☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 75/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 22 czerwca 2015 r.

 

 

w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie
gminy Damnica

 

 

Na podstawie art. 2 i 18 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.827), art. 17, art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), § 2 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 poz. 2218), Zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011r. w sprawie wykazu przedsięwziąć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, Zarządzenia Nr 205/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim oraz Zarządzenia Nr 49/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie słupskim

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Tworzy się System Stałych Dyżurów na terenie gminy Damnica, zwany dalej SSD, w celu zapewnienia:

  1. ciągłości przekazywania zarządzeń i decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP i planach operacyjnych odpowiednich szczebli;

  2. możliwości całodobowej wymiany informacji o sytuacjach kryzysowych, monitorowania sytuacji, ostrzegania o zagrożeniach i przekazywanie do realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Damnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Damnica.

 

§ 2. Zarządzenie określa:

  1. zasady przygotowania, organizacji i uruchomienia systemu stałego dyżuru (zwanego dalej SSD);

  2. jednostki organizacyjne zobowiązane do zorganizowania SSD oraz zasady tej organizacji;

  3. zasady przyjmowania i przekazywania decyzji, zarządzeń, sygnałów i informacji w ramach SSD;

  4. obowiązki Punktów Kontaktowych i osób wchodzących w skład SSD;

  5. określenie wyposażenia i składu stałego dyżuru;

  6. wykaz obowiązujących dokumentów w SSD wraz z ich wzorami.

 

§ 3. 1. System, o którym mowa w art. 2, tworzy się w Urzędzie Gminy Damnica i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

2. W gminnych jednostkach organizacyjnych objętych zadaniami obronnymi wskazuje się Punkt Kontaktowy.

 

§ 4. Działanie służby stałego dyżuru określa „SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DZIAŁANIA STAŁEGO DYŻURU URZĘDU GMINY DAMNICA”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Zapasowym miejscem funkcjonowania Systemu jest Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

 

§ 6. Obieg informacji w SSD określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7. Za organizację SSD w Urzędzie Gminy Damnica, szkolenie jego składu osobowego oraz utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji systemu odpowiedzialnym czyni się inspektora ds. obsługi Rady Gminy i obrony cywilnej a w gminnych jednostkach organizacyjnych, kierowników tych jednostek.

 

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie organizacji służby stałego dyżuru Wójta Gminy w czasie wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2


 
 
liczba odwiedzin: 7576706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X