☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 70/2007 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 
Zarządzenie Nr 70/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 4 września 2007 roku
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Damnica stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 grudnia 1999 roku.
 
Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Przeprowadzić pełną inwentaryzację składników majątkowych w:
1. Urzędzie Gminy
2. Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1. Maria Boryła       – przewodniczący
2. Zofia Kostrzewa – członek
3. Danuta Cybula    - członek
 
w terminie od dnia 31.10.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
wg harmonogramu przeprowadzenia inwentaryzacji  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Powołać  3 zespoły spisowe dla sprawnego przeprowadzenia spisu z natury:
I. zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz następujących aktywów:
  • środki pieniężne w kasie
  • należności i zobowiązania
  • druki ścisłego zarachowania
  • środki trwałe w budowie
1. Bogusław Sabisz         – przewodniczący
            2. Anna Milewczyk          – członek
3. Ludmiła Wiczkowska – członek
II.  zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w jednostkach OSP
1.       Halina Buchholz       – przewodniczący
2.       Barbara Imińska  – członek
3.       Ewa Jankowska        – członek
III. zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w urzędzie gminy:
1.       Jan Gontek           – przewodniczący
2.       Izabella Tabarkiewicz – członek
3.       Andżelika Harmacińska - członek
 
Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31.10.2007 r. dla składników majątkowych ujętych w § 3 pkt 1 i 2, natomiast dla pozostałych składników majątkowych na dzień 31.12.2007 r.
 
§ 3.
Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) środki trwałe,
2) środki trwałe w używaniu i składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej
3) środki pieniężne,
4) należności i zobowiązania,
5) środki trwałe w budowie
6) druki ścisłego zarachowania
 
 
§ 4.
1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4.Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5.Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 6 przeprowadzić poprzez  porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.
 
§ 5.
Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 31.10.2007 r.
 
§ 6.
Zobowiązuje się komisję do:
1)       przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2)       przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej,
3) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.
 
§ 7.
Do obowiązków zespołu spisowego należy w szczególności:
1)      zapoznanie się z obowiązującą w Urzędzie instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym,
2)      pobranie przed rozpoczęciem spisu arkuszy spisu z natury
3)      pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych
4)      przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie
5)      ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury
6)      terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach.
 
§ 8.
Po zakończeniu spisu zespół spisowy składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w terminie do 21 listopada 2007 r. rozliczenie z przeprowadzonego spisu dla składników majątkowych wymienionych w § 3 pkt . 1 i 2, dla pozostałych składników majątkowych do 04.01.2007 r. tj. przedkłada prawidłowo wypełnione arkusze spisowe, rozlicza się z pobranych arkuszy spisowych oraz przedkłada sprawozdanie.
 
§ 9.
Osoby powołane w skład zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 10.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
 
 
 
Otrzymują do wiadomości:
1. Skarbnik Gminy
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-09-12 09:05:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-10-05 10:13:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 270