☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie powołania zaspołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji istniejącego budynku administracyjnego wraz z przebudową na przedszkole przy Zespole Szkół w Damnicy

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 7 stycznia 2010 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 43/2008 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji istniejącego budynku administracyjnego wraz z przebudową na przedszkole przy Zespole Szkól w Damnicy
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1.    Zmienia się treść § 2 zarządzenia nr 48/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji istniejącego budynku administracyjnego wraz z przebudową na przedszkole przy Zespole Szkól w Damnicy (zmienionego zarządzeniem nr 93/2008) poprzez nadanie mu brzmienia :
„W skład zespołu wchodzą osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Damnicy na stanowiskach:
1.         ds. pozyskiwania środków unijnych - kierownik projektu,
2.         ds. inwestycji,
3.         ds. zamówień publicznych i promocji gminy,
4.         ds. księgowości budżetowej,
 oraz
5.         dyrektor ZS w Damnicy – operator projektu, zarządzający placówką edukacyjno -przedszkolną.”
 
2.    Zmienia się treść § 3 zarządzenia o którym mowa w punkcie 1-szym, poprzez nadanie mu brzmienia:
            „Ustala się następujący zakres obowiązków dla członków zespołu zadaniowego:
 
1.      Kierownik projektu – stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych:
·         przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
·         odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu,
·         zarządza projektem,
·         koordynuje działania zespołu projektowego oraz współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,
·         wykonuje projekt zgodnie z wymogami funduszy strukturalnych UE oraz założeniami projektowymi,
·         koordynuje działania, nadzoruje przy pomocy pracownika od inwestycji prace inżynierów, konsultantów i podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji projektu,
·         odpowiada za monitoring projektu, a także za ostateczne terminowe opracowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych przesyłanych do instytucji wdrażającej,
·         przeprowadza kontakt bieżący z instytucją wdrażającą, nawiązuje współpracę z innymi   instytucjami oraz mediami,
2.       Stanowisko ds. inwestycji:
·         zleca przygotowanie dokumentacji technicznej i sprawdza ją pod względem prawidłowości,
·         przygotowuje materiały do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do ogłoszenia przetargu wynikającego z zakresu obowiązków,
·         sprawdza pod względem prawidłowości przebieg prac budowlanych wykonywanych
w ramach projektu na placu budowy,
·         prowadzi nadzór nad inwestycją
3.      Stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji gminy:
·      przygotowuje postępowanie przetargowe przy współpracy pracownika merytorycznego, wykonując wszystkie czynności z nim związane,
·      opracowuje umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami towarów itp., itd.
·      odpowiada za przygotowanie promocji projektu oraz źródeł dofinansowania,
4.      Stanowisko ds. księgowości finansowej:
·         zajmuje się prowadzeniem wyodrębnionej do celów projektu ewidencji księgowej,
·         odpowiada za kwestie finansowe, czyli prowadzenie wszystkich form płatności i rozliczeń (płace, przelewy), opracowanie dokumentacji księgowej projektu (faktury, umowy, wyciągi bankowe),
·         otwiera rachunek bankowy do obsługi projektu,
·         planuje montaż finansowy przedsięwzięcia,
·         pozyskuje fundusze konieczne do realizacji projektu,
5.      Operator projektu – osoba zarządzająca projektem:
·         udostępnia dane i informacje np. z ewidencji księgowej, karty nauczyciela niezbędne
do przygotowania dokumentacji projektowej,
·         zarządza powstałym majątkiem,
·         wypełnia założenia programowe dla funkcjonowania placówki edukacyjno – przedszkolnej,
·         prowadzi nadzór z ramienia administratora projektu.”
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2010-01-13 10:01:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2010-01-13 10:02:48)

 
 
liczba odwiedzin: 7671392

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X