000
50 000
50 000
15 000
12 500
60 000
 
 
-
-
 
570 000
-
 
33,33
100
100
100
 
 
-
-
 
100
-
 
Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 53,5%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2006 rok jest o 2,4% wyższe. Należy również tutaj zauważyć, że na 2007 rok zaplanowano dochody wyższe o 2 399 904 zł w stosunku do 2006 roku tj. o 17,5%. Natomiast wydatki wykonano w 43,2%, co w porównaniu do analogicznego okresu
z 2006 roku jest w minimalnym stopniu niższe tj. o 1,52%. W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wydatki  budżet gminy za I półrocze 2007 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 639 137,93 zł.
Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki uruchomione zostaną w II półroczu zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.
 
3. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i  kredytów za I półrocze 2007 roku.
 
Szczegółową informację dotyczącą wysokości i terminów spłat kredytów, pożyczek wg stanu na 30.06.2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:
 
Lp.
Nr umowy
Wysokość otrzymanego kredytu
Spłacono do dnia 30.06.2007 r.
Pozostaje do spłaty
Termin spłat
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
P/13/2006 pożyczka z WFOŚiGW
na budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków
w Bobrownikach
 
P/74/2004 pożyczka z WFOŚiGW
na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przepompowniami
w miejscowościach: Zagórzyca i Mianowicie
 
P/5/2006 pożyczka
z WFOŚiGW
na budowę stacji uzdatniania wody
w hydroforni
w Zagórzycy
 
 
P/25/2005 pożyczka
z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sąborzu i Paprzycach
 
Kredyt z BS
z dnia12.12.2006
na budowę szatni sportowej w miejscowośc i Damno
 
 
Kredyt z BS z dnia 11.10.2006 na budowę centrum edukacyjno-kulturalnego
w Damnicy
 
 
Kredyt z BS Ustka
z dnia 14.12.2005
na budowę dróg gminnych
i powiatowych
 
Kredyt z BS Ustka
z dnia 30.08.2006 na budowę dróg gminnych i dofinansowanie dróg powiatowych oraz na budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach
 
135 000
 
 
 
 
 
260 000
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
50 000
 
 
 
 
 
 
 
300 000
 
 
 
 
 
 
220 000
 
 
 
 
 
 
1 170 000
 
 
 
 
 
 
200 000
 
 
 
 
 
640 000
 
30 000
 
 
 
 
 
130.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 000
 
 
 
 
 
 
 
120 000
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
570 000
 
 
 
 
 
 
100 000
 
 
 
 
 
-
 
105 000
 
 
   
 
 
130.000
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 000
 
 
 
 
 
 
 
180 000
 
 
 
 
 
 
220 000
 
 
 
 
 
 
600 000
 
 
 
 
 
 
100 000
 
 
 
 
 
640 000
 
31.03.2007-31.03.2011 raty wg harmonogramu:
31.03.2008-30.000
31.03.2009-30.000
31.03.2010-30.000
31.03.2011-15.000
 
30.09.2007-30.09.2008 raty wg harmonogramu:
30.09.2007 – 65.000
30.09.2008 – 65.000
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2007-31.03.2009 raty wg harmonogramu:
31.03.2008 – 12.500
31.09.2009 – 12.500
 
 
 
 
31.05.2007-31.2010 raty wg harmonogramu:
31.05.2008 – 60.000
31.05.2009 – 60.000
31.05.2010 – 60.000
 
 
15.11.2007-15.11.2010
raty wg harmonogramu:
15.11.2007- 50.000
15.11.2008- 50.000
15.11.2009 – 50.000
15.11.2010 – 70.000
 
30.05.2007-30.05.20010
raty wg harmonogramu:
30.05.2008 – 200.000
30.05.2009 – 200.000
30.05.2010 – 200.000
 
 
15.03.2007-15.11.2007
raty wg harmonogramu:
15.11.2007 –   100.000
 
 
30.09.2007-30.09.2012
raty wg harmonogramu:
             30.09.2007- 65.000
30.09.2008-125.000
30.09.2009-125.000
30.09.2010-125.000
30.09.2011-100.000
 30.09.2012-100.000
 
 
Razem:
 
 
2.975.000
 
975 000
 
2 000 000
-
 
Powyższe spłaty dotyczące zaciągniętych kredytów, pożyczek są zobowiązaniami niewymagalnymi.
 
 
4. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa
 
Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień na dzień 30.06. 2007 roku wynoszą 1 350,00 zł, z tego:
- podatek od środków transportowych – 1 350,00 zł.
 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą
19 270,00 zł, z tego:
1) umorzenia – 7 436,00  zł w tym:
- podatek rolny – 6 253,00 zł
- podatek od nieruchomości – 342,00 zł
- podatek od środków transportowych – 841,00 zł
2) odroczenia – 11 284,00  zł w tym:
- podatek rolny - 11 284,00 zł
3) rozłożenia na raty – 550,00 zł w tym:
- podatek od środków transportowych – 550,00 zł.
 
Do organu podatkowego wpłynęły o umorzenie następujące wnioski:
28 dotyczące podatku rolnego, z czego 5 rozpatrzono odmownie, 2 pozostały bez
    rozpatrzenia (wymagają dodatkowych wyjaśnień);
-  17 dotyczące podatku od nieruchomości, z czego 6 rozpatrzono odmownie, 1     pozostał bez rozpatrzenia (wymaga dodatkowych wyjaśnień);
2 dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych, które     rozpatrzono pozytywnie.
 
O odroczenie terminu płatności wpłynęły wnioski dotyczące:
- podatku rolnego 12 i rozpatrzono je pozytywnie,
- podatku od nieruchomości 2 i rozpatrzono je pozytywnie,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 wniosek, który     rozpatrzono pozytywnie.
W wyniku obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz średnią cenę skupu żyta (z 35,52 zł na 32,00 zł), skutki obniżenia w/w stawek za I - sze półrocze 2007 r. wyniosły łącznie 254 213,00 zł,
w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości                                       198 376,00 zł
- podatku rolnego                                                         47 099,00 zł
- podatku od środków transportowych                          8 738,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat
 
Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 485.111,40 w tym:
Wyszczególnienie
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Ogółem
1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek od środków transportowych
4. Podatek leśny
5.Podatek od działalności gospodarczej  o.f., opłacany w formie karty    podatkowej
6. Użytkowanie wieczyste
7. Najem i dzierżawa
8. Przekształcenia prawa użytkowania
    wieczystego o.f. w prawo własności
9. Sprzedaż składników majątkowych
      (spłata rat za wykup działek zabudowanych)
10. Zrzut ścieków
11. Podatek od spadków i darowizn
12. Podatek od czynności
      cywilnoprawnych 
58.001,91
 8.058,20
 9.830,00
      78,00
-
 
 
-
-
-
 
-
 
 1.594,77
-
-
 
 63.682,76
188.751,77
   3.503,00
           -
 10.013,23
 
  
9.132,22
 13.076,62
 
     175,10
     15.494,34
 
103.657,48
32,00
       30,00
121.684,67
196.809,97
 13.333,00
          78,00
   10.013,23
 
 
     9.132,22
 13.076,62
    
175,10
15.494,34
 
105.252,25
32,00
       30,00
         Razem:
     77.562,88
407.548,52
485.111,40
 
Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 199.878,00 zł, od pozostałych zaległości 20.710,00 zł.
Zaległości wykazane są narastająco do dnia 30 czerwca 2007 roku. W pierwszym półroczu 2007 z tytułu zaległości z lat poprzednich do budżetu z podatków wpłynęła kwota 75.969,20 zł, a  od pozostałych opłat wpłynęła kwota 23.368,49 zł. Łączne zaległości z tytułu podatków bez odsetek wynoszą 341.980,87 i w porównaniu do roku 2006 są niższe o 19 452,96 zł, tj. o 5,7%. Natomiast zaległości od poszczególnych podatków w porównaniu do 2006 roku kształtują się następująco: podatku od nieruchomości wzrost zaległości o 3,3%, podatku rolnego spadek o 7,8%, zaległości z podatku od środków transportowych spadek o 14,5%. Windykacja prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia wystawiane są po każdej racie płatności. W pierwszym półroczu 2007 na zaległości z tytułu podatków wystawiono 322 upomnienia i od pozostałych opłat 279 wezwań do zapłaty. Po wystawieniu upomnień jeżeli należność w dalszym ciągu jest nie regulowana wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.919,40 zł. Nadmieniam, że egzekucja komornicza jest procesem długotrwałym, co spowodowane jest złą sytuacją ekonomiczną dłużników. W celu zabezpieczenia zaległości z kilku lat sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki przymusowej zwykłej. Ogółem narastająco do dnia 30 czerwca br. do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych sporządzono 85 wniosków celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 270.638,60 zł. Zaległość ta stanowi  79,1% zaległości podatkowych. Decyzją organu podatkowego spłaty zaległości z tytułu podatków odroczono i rozłożono na raty na łaczną kwotę   11.834,00 zł. i od pozostałych opłat odroczono i rozłożono na raty na łaczną kwotę 2.213,59 zł.
 
6. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 roku
 
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
 
1) Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji     budżetowej.
 
Szczegółowy tabelaryczny układ dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów tj. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
przed zmianą
Plan
po zmianach
Wykonanie
w zł
Wyk.
w %
 
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
455.000
668.904
666.892,89
99,7
 
 
01036
 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
450.000
450.000
450.000
100
 
 
 
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm), powiatów (zw. po.), sam. woj., poz. z innych źródeł
450.000
450.000
450.000
100
 
 
01095
 
Pozostała działalność
5.000
218.904
216.892,89
99,1
 
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
5.000
5.000
2.988,89
59,8
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
-
213.904
213.904
100
 
600
 
 
Transport i łączność
1.000
47.277
2.922,82
6,3
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
1.000
47.277
2.992,82
6,3
 
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
1.000
2.989
2.989
100
 
 
 
0920
Pozostałe odsetki
-
3
2,92
97,3
 
 
 
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł
-
44.285
-
 
 
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
163.000
163.000
137.402,14
84,3
 
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
163.000
163. 000
137.402,14
84,3
 
 
 
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
24.000
24.000
22.484,95
93,7
 
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów 
28.000
28.000
11.305,56
40,4
 
 
 
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
6.000
6.000
1.772,6
29,5
 
 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
100.000
100.000
100.099,32
100,1
 
 
 
0920
Pozostałe odsetki
5.000
5.000
1.739,71
34,8
 
710
 
 
Działalność usługowa
10.000
10.000
2.750
27,5
 
 
71035
 
Cmentarze
10.000
10.000
2.750
27,5
 
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
10.000
10.000
2.750
27,5
 
750
 
 
Administracja publiczna
66.300
66.300
32.805,24
49,5
 
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
59.300
59.300
29.700
50,1
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
59.300
59.300
29.700
50,1
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
7.000
7.000
3.105,24
44,4
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
4.000
4.000
2.092,2
52,3
 
 
0830
Wpływy z usług
1.000
1.000
-
 
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
800
800
149
 18,6
 
 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.200
1.200
864,04
72
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.015
1.015
505
49,8
 
75011
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.015
1.015
505
49,8
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1.015
1.015
505
49,8
756
 
 
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
3.615.590
3.602.439
1.838.544,89
51
 
75601
 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
8.100
8.100
2.047,05
25,3
 
 
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
8.000
8.000
2.047,05
25,6
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
100
100
-
 
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.456.000
1.455.000
705.552,92
48,5
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
750.000
750.000
359.370,42
47,9
 
 
0320
Podatek rolny
570.000
570.000
252.536
44,3
 
 
0330
Podatek leśny
68.000
68.000
36.153
53,2
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
12.000
12.000
4.450
37,1
 
 
0450
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
1.000
-
-
 
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.000
1.000
157
15,7
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
1.000
1.000
447,5
44,8
 
 
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
53.000
53.000
52.439
98,9
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
867.000
869.139
493.146,07
56,7
 
 
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
380.000
380.000
234.193,25
61,6
 
 
0320
Podatek rolny
410.000
410.000
192.964,47
47,1
 
 
0330
Podatek leśny
1.000
1.000
393,13
39,3
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
42.000
42.000
22.808
54,3
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
2.000
2.000
429
21,5
 
 
0370
Podatek od posiadania psów
1.000
1.000
210
21
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
1.000
1.000
-
 
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
25.000
25.000
33.841
135,4
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
5.000
7.139
8.307,22
116,4
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
70.000
71.000
56.279,46
79,3
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
10.000
11.000
13.289,71
120,8
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
55.000
55.000
40.939,75
74,4
 
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw
5.000
5.000
2.050
41
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1.214.490
1.199.200
581.519,39
48,5
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.194.490
1.179.200
573.908
48,7
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
20.000
20.000
7.611,39
38,1
758
 
 
Różne rozliczenia
6.094.318
6.224.981
3.623.035,97
58,2
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4.237.994
4.361.609
2.684.064
61,5
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4.237.994
4.361.609
2.684.064
61,5
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1.849.324
1.849.324
924.660
50
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.849.324
1.849.324
924.660
50
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
7.000
14.048
14.311,97
101,9
 
 
0920
Pozostałe odsetki
7.000
14.048
14.311,97
101,9
801
 
 
Oświata i wychowanie
40.200
80.524
64.075,87
79,6
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1.750
26.903
23.004,54
85,5
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
1.750
16.603
16.566,54
99,8
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
-
10.300
6.438
62,5
 
 
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
-
-
-
 
 
 
2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
-
-
-
 
 
80104
 
Przedszkola
33.000
33.000
23.739,78
71,9
 
 
0830
Wpływy z usług
33.000
33.000
23.739,78
71,9
 
80110
 
Gimnazja
450
14.450
14.126,15
97,8
-
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
450
450
126,15
28
 
 
2700
Środki na dofinansowanie  własnych zad. bież. gmin, powiatów, sam. wojewódz. pozyskane z innych źródeł   
-
-
-
 
 
 
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
-
10.499
10.499
100
 
 
2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
-
3.501
3.501
100
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
5.000
6.171
3.205,4
51 ,9
 
 
0830
Wpływy z usług
5.000
5.000
2.034,4
40,7
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
-
1.171
1.171
100
852
 
 
Pomoc społeczna
4.922.426
4.886.104
2.005.196,61
41
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4.101.000
4.101.000
1.546.537,35
37,7
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
1.000
1.000
267,35
26,7
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
4.100.000
4.100.000
1.546.270
37,7
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
50.950
50.950
14.600
28,7
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
50.950
50.950
14.600
28,7
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe
496.000
423.740
210.030
49,6
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
326.000
223.740
117.690
52,6
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
170.000
200.000
92.340
46,2
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
86.076
90.470
50.470
55,8
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
100
100
30
30
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85.976
90.370
50.440
55,8
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
61.400
32.530
18.145,66
55,8
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
2.000
2.000
1.565,66
78,3
 
 
2010
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami 
59.400
30.530
16.580
54,3
 
85295
 
Pozostała działalność
127.000
187.414
165.413,6
88,3
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
-
1.414
1.413,6
100
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
127.000
171.000
149.000
87,1
 
 
2700
Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorz. wojewódz. pozyskane z innych źródeł
-
15.000
15.000
100
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
-
113.204
113.204
100
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
-
113.204
113.204
100
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
-
113.204
113.204
100
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
255.000
255.000
142.588,13
55,9
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
251.000
251.000
137.778,4
54,9
 
 
0830
Wpływy z usług
250.000
250.000
136.706,91
54,7
 
 
0920
Pozostałe odsetki
1.000
1.000
1.071,49
107,1
 
90020
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
4.000
4.000
4.809,73
120,2
 
 
0400
Wpływy z opłaty produktowej
4.000
4.000
4.809,73
120,2
 
RAZEM:
15 623 849
16 118 748
8 629 993,56
53,64
 
 
 
2) Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji      budżetowej
 
 
Szczegółowy tabelaryczny układ wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów tj.
 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan przed zmianą
Plan
po zmianach
Wykonanie
w zł
Wyk.    w %
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
568.200
975.904
220.460,39
22,6
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
542.200
736.000
-
-
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
542.000
736.000
-
-
 
01030
 
Izby rolnicze
19.000
19.000
7.296,59
38,4
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
19.000
19.000
7.296,59
38,4
 
01095
 
Pozostała działalność
7.000
220.904
213.163,80
96,5
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
4.847
2.629
54,2
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
4.300
333,5
7,8
 
 
4430
Różne opłaty i składki
-
210.211
210.201,3
100
 
 
4740
Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
-
1.546
-
-
600
 
 
Transport i łączność
155.257
404.542
40.843,24
10,1
 
60012
 
Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad
257
257
256,28
     99,7
 
 
4430
Różne opłaty i składki
257
257
256,28
99,7
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
-
200.000
-
-
 
 
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
-
200.000
-
-
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
155.000
204.285
40.586,96
19,9
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10.000
5.000
-
-
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000
10.000
5.662,14
     56,6
 
 
4270
Zakup usług remontowych
20.000
26.987
20.894,78
77,4
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
15.000
17.500
13.377,96
76,4
 
 
4430
Różne opłaty i składki
-
513
513
100
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100.000
144.285
139,08
0,1
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
75.000
175.000
13.129,67
7,5
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
45.000
145.000
11.346,16
7,8
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3.000
3.000
-
-
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
2.000
156
7,8
 
 
4260
Zakup energii
5.000
5.000
657,39
13,1
 
 
4270
Zakup usług remontowych
8.000
8.000
430,85
5,4
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
27.000
27.000
10.101,92
37,4
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
100.000
-
-
 
70095
 
Pozostała działalność
30.000
30.000
1.783,51
5,9
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10.000
5.000
251
5
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000
5.000
-
-
 
 
4270
Zakup usług remontowych
15.000
20.000
1.532,51
7,7
710
 
 
Działalność usługowa
7.000
13.000
912,78
7,0
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
-
6.000
-
-
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
-
6.000
-
-
 
71035
 
Cmentarze
7.000
7.000
912,78
13
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
1.000
-
-
 
 
4260
Zakup energii
1.000
1.000
26,69
2,7
 
 
4270
Zakup usług remontowych
-
2.000
466,65
23,3
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.000
3.000
419,44
14
750
 
 
Administracja publiczna
1.396.836
1.411.836
707.641,61
50,1
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
59.300
59.300
29.700
50,1
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
47.000
47.000
23.500
50
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
8.000
8.000
4.000
50
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
4.300
4.300
2.200
51,2
 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
88.000
85.525
45.458,08
53,2
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
76.000
76.000
39.699,45
52,2
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7.000
5.525
2.618,18
47,4
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000
3.000
2.818,77
94
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000
1.000
321,68
32,2
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.216.536
1.233.536
613.819,82
49,8
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
1.000
1.000
657,78
65,8
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
698.686
698.686
342.898,21
49,1
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
44.792
44.380
44.379,58
        100
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
127.135
127.135
70.651,79
55,6
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
17.118
17.118
8.626,44
50,4
 
 
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych
15.000
15.000
9.555
63,7
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
25.000
25.000
8.183,29
32,7
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40.000
41.412
25.805,69
62,3
 
 
4260
Zakup energii
15.000
15.000
5.591,22
37,3
 
 
4270
Zakup usług remontowych
55.000
55.000
9.594,11
17,4
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
2.000
2.000
120
6
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
50.191
51.191
33.268,13
65
 
 
4350
Opłaty za usługi internetowe
5.000
5.000
640,76
12,8
 
 
4360
Opł. z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej
2.000
2.000
-
-
 
 
4370
Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
18.000
18.000
3.710,61
20,6
 
 
4390
Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii
2.000
2.000
-
-
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
7.000
7.000
4.297,55
61,4
 
 
4430
Różne opłaty i składki
12.000
12.000
6.061,79
50,5
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16.614
16.614
12.460,50
75
 
 
4700
Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej
10.000
10.000
7.321
73,2
 
 
4740
Zak. mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
8.000
8.000
1.151,34
14,4
 
 
4750
Zak. akcesoriów komp. w tym programów i licencji
45.000
45.000
18.845,03
41,9
 
 
6060
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
15.000
-
-
 
75075
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
15.000
15.475
9.663,71
62,4
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.000
1.000
400
40
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.000
8.500
5.970,31
70,2
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.000
5.975
3.293,40
55,1
 
75095
 
Pozostała działalność
18.000
18.000
9.000
50
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
18.000
18.000
9.000
50
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.015
1.015
420
41,4
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.015
1.015
420
41,4
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.015
1.015
420
41,4
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
48.000
68.000
22.546,68
33,2
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
45.000
67.000
22.219,89
33,2
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4.500
4.500
958
21,3
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
500
500
48,78
9,8
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
100
100
-
-
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8.160
8.160
2.861,51
35,1
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11.940
16.440
9.116,92
55,5
 
 
4260
Zakup energii
2.000
2.500
1.204,37
48,2
 
 
4270
Zakup usług remontowych
3.800
1.800
-
-
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000
1.000
832,60
83,3
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.000
8.000
4.672,85
58,4
 
 
4370
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1.000
1.000
587,86
58,8
 
 
4430
Różne opłaty i składki
3.000
3.000
1.937
64,6
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
-
20.000
-
-
 
75414
 
Obrona cywilna
3.000
1.000
326,79
32,7
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
1.000
326,79
32,7
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
-
-
-
756
 
 
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
16.000
16.000
5.388,82
33,7
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
16.000
16.000
5.388,82
33,7
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.000
562
561,30
99,9
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1.000
81
80,43
99,3
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.000
3.283
3.282,4
100
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
-
-
-
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
-
3.000
-
-
 
 
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6.000
9.074
1.464,69
16,1
757
 
 
Obsługa długu publicznego
100.000
100.000
52.523,66
52,5
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
100.000
100.000
52.523,66
52,5
 
 
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
100.000
100.000
52.523,66
52,5
758
 
 
Różne rozliczenia
230.000
40.000
-
-
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
230.000
40.000
-
-
 
 
4810
Rezerwy
230.000
40.000
-
-
801
 
 
Oświata i wychowanie
5.947.554
6.153.643
3.216.418,19
52,3
 
80101
 
Szkoły podstawowe
3.063.894
3.247.651
1.676.801,31
51,6
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
173.433
173.433
86.687,08
50
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
3.584
3.584
3.584
100
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.806.544
1.818.649
923.279,47
50,8
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
148.902
147.147
144.939,15
98,5
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
363.787
358.750
175.184,65
48,8
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
52.513
52.652
27.109,13
51,5
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
6.000
10.000
4.162,78
41,6
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
136.493
151.193
77.389,05
51,2
 
 
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
425
3.225
85
2,6
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
11.158
11.158
754,22
6,8
 
 
4260
Zakup energii
46.212
46.212
24.282,29
52,5
 
 
4270
Zakup usług remontowych
63.960
194.886
46.744,29
24
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
2.442
2.642
731
27,7
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
40.792
39.922
18.971,28
47,4
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
950
1.550
864
55,7
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
4.682
4.682
1.409,85
30,1
 
 
4360
Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
3.000
3.000
1.160,49