☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WÓJT GMINY DAMNICA Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 33/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia  07 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1] ), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.[2]) oraz § 10 ust. 2 Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX//370/18 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2018 roku  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których nowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

 

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349,
poz.1432, poz. 2500;

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723, poz. 1365; Dz. U. z 2019r. poz. 37,

 


 
 
liczba odwiedzin: 7656856

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X