☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 45/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica

 ZARZĄDZENIE NR  45/2009

WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 24 kwietnia  2009 roku
 
 
w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 ze zmianami z 2002 roku Nr   23 poz. 230,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056 ,Nr 172. poz.1441,Nr 175 poz. 1457 , z roku 2006 Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327 ) oraz art.4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zmianami z 2003 roku Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152 ,Nr 139 poz.1324, Nr 229 poz. 2276 , z 200 m4roku Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005 roku Nr 10 poz.66, Nr 184 poz. 1539 , Nr 267   poz. 2252r 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540)
§ 1
 
          Powołuję komisję ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica w następującym składzie :
 
1. Bartosz Jarosiewicz - przewodniczący
2. Maria Boryła – członek
3. Izabella Tomala - członek
zwanej w dalszej części Komisją Likwidacyjną.
 
§ 2 
 1. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokonywanie likwidacji zużytych środków trwałych oraz zużytych pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia w Urzędzie Gminy Damnica
 2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w ostatnim tygodniu kwartału, a w szczególnych przypadkach w miarę potrzeb.
                                                             
§ 3
 
Podstawą rozpoczęcia likwidacji jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną wg zakresu merytorycznego wniosku – (wzór stanowi załącznik nr 1), z wyszczególnieniem likwidowanego sprzętu oraz uzasadnieniem, co do słuszności wyłączenia go z dalszej eksploatacji.
 1. Zgłoszony do kasacji sprzęt jest przechowywany i zabezpieczony w wyznaczonym  pomieszczeniu w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 1. Wniosek stanowi jedynie propozycję likwidacji. Winien być podpisany przez osobę, która dysponuje składnikiem majątkowym.  
 
 
 
 
§ 4
 1. Komisja Likwidacyjna dokonuje oceny zużytych składników majątku  na tej podstawie sporządza protokół likwidacji, w którym przedstawia propozycję sposobu ich likwidacji.
 2. Protokół likwidacji sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach(wzór  stanowi załącznik nr 1), oddzielnie dla sprzętu biurowego, oddzielnie dla sprzętu komputerowego oraz środków trwałych.
 3. Protokół z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna przedstawia Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy w celu zaakceptowania propozycji Komisji Likwidacyjnej.
 4. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych przewodniczący Komisji Likwidacyjnej przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tą osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu zdjęcia z ewidencji Urzędu Gminy zlikwidowanego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji Likwidacyjnej.
§ 5
 1. Podstawę do ściągnięcia z ewidencji księgowej skasowanych rzeczowych składników majątku stanowi protokół likwidacji (wzór stanowi załącznik nr 2) wraz z drukiem likwidacji „LT” (wzór stanowi załącznik nr 3).
 2. Zabrania się samowolnego wyrzucania sprzętu i wyposażenia biurowego przed sporządzeniem i zatwierdzeniem protokołu likwidacji.
 3. Komisja Likwidacyjna dokonuje likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w trybie sprzedaży na surowce wtórne, poprzez zniszczenie gdy sprzedaż na surowce wtórne jest bezzasadna bądź unieszkodliwienie w przypadku gdy składniki majątku ruchomego stanowią odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Utylizacji składników majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach, na zlecenie komisji ds. likwidacji.
 
§ 6
 
 Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej.
 
§ 7
 
Traci moc Zarządzenie nr 95/2007 z dnia 2 listopada 2007 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica
 
§ 8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
 

 
 
liczba odwiedzin: 7585044

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X