☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 246/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 r

ZARZĄDZENIE NR 246/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 r.

 

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (teks jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie, zatwierdzającego „Instrukcję inwentaryzacyjną”

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację składników majątkowych w: Urzędzie Gminy Damnica oraz Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, w terminie od dnia 2 grudnia 2019 r.  do dnia 8 stycznia 2020 r., przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

 

 1. Marta Bursztynowicz – przewodnicząca,
 2. Grzegorz Kiczmachowski – członek,
 3. Marzena Góralska – członek

 

według harmonogramu przeprowadzenia inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1) drogą spisu z natury:

            a) druki ścisłego zarachowania,

            b) środki trwałe i wyposażenie (bez gruntów i praw),

c) środki trwałe i wyposażenie będące własnością innych jednostek (bez gruntów),

d) zapasy paliwa i opału,

e) środki pieniężne w kasie (w formie protokołu kasy),

f) depozyty.

2) drogą potwierdzenia sald:

            a) środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych, kredyty bankowe oraz wyemitowane papiery wartościowe,

            b) należności (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych), w tym udzielone pożyczki,

            c) składniki majątkowe własne powierzone innym kontrahentom.

3) drogą weryfikacji – porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza:

            a) grunty i prawa użytkowania wieczystego

b) środki trwałe w budowie,

c) środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony,

            c) wartości niematerialne i prawne,

            d) rozrachunki publicznoprawne,

            e) środki pieniężne w drodze,

            f) rozrachunki z pracownikami i osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych,

g) zobowiązania wobec dostawców.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą spisu z natury według stanu na dzień 30 listopada 2019 r. środki trwałe i wyposażenie (bez gruntów i praw), środki trwałe i wyposażenie będące własnością innych jednostek (bez gruntów i praw), drogą spisu z natury na dzień 31 grudnia 2019 r. zapasy paliwa i opału, środki pieniężne w kasie oraz  drogą potwierdzenia sald i drogą weryfikacji na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

§ 4. Powołuje się 3 zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 r. oraz ustala się przypisane im pola spisowe i zakresy prac:

 

1. Zespół spisowy nr I w składzie:

 1. Izabela Rak – przewodnicząca,
 2. Barbara Imińska – członek,
 3. Adam Nowakowski – członek,

który przeprowadzi inwentaryzację drogą:

- spisu z natury nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy (budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej), środki pieniężne w kasie (w formie protokołu inwentaryzacji kasy), depozyty, druki ścisłego zarachowania,

- drogą weryfikacji środki trwałe w budowie, środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony.

 

2. Zespół spisowy nr II w składzie:

 1. Halina Buchholz – przewodnicząca,
 2. Joanna Jarominiak – członek,
 3. Zdzisław Kołtuniak – członek,

który przeprowadzi inwentaryzację drogą:

- spisu z natury składniki majątkowe jednostki OSP w Damnicy,

- drogą potwierdzenia salda należności, w tym udzielone pożyczki,

- drogą weryfikacji grunty i prawa użytkowania wieczystego, środki pieniężne w drodze, rozrachunki z pracownikami i osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych, rozrachunki publicznoprawne, zobowiązania wobec dostawców.

 

3. Zespół spisowy nr III w składzie:

 1. Bogumiła Obert – przewodnicząca,
 2. Joanna Zdun – członek,
 3. Alina Kwiatkowska – Sipta,

który przeprowadzi inwentaryzację drogą:

- spisu z natury składników majątkowych Urzędu Gminy w Damnicy, środki trwałe i wyposażenie będące własnością innych jednostek, zapasy paliwa i opału,

- drogą potwierdzenia salda środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych, kredyty bankowe i wyemitowane papiery wartościowe, składniki majątkowe powierzone innym jednostkom,

- drogą weryfikacji należności sporne i wątpliwe, wartości niematerialne i prawne.

 

§ 5. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

§ 6. Zobowiązuje się komisję do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobu postepowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
 3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
 4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego
  w terminie 4 dni po zakończeniu spisu.

 

§ 7. Do obowiązków zespołu spisowego należy w szczególności:

 1. zapoznanie się z obowiązującą w Urzędzie instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział
  w szkoleniu przed rozpoczęciem inwentaryzacji,
 2. pobranie przed rozpoczęciem spisu arkuszy spisu z natury,
 3. pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych,
 4. przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie,
 5. ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury,
 6. terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach.

 

§ 8. W terminie do 3 dni po zakończeniu spisu, zespół spisowy składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej rozliczenie z przeprowadzonego spisu i przedkłada prawidłowo wypełnione arkusze spisowe oraz sprawozdanie. Ponadto rozlicza się z pobranych arkuszy spisowych.

 

§ 9. Osoby powołane w skład zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność  za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodne ze stanem faktycznym.

 

§ 10. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Damnicy do zapewnienia harmonijnej pracy zespołów spisowych.

 

§ 11. Zmienia się treść załącznika nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2012 Wójta Gminy Damnica   z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie, który otrzymuje brzmienie:

- w § 5 punkcie 12 „Arkusze spisu z natury oraz materiały pomocnicze używane przy ustaleniu ilości są dowodami księgowymi i muszą być wypełnione w sposób przewidziany dla dowodów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niedopuszczalne jest więc przerabianie cyfr lub treści, wymazywanie, niedozwolone poprawki, jak również wypełnianie ołówkiem. Niewłaściwe zapisy należy poprawić przez skreślenie liczby lub treści nieprawidłowej – wpisanie powyżej lub obok liczby lub treści prawidłowej i umieszczenie obok zapisu poprawionego  parafki członka zespołu spisowego dokonującego skreślenia.”

- w § 5 punkcie 14 „Bezpośrednio pod ostatnią pozycją na arkuszu spisowym należy zamieścić klauzulę o treści: „Spis zakończono na poz. ……..”. Natomiast pozostałe wolne pozycje arkusza należy skreślić.”.

 

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

załącznik

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Śmielak
(2020-10-23 18:26:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Śmielak
(2020-10-23 18:34:12)
 
 
liczba odwiedzin: 7670233

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X