☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIV/344/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Damnica na lata 2014 - 2018"

UCHWAŁA NR XLIV/344/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Damnica
na lata 2014 – 2018”

 

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), w związku
z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Damnica na lata 2014 – 2018”, stanowiący załącznik do niniejszych uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/100/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Damnica na lata 2012 – 2016”.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 [1])  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013 r. , poz. 645 i 1318, z 2014 r.: poz. 379.

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-30 11:40:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-30 11:42:35)

 
 
liczba odwiedzin: 7672594

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X