☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacji budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym

ZARZĄDZENIE NR 72/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 maja 2020 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacji budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.[1]

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Podaje się do publicznej wiadomości informacje obejmujące:

 

  1. Dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.
  2. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.
  3. Kwotę zobowiązań wymagalnych.
  4. Kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.
  6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono płatności na raty.
  7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

           

            § 2. Budżet Gminy za 2019 rok zamknął się kwotami:

                                                             

                                                                                                                PLAN                        WYKONANIE    

I.         DOCHODY                                                                          30 756 009,64 zł               31 594 432,59 zł        

 

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu                                   8 951 551,79 zł                 8 826 318,82 zł         

administracji rządowej                                                                                                                     

II.        WYDATKI                                                                           32 789 376,64 zł              32 057 166,99 zł          

w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu                                   8 951 551,79 zł                 8 826 318,80 zł  

administracji rządowej
                                                                                                                                   

III.      NADWYŻKA/DEFICYT                                                        - 2 033 367,00 zł                 - 462 734,40 zł                                                     

 

            § 3. Kwota otrzymanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u o f p wyniosła 744 300,59 zł. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 u o f p wyniosła 67 343,85 zł.

 

            § 4. Kwota wymagalnych zobowiązań:

Gmina Damnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 

            § 5. Gmina Damnica w 2019 roku otrzymała dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 452,00 zł. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniosła 763 461,37 zł.

 

            § 6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

Gmina Damnica w 2019 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

 

            § 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica.

 

 

 

            Załącznik Nr 1

            Załącznik Nr 2

 

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 

 

 

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. .

 


 
 
liczba odwiedzin: 7579093

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X