☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 106/2012 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE Nr 106/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 01 października 2012r.
 
w sprawie opracowania Plany Obrony Cywilnej
Gminy Damnica
 
 
                Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku poz. 461 z późn. zm.), § 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, oraz zarządzenie Nr 59/2012 Starosty Słupskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego i planów obrony cywilnej gmin/miast z terenu powiatu słupskiego
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Opracować i uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu „Plan Obrony Cywilnej Gminy Damnica”, zwany dalej planem, w terminie do dnia 31 października 2012r.
 
§ 2.
 
1.      W celu wykonania zadania określonego w § 1 powołuję Zespół Planistyczny, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1)      Przewodniczący: Szef Obrony Cywilnej Gminy – Wójt Gminy;
2)      Wiceprzewodniczący: Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i OC;
3)      Członkowie:
a)      Zastępca Wójta;
b)      Kierownik Posterunku Policji w Damnicy;
c)      Komendant Gminny OSP;
d)     Sekretarz Gminy;
e)      Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa;
f)       Inspektor ds. planowania przestrzennego;
g)      Podinspektor ds. inwestycji i budownictwa;
h)      Inspektor ds. kadr i BHP;
i)        Inspektor ds. oświaty.
2.      Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
3.      W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby inne niż wymienione w § 2 ust.1.
4.      Zespół planistyczny określi zadania obrony cywilnej realizowane przez jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa obrony Cywilnej Kraju, Szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz przekaże tym jednostkom do opracowania karty realizacji zadania obrony cywilnej ( załącznik 3).
§ 3.
 
1.      Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy przewidzianych w Planie do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz do opracowania kart realizacji zadań obrony cywilnej zapewniających sprawną realizację przez nich zadań określonych w planie.
2.      Karta realizacji zadań obrony cywilnej jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3, podlega uzgodnieniu z właściwym organem obrony cywilnej oraz zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.
 
§ 4.
 
1.      Plan Obrony Cywilnej Gminy Damnica, przed zatwierdzeniem wymaga uzgodnienia z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu – Starostą Słupskim w terminie do 30 października 2012r.
2.      Uzgodniony Plan zatwierdza Wójt Gminy Damnica.
 
§ 5.
 
1.      Plan Obrony Cywilnej Gminy Damnica podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata.
2.      Nadzór nad procesem aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Damnica powierzam Inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i OC.
 
§ 6.
 
 
§ 7.
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Damnica.
 
§ 8.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Gminy Damnica – Wójta Gminy Damnica w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Damnica

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


 
 
liczba odwiedzin: 7652367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X