☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/118/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Damnica.

UCHWAŁA NR XIX/118/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016r.

 

 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                          na terenie Gminy Damnica.

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz  art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2015 r.                               poz. 199  z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

 

 § 1. Po zapoznaniu się z przedłożoną przez Wójta Gminy Damnica „Oceną aktualności studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Damnica stwierdza się:

1)   aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Damnica uchwalonego uchwałą Nr XVIII/l19/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 31sierpnia 2000 roku, zmienionego uchwałą Nr XLVIII/330/10 Rady Gminy Damnica                 z dnia 21 kwietnia 2010 roku;

2)   aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych                    w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

            § 2. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Damnica stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica           

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 [1] Zmiany  tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. . poz. 1045 i 1890.

[2]  Zmiany  tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r  poz. 443. 774, 1265, 1434, 1713,. 1777, 1830 i 1890.

 


 

Załącznik do projektu uchwały - Analiza

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7647576

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X