☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 24/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z pod różą służbową

ZARZĄDZENIE Nr 24   / 2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia   3 kwietnia 2008 roku
 
w sprawie   dokumentowania i rozliczania   kosztów związanych z   podróżą służbową
 
Na podstawie :
 • Art.775 ustawy   z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 ze zmianami)
 • Art.33  st.1 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity :Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591)
 • Art. 10 ustawy z dnia   29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121 poz. 591 ze  zmianami)
 • w związku z § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U,Nr 236 poz. 1990 ze zmianami) i § 2 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami   kraju (Dz.U.Nr 226 poz. 1991 ze zmianami ),
 • art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125 poz.1371 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Transportu  z dnia 23 października    2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania   oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.Nr 201  poz.1462 )
 
zarządzam , co następuje:
§ 1
 1. Pracownicy Urzędu Gminy Damnica oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wykonują zadania służbowe poza siedzibą pracodawcy   zwane w dalszej części zarządzenia „podróżą służbową” środkiem   transportu publicznego w wyjazdach  poza i na terenie gminy Damnica na podstawie polecenia służbowego zwanego w dalszej części zarządzenia „delegacją” stanowiącego załącznik Nr 1    do niniejszego Zarządzenia .
 2. Pracownicy Urzędu Gminy   i kierownicy jednostek organizacyjnych mogą na swój wniosek   wykonywać zadania służbowe   poza siedzibą pracodawcy w jazdach poza gminą Damnica   po uzyskaniu zgody na przejazd w podróży służbowej   samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy na podstawie delegacji określonej w ust. 1 .      Wniosek pracownika   stanowi załącznik Nr   2 do niniejszego zarządzenia
 3. Zwrot kosztów podróży służbowej następuje   po   stwierdzeniu pobytu służbowego w jednostce do której był delegowany pracownik. Stwierdzenie pobytu służbowego winno być zaopatrzone pieczęcią jednostki do której pracownik był delegowany, podpisem i datą . W przypadku braku potwierdzenia pieczątką   i podpisem osoba delegowana   winna opisać cel wyjazdu w formie oświadczenia.
 4. Powyższe ustalenia stosuje się do podróży służbowej wykonywanej w kraju jak i poza   jego granicami.
 5. Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących jazdy lokalne pojazdem niebędącym własnością pracodawcy , którym został przyznany na ten cel   limit przebiegu kilometrów dokumentują koszty podróży służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy własnym oświadczeniem, którego druk stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia natomiast pozostałe osoby .które wykonują jazdy samochodem niebedacym własnością pracodawcy w celu wykonania zadań służbowych dokumentują ten fakt   ewidencją przebiegu     załącznik Nr 4 oraz oświadczeniem załącznik Nr 3
 6. Podczas wykonywania zadań służbowych określonych w ust. 2 rozliczenie kosztów następuje   w ten sposób, że w podróży służbowej do miejscowości oddalonej   od siedziby   pracodawcy w odległości   powyżej 10 km , stawka za 1 km przebiegu   wynosi 40 % stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku   w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 2
 
 Dla wystawionych w danych roku poleceń wyjazdów   służbowych   prowadzi się ewidencję.
§ 3
 
W sprawach nieuregulowanych stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie   szczegółowych zasad  ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 ze zmianami) , rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w   sprawie szczegółowych   zasad ustalania   oraz wysokości   należności   przysługujących pracownikom z tytułu podróży   służbowej poza granicami kraju (Dz. U.Nr 27 poz. 271 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.Nr 201 poz. 1462 ) .
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy   oraz Głównym Księgowym gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 5
 
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Damnica   we własnym zakresie ustalą zasady rozliczania   pracowników   jednostek z kosztów podróży służbowych.
 
§ 6
 
Traci moc Zarządzenie Nr 54/2007  Wójta Gminy Damnica z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie rozliczania przez pracowników   kosztów podróży służbowych.
   
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                              

 
 
liczba odwiedzin: 7576710

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X