☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr58/2008 z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji

Zarządzenie Nr 58/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 lipca 2008 roku
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 9g ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zmiany: Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 543, Nr 102 , poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 , poz. 1369, Nr 247 poz. 1821)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pana Tomasza Maciejewskiego – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pan Zdzisław Kwaśniewski        - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel organu
                                                            prowadzącego
2) Pan Andrzej Kordylas               - Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy
3) Pani  Danuta Narożna               - ekspert w zakresie wychowania fizycznego
4) Pan Jerzy Polak                          - ekspert w zakresie wychowania fizycznego
5) Pani Renata Kulik                      - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
 
§ 2.
  
Przyjmuje się zasady pracy komisji egzaminacyjnej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 4.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7586369

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X