☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół z kontroli 26.04.2006 r.

            R E G I O N A L N A           I Z B A             O B R A C H U N K O W A

 

 

 

                                               W        G D A Ń S K U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  P R O T O K Ó Ł

 

 

 

 

 

 

z kontroli kompleksowej Gminy Damnica przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Damnica przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

 

 

 

 

Kontrolę przeprowadził, w dniach od  9 stycznia  do 26 kwietnia 2006 r., zespół w składzie:

 

 

 

-         Elżbieta Masalska –   st. inspektor kontroli, działająca na podstawie upoważnienia nr

                                         12/06 z dnia 19 grudnia 2005 r.,

 

 

-         Urszula Perkowska – st. inspektor kontroli, działająca na podstawie upoważnienia nr  

                                         13/06 z dnia 19 grudnia 2005 r.

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka kontrolowana :        Urząd Gminy Damnica                                                                                                                            76 – 231 Damnica

                                            ul. Górna 1

                                                 tel. ( 0-59 ) 811-30-46

                                                 fax ( 0-59 ) 813-16-34

 

                                          

 

 

Zakres kontroli :               Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

                                                i zamówień publicznych

 

 

 

Badany okres :                          Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2002 do                              

                                               31 grudnia 2005 r.    

                                                

 

                                              

Szczegółowy zakres kontroli :

 

 

I. Ustalenia ogólne - organizacyjne. 

 

     1.1. Dane ogólne.

     1.2. Wewnętrzne regulacje prawne jednostki.

     1.3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

     1.4. Prowadzone kontrole zewnętrzne

 

II. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.

     

      2.1. Gospodarka środkami pieniężnymi.

      2.2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.

      2.3. Rozrachunki i roszczenia.

      2.4. Inwentaryzacja należności i zobowiązań.

      2.5. Kredyty, pożyczki i poręczenia.

 

 

III. Wykonanie budżetu.

 

      3.1. Dochody budżetowe.

      3.2. Przychody budżetowe.

      3.3. Wydatki budżetowe.   

      3.4. Rozchody budżetowe

 

       

 

 

 

            IV. Mienie komunalne  

 

     4.1. Gospodarka nieruchomościami.

     4.2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku.

     4.3. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku.

 

 

V. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.

 

     5.1. Dotacje otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.

     5.2. Prawidłowość wykorzystania dotacji.

     5.3. Środki na realizację porozumień.

 

VI. Rozliczenia.     

 

     6.1. Jednostki budżetowe.

     6.2. Zakłady budżetowe

     6.3. Gospodarstwa pomocnicze

     6.4. Środki specjalne.

     6.5. Samorządowe osoby prawne

 

VII. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.

 

     7.1. Stan i kompletność urządzeń księgowych oraz prawidłowość i terminowość zapisów 

            w ewidencji księgowej.

     7.2. Sprawozdawczość budżetowa.

  

 

 

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE.

 

1.1.3. Kierownictwo jednostki.

 

 

Wójt Gminy    -    Pan Grzegorz Wojciech Jaworski, wybrany na sto stanowisko                            

                                   Uchwałą Nr 3/98 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 1998

                                    r. a ostatnio w wyborach bezpośrednich dnia 27 października 2002

                                    roku.

 

         Skarbnik Gminy -             Pani Jadwiga Dic, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr

                                            XIV/96/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000r.

 

         Sekretarz Gminy -            Pani Maria Boryła, której na mocy uchwały Nr XXXIV/233/02 Rady

                                            Gminy Damnica z dnia 27 czerwca 2002 r. powierzono obowiązki

                                            sekretarza gminy.

 

 

 

 

 

1.2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.

 

 

1.2.1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określono w Statucie Gminy Damnica przyjętym uchwałą Nr II/4/02 Rady Gminy Damnica  z dnia 05 grudnia  2002 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2003r. Nr 67 poz. 1052 z dnia 19 maja 2003 r.

 

W statucie nie określono stanowisk pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy na podstawie: wyboru, powołania i umowy o pracę.  Nie określono w nim również organów lub też osób właściwych do nawiązania w imieniu zakładu pracy stosunku pracy na podstawie wyboru i powołania oraz rodzaj aktu i tryb jego wydania.

W toku dalszej kontroli ustalono, że w Urzędzie nie zatrudniano pracowników w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania i z uwagi na powyższe, brak uregulowań prawnych dotyczących organów lub osób właściwych do nawiązania z nimi, w imieniu zakładu, stosunku pracy, a także zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych.

W statucie nie określono również zasad składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

1.2.2. Regulamin Organizacyjny Urzędu.

 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Damnica, przyjętym Zarządzeniem  nr 55/2005 Wójta  Gminy z dnia 24 października 2005 roku.

 

 

1.2.3. Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady rachunkowości.

 

Jednostka kontrolowana posiada opracowane zasady prowadzenia rachunkowości stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy.

 

W dokumentacji tej określono:

- rok obrotowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia

- okresy sprawozdawcze,

-   metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

 

Dokumentacja zawiera również opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez ustalenie:

- Planu Kont dla Budżetu Gminy, stanowiącego załącznik nr 2 do wyżej przywołanego Zarządzenia Nr 1/2005,

- Planu Kont dla Jednostki Budżetowej, - załącznik nr 3 do powyższego Zarządzenia,

- Dokumentacja Systemu Przetwarzania Danych Przy Użyciu Komputera Wraz Z Jej Charakterystyką Opisową, stanowiąca załącznik nr 4,

- Wykaz materiałów odpisywanych bezpośrednio w koszty w momencie zakupu oraz uznanych za wykorzystane w momencie przekazania do zużycia, stanowiący załącznik nr 5.

 

 

    W zakładowym planie kont wykazano również konta pozabilansowe zarówno dla budżetu gminy, jak i dla jednostki. W przepisach wewnętrznych określono, że ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową i ręczną. Dla ksiąg prowadzonych przy użyciu komputera jednostka posiada dokumentacje zawierającą:

- wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w Urzędzie Gminy,

- charakterystyka opisowa oraz sposoby działania programów komputerowych,

- zasady ochrony danych,

- zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych.

 

W § 19 Zarządzenia Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy, określono, ze inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, w tym:

1) aktywów pieniężnych ( z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) – drogą spisu z natury lub weryfikacji sald z dokumentacja księgowa  co roku,

2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – drogą potwierdzenia sald co roku,

3) należności od innych jednostek – drogą potwierdzenia sald lub weryfikacji sald powyżej 100 zł,

4) zapasy materiałowe – raz na dwa lata,

5) środki trwałe i pozostałe środki trwałe raz na cztery lata w tym: grunty i budowle trudnodostępne na podstawie weryfikacji sald z dokumentacją księgową.

Szczegółowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji zawiera Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona w życie Zarządzenie Nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 grudnia 1999 roku, obejmująca: metody inwentaryzacji, opis spisu z natury, potwierdzenie sald rozrachunków oraz inwentaryzację drogą weryfikacji a także przechowywanie dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

Jednostka posiada również:

 

- Instrukcje kasową, stanowiącą załącznik Nr 2 do powyższego Zarządzenia Nr 7/2000 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2000 roku, oraz  

 

- Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, wprowadzona w życie Zarządzeniem Nr 34/2004 Wójta Gminy Damnica  z dnia 3 września 2004 r.

 

 

 

1.2.4.     Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputera.

 

 

1. Serwer oraz stacje robocze są wyłączane po godzinach pracy. Każdy komputer posiada

a). Hasło BIOS+hasło płyty głównej

b). Hasło i login systemu

c). Hasło i login dostępu do serwera

 

2. Serwer oraz każdy komputer posiada zasilacz UPS pozwalający na zakończenie pracy w

    razie awarii prądu oraz na stabilną pracę w przypadku przepięć.

 

 

3. Codziennie sporządzana jest kopia zapasowa na dyskietkach oraz raz w tygodniu               

     na płycie CD.

 

4. Nie jest możliwy dostęp do danych przy pomocy komputerów z zewnątrz (wyjątek

    stanowi strona BIP oraz strona www.).

 

5. Tak, komputery mają dostęp do internetu. Zabezpieczone są firewall’em oraz programem

    antywirusowym.

 

6. Tak, ograniczają dostęp do danych. Oprócz wyżej wymienionych zabezpieczeń

    (zabezpieczenia wymienione w punkcie 1) każdy program, do którego wprowadzane są

    dane wymaga logowania na podstawie loginu i hasła.

 

7. Tak wykorzystywane systemy komputerowe sprawdzają poprawność zapisywanych

    danych i posiadają rejestr logowania

 

8. Tak wykorzystywane systemy komputerowe informują o poprawności zapisywanych

    danych.

 

 

 

1.2.5.     Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrole dowodów księgowych.

 

 

   Instrukcję dotyczącą stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych wprowadzono w życie  Zarządzenia Nr 7/2000 Wójta Gminy Damnica z dniem 30 czerwca 2000 roku jako załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia.

   W instrukcji tej określono: rodzaje dowodów finansowo - księgowych przyjętych do stosowania w jednostce oraz opis dokumentów służących udokumentowaniu poszczególnych operacji gospodarczych.

   Instrukcja zawiera również szczegółowy opis: miejsca powstawania dokumentu, wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do jego wystawienia, liczby egzemplarzy i drogę każdego z nich.

   Określono także terminy dostarczania poszczególnych dokumentów oraz terminów ich realizacji, a także wskazano osoby upoważnionych do sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz osoby zatwierdzające dany dowód do realizacji.

   Do instrukcji nie załączono wzorów podpisów osób upoważnionych do sprawdzania i zatwierdzania dowodów. W trakcie trwania niniejszej kontroli powyższe wzory podpisów zostały uzupełnione.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.     Jednostki pomocnicze gminy.

 

 

Na terenie Gminy Damnica utworzono 15 sołectw. Ich nazwy oraz miejscowości wchodzące w skład poszczególnych sołectw przedstawia zestawienie poniżej.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa miejscowości wchodzących w skład sołectwa

1

2

3

1.

Bobrowniki

Bobrowniki, Łojewo, Skibie.

2.

Biecino

 

3.

Damnica

Damnica, Dębniczka, Budy.

4.

Damno

Damno, Głodowo, Wiatrowo.

5.

Dąbrówka

Dąbrówka, Jeziorka, Świtały, Wiszno.

6.

Domaradz

 

7.

Karżniczka

Karżniczka, Łężyca.

8.

Łebień

 

9.

Mianowicie

 

10.

Soborze

Soborze, Paprzyce

11.

Stara Dąbrowa

 

12.

Strzyżno

 

13.

Święcichowo

 

14.

Wielogłowy

 

15.

Zagórzyca

Zagórzyca, Zagórzyczki.

 

 

 


Wszystkie wyżej wymienione sołectwa posiadają aktualne  statuty, które nadano im Uchwałą Nr VI/36/03 Rady Gminy Damnica z dnia 24 kwietnia 2003 r. Statuty sołectw określają w szczególności:

 

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 

 

 

1.2.7.     Gminne jednostki organizacyjne.

 

W celu wykonywania zadań, Rada Gminy Damnica utworzyła jednostki organizacyjne, które działały na terenie Gminy.

Były to następujące jednostki (według stanu na dzień 31 grudnia 2005r):

 

a)      jednostki budżetowe:

 

1.      Zespół Szkół w Damnicy, w którego skład wchodzą:

·        Gimnazjum w Damnicy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

·        Szkoła Podstawowa w Damnicy im. Jana Pawła II,

·        Przedszkole w Damnicy.

2.      Zespół Szkół w Damnie

·      Gimnazjum w Damnie im. Noblistów Polskich,

·      Szkoła Podstawowa w Damnie im. Jana Brzechwy.

3.      Zespół Szkół w Zagórzycy:

·      Gimnazjum w Zagórzycy,

·      Szkoła Podstawowa w Zagórzycy.

 

4.      Szkoła Podstawowa w Domaradzu im. Wandy Chotomskiej,

5.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

 

b)     instytucje kultury:

 

6.      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy.

7.      Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy.

 

Wykaz tych jednostek wraz ze wskazaniem uchwał, którymi je powołano ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy prowadzi wykaz jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek  organizacyjnych.

W toku dalszej kontroli stwierdzono, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy  i Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy zostały wpisane  do  rejestru instytucji kultury.

 

 

1.2.8.     Pełnomocnictwa.

 

Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadającym osobowości prawnej, udzielono pełnomocnictw do jednoosobowego działania.

Poniżej przedstawiono te jednostki oraz nazwiska ich kierowników i daty udzielonych pełnomocnictw.

 

1.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy – Pani Beata Orlicka, pełnomocnictwo udzielone  dnia 13 października 1999 r.

2.      Zespół Szkół w Damnicy – Pan Andrzej Kordylas, pełnomocnictwo z dnia 28.07.2003 r.

3.      Zespół Szkół w Damnie -  Pan Zbigniew Studziński, pełnomocnictwo z dnia 28.07.2003 r.

4.   Zespół Szkół w Zagórzycy – Pan Robert Nowak, pełnomocnictwo z dnia

      28.07.2003r.

5.   Szkoła Podstawowa w Domaradzu im. Wandy Chotomskiej, - Pani Maria

      Janusz, pełnomocnictwo z dnia 28.07.2003 r.

                       

1.3.           Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

 

1.3.1. Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez komisję rewizyjną rady.

 

Stosownie do  obowiązujących  przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Damnica, Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych poprzez powołaną przez siebie Komisję Rewizyjną, która swoje zadania kontrolne realizuje na podstawie planu zatwierdzonego przez Radę.

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2003 r., co potwierdza treść protokołu Nr XIV/03 z Sesji Rady Gminy Damnica, natomiast plan pracy na 2005 rok przyjęty został w dniu 30 grudnia 2004 r., co również wynika z treści protokołu XXVI/04 z Sesji Rady Gminy Damnica. Brak uchwał Rady przyjmującej ww. plany pracy Komisji Rewizyjnej, narusza treść § 23 Statutu Gminy Damnica, wskazującego, że Rada rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w drodze uchwał.

W toku kontroli ustalono, że plany pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 r. i 2005 rok obejmowały szereg zagadnień, w tym:

 

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy.

2.      Sprawozdanie z prac Komisji za rok poprzedni.

3.      Kontrola realizacji budżetu jednego z Zespołów Szkół.

4.      Bieżąca realizacja budżetu przez jednostki oświaty.

5.      Realizacja wydatków Zespołu Sportowego Damnica, OSP Damnica  i DOM-STAR oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

6.      Opinia sprawozdania z wykonania budżetu za rok miniony oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

7.      Kontrola dokumentacji przetargowej w Urzędzie Gminy.

8.      Opinia budżetu za I półrocze bieżącego roku.

9.      Sprawozdanie z prac Komisji za I półrocze.

10. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok.

11. Opinia projektu budżetu na rok następny.

12. Opracowanie planu pracy Komisji na rok następny.

 

W planach pracy Komisji Rewizyjnej określono terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek wytypowanych do kontroli, stosownie do  unormowań zawartych w § 99 Statutu Gminy.

 

 

 

W ciągu roku budżetowego Komisja przeprowadziła szereg kontroli i sporządziła z nich protokoły pokontrolne.

Na podstawie złożonych informacji z prac Komisji Rewizyjnej za 2004 i 2005 rok stwierdzono, że w 2004 roku plan pracy Komisji został wykonany niemalże w całości, z wyjątkiem kontroli wydatków Zespołu Sportowego DOM-STAR Domaradz, a w 2005 roku z wyjątkiem kontroli realizacji wydatków Zespołu Szkół w Zagórzycy za I półrocze 2005 r.

 

 

Z reguły, w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości  w związku z czym nie wydano wniosków i zaleceń pokontrolnych.

W toku dalszej kontroli ustalono, że Komisja Rewizyjna w dniu 17 lutego 2005 r., na sesji Rady Gminy przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za 2004 r., Za rok 2005 sprawozdanie takie zostanie przedstawione w terminie do 30 marca, stosownie do przepisów zawartych  w § 100 Statutu Gminy.   

 

 

1.3.2. Wykonywanie kontroli przez Skarbnika Gminy.

 

Zakres obowiązków Skarbnika Gminy Damnica określony został w § 20 rozdziału III Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica wprowadzonym w życie z dniem 1 lipca 2003 r. Zarządzeniem Nr 27/2003 Wójta Gminy Damnica z dnia 23 czerwca 2003 r. wraz z wprowadzonymi później zmianami. Aktualnie obowiązuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 55/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 października 2005 r. , gdzie jak poprzednio, zakres obowiązków Skarbnika Gminy określony został w § 20.

 

Zgodnie z jego treścią do zadań  Skarbnika należy wykonywanie zadań określonych dla skarbnika w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawach stanowiących przepisy podatkowe i w ustawie o rachunkowości, a w szczególności m.in. :

          

-         wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

-    kierowanie  pracą Referatu  Finansów,

-         nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

-         kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i dokonywanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

-         opracowywanie budżetu,

-         sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

-         wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta. 

 

W toku kontroli ustalono, że Wójt Gminy pismem RO 0112/4a/03 z dnia 1 lipca 2003 roku powierzył na piśmie Skarbnikowi Gminy obowiązki i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm. ).

 

 

1.3.3.     Realizacja obowiązków wynikających z treści ustawy z dnia 16 listopada    2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

 

 

Jednostka kontrolowana opracowała Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu  terroryzmu w Urzędzie Gminy Damnica.

W latach 2004 - 2005 w jednostce kontrolowanej nie stwierdzono przypadku podejrzenia prania pieniędzy, w związku z czym nie zachodziła potrzeba powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W trakcie niniejszej kontroli nie powzięto podejrzenia o próbach prania pieniędzy w kontrolowanej jednostce.

 

 

1.3.4.     Oświadczenia o stanie majątkowym.       

 

W dniu 30 marca 2006 roku w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Moskala sprawdzono czy wszyscy radni złożyli oświadczenia o stanie majątkowym wraz z kopią PIT w terminie do 30 kwietnia 2004 r. i 30 kwietnia 2005 roku. W wyniku kontroli nie stwierdzono braku, bądź nieterminowego złożenia wymaganych przepisami oświadczeń.

W toku dalszej kontroli sprawdzono również terminowość złożenia oświadczeń majątkowych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu Wójta. Sprawdzono również czy złożyli oni  oświadczenia o nie prowadzeniu działalności gospodarczej a także informacje, o których mowa w  art. 24j ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Uwag co do kompletności oświadczeń i terminów  ich złożenia nie wniesiono.

 

 

                     

1.3.5. Procedury wewnętrznej kontroli finansowej.

 

Wójt Gminy Damnica  Zarządzeniem Nr 6/2001 z dnia 06 grudnia 2001 r. ustalił w formie pisemnej procedury kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych, które obejmują:

- zasady wstępnej oceny celowości wydatków,

- kontrolę wewnętrzną dokonywanych wydatków (etap I i II),

- zatwierdzanie dokumentów,

- wykaz pracowników realizujących zadania objęte procedurami kontroli wydatków ze środków publicznych.

Do powyższego zarządzenia została wprowadzona zmiana Zarządzeniem Nr 43/2004 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 października 2004 roku dotycząca wykazu stanowisk realizujących zadania objęte procedurą kontroli wydatków ze środków publicznych.

 

 

W toku kontroli ustalono, że organ wykonawczy, zarówno w 2004 jak i 2005 roku  objął kontrolą 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych, w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, stosownie do treść art. 127 ustawy o finansach publicznych.  

 

 

1.3.6. Audyt wewnętrzny

 

Jednostka kontrolowana nie ma obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego z uwagi na osiągane niskie przychody jak i wydatki  środków publicznych. Utrzymują się one na poziomie ok. 12.000 tys zł. – rok 2004

 

  

1.4.  Prowadzone kontrole zewnętrzne.

 

Na podstawie danych zawartych w księdze kontroli prowadzonej od 1991 roku  ustalono, że w okresie od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r.  przeprowadzono w jednostce następujące kontrole w zakresie gospodarki finansowej:

 

-         Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w okresie od 29 kwietnia do 8 maja  2002 r., w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu państwa w 2001 roku na zadania bieżące i inwestycyjne gminy

-         Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w okresie od 06-08 listopada    2002 r., w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach robót publicznych,

-         Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w okresie od 11 – 18 czerwca   2003 r., w zakresie  wykorzystania dotacji z budżetu udzielonych na zadania bieżące i inwestycyjne,

-         Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w okresie od 20-23 stycznia      2004 r., w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia  dotacji udzielonej z  budżetu państwa w 2003 roku na zadania inwestycyjne zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim,

-         Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w okresie od 11-20 stycznia      2004 r., w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia  dotacji udzielonej z  budżetu państwa w 2004 roku na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę a zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim,

-         Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w okresie od 12 sierpnia do      18 października 2002 r. – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2001 rok,

-          Urząd Kontroli Skarbowej Gdańsk w okresie od 4 do 11.02.2005 r.  w   

       zakresie ustalenia prawidłowości zaliczenia podatku VAT do kosztów    

       kwalifikowanych w ramach Programu SAPARD,

-          Urząd Skarbowy w Słupsku w okresie od 5 do 14 października 2005 roku, - 

       kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem tytułu podatku od  

       towarów i usług za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2004 r.

 

 

II. GOSPODARKA PIENIĘŻNA I ROZRACHUNKI.

     

 

2.1. Gospodarka środkami pieniężnymi.

 

2.1.1. Gospodarka kasowa

2.1.1.1. Gospodarka kasowa sprawy organizacyjne.

 

Według § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 55/2005 Wójta Gminy z dnia 24 października 2005 r., stanowisko pracy ds. obsługi kasowej wchodzi w skład Referatu Finansowego i bezpośrednio podlega Skarbnikowi Gminy.

Obowiązki inspektora ds. obsługi kasowej pełni od 25 stycznia 1993 r. - Pani Janina Jankowska, dla której zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności określił Wójt Gminy. Ostatni zakres obowiązków został przyjęty przez pracownika i podpisany w dniu 1.07.2004 r.

W aktach osobowych inspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy znajduje się zapytanie o karalność z dnia 20.01.1993 r. z adnotacją „Nie notowany” oraz oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz środki pieniężne, złożone w dniu 25 stycznia 1993 r.

Zasady gospodarki kasowej opracowano w Instrukcji kasowej wprowadzonej w życie Zarządzeniem Nr 7/2000 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2000 r.      W przepisach tych uregulowano szereg zagadnień związanych z gospodarką kasową, m.in. w zakresie: ochrony i transportu wartości pieniężnych, sposobu dokumentowania operacji kasowych, terminu odprowadzania do banku przyjętej do kasy gotówki.

Według ustnego oświadczenia inspektora ds. obsługi kasowej ustalono, że zapoznała się ona z Instrukcją kasową oraz znane jej są wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych.

 

 

2.1.1.2. Funkcjonowanie kasy i dokumentowanie operacji gotówkowych

 

 

Wysokość zapasu gotówki w kasie na nieprzewidziane wydatki określona została przez Wójta Gminy  w dniu 2 stycznia  2004 roku, w kwocie 2.000 zł na 2004 rok i w takiej samej wysokości na rok 2005.

Na podstawie sald z raportów kasowych sporządzonych w  2004 roku i do 30 czerwca 2005 roku  nie stwierdzono przekroczenia ustalonego zapasu gotówki.

Na podstawie dowodów kasowych z IV kwartału 2004 roku, tj. RK od nr 1113 do nr 1137/2004 stwierdzono, że wypłaty gotówkowe dokonywane były w oparciu o dowody sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Wszystkie sprawdzone dowody zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Odbiór gotówki pobieranej z kasy potwierdzany był przez osobę upoważnioną.

W kontrolowanej jednostce stosuje się dowody KP (kasa przyjmie) oraz  dowody KW (kasa wypłaci), które są drukami ścisłego zarachowania. Druki KP stosuje się jedynie do przyjęcia gotówki pobranej z banku na czek, natomiast druki KW do wypłaty. Wszystkie wpłaty przyjmowane są do kasy w oparciu o pokwitowanie z drukarki kasowej, natomiast w przypadku awarii wpłaty przyjmowane są na dowodach kasa przyjmie, które są objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania.

Przyjmowane do kasy dochody budżetowe odprowadzano codziennie na rachunek bankowy budżetu.

            Kasjerka  sporządza  dwa  rodzaje  raportów  kasowych  tj. raporty  dochodów  i

raporty wydatków. Raportom nadawana jest odrębna numeracja z dodanym  wyróżnikiem 1000 dla wydatków i 5000 dla dochodów. Raporty sporządzane są codziennie, a operacje kasowe ujmowane są w nich w dniu wystąpienia.

            W toku dalszej kontroli sprawdzono zgodność przychodu gotówki do kasy pobranej z rachunku bankowego  i porównano je z zapisami w wyciągach bankowych.

Kontrolą objęto okres III kwartału  2005 roku i porównano kwoty pobrane z banku z kwotami przyjętymi do raportów kasowych wydatków od nr 1045 do 1076.

Różnic pomiędzy kwotami pobranymi a ujętymi w raportach nie stwierdzono. 

Gotówkę pobieraną z banku na czeki przyjmowano do kasy i ujmowano           w raportach kasowych w oparciu o dowody KP (kasa przyjmie), które były objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania.

            Nie stwierdzono występowania rozbieżności pomiędzy dowodami źródłowymi a zapisami w raportach kasowych. Nie stwierdzono błędów rachunkowych                  w raportach kasowych wydatków sporządzonych za II kwartał 2004 roku. Żaden ze sprawdzonych raportów nie obejmował okresu na przełomie miesięcy a ujmowane       w nich operacje dotyczyły  miesięcy, w których zostały przeprowadzone.

 

W toku dalszej kontroli sprawdzono zgodność wpłat z tytułu podatków i opłat ujętych w raportach kasowych i porównano je z odprowadzeniem tych dochodów na rachunek bankowy budżetu. Kontrolą objęto okres IV kwartału 2004 roku.

Dokonane wpłaty kasjerka, w tym samym dniu odprowadzała w całości  do banku na rachunek dochodów.

Wszystkie dowody źródłowe załączone do raportów kasowych oznaczone zostały tym samym numerem identyfikacyjnym co raport, którego dotyczą oraz numerem pozycji, pod którą ujęto je w raporcie. 

Raporty kasowe przekazywane były do księgowości za pokwitowaniem i zawierają podpisy potwierdzające przeprowadzone kontrole.

Inwentaryzacja kasy przeprowadzana była na ostatni dzień każdego roku budżetowego, w tym również na ostatni dzień grudnia 2004 i 2005 roku.

Inne dodatkowe terminy do przeprowadzania  inwentaryzacji nie zostały określone w przepisach wewnętrznych jednostki. 

 

Druki ścisłego zarachowania objęte są  ewidencją, którą prowadzi się odrębnie na każdy rok budżetowy. Ich stan sprawdzany był na koniec każdego roku budżetowego, co zostało  odnotowane w protokole kontroli kasy.

 

 

2.1.1.3. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie.

 

 

W dniu 18 kwietnia 2006 roku inspektor kontroli RIO przeprowadziła kontrolę kasy sporządzając z niej protokół stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. W wyniku porównania stanu rzeczywistego gotówki z saldem raportu kasowego różnic nie stwierdzono.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku, komisja w składzie dwuosobowym: Zofia Kostrzewa – Kierownik USC i Tadeusz Iwanik – inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska, przeprowadziła inwentaryzację środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania i znaków skarbowych, metodą spisu z natury. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół, który podpisała komisja i kasjerka. Nie stwierdzono niedoboru gotówki w kasie.

Stwierdzono również, że każdorazowo dokonywano protokolarnego przekazania kasy przy zmianie kasjera, np. w związku ze zwolnieniem lekarskim, urlopem wypoczynkowym.

W ciągu roku budżetowego przeprowadzano również doraźne kontrole zgodności gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym. W 2004 roku przeprowadzono trzy takie kontrole, w następujących  terminach: 26.02.2004 r., 04.06.2004 r., 06.12.2004r. W  2005 roku kontrole przeprowadzono: 01.02.2005, 15.04.2005 r. i 12.08.2005 r.

            W wyniku tych kontroli nie stwierdzono różnic w stanie gotówki pomiędzy stanem rzeczywistym a ewidencyjnym.

 

 

2.1.2. Obsługa bankowa.

 

2.1.2.1. Obsługa bankowa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

           

            Obsługa bankowa budżetu gminy Damnica oraz jednostek organizacyjnych prowadzona jest przez Bank Spółdzielczy w Ustce, który został wybrany w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w dniu 08.06.2005 r.

            Rada Gminy Damnica na mocy uchwały Nr XXXI/183/05 z dnia 1 lipca 2005 r. dokonała wyboru ww. banku.

            W uchwale budżetowej Nr XV/81/04 z dnia 12 lutego 2004 roku, Rada Gminy Damnica upoważniła Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 300.000 zł. W 2005 r. Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu budżetowego deficytu w wysokości 300.000. W toku kontroli ustalono, że zarówno w 2004 jak i 2005 roku, Wójt Gminy Damnica zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie niedoboru w wysokości 300.000 zł. Każdorazowo Rada Gminy Damnica podejmowała dodatkowo uchwałę w sprawie zaciągnięcia ww. zobowiązań krótkoterminowych. Były to następujące uchwały:

- uchwała Nr XIV/79/03 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowego w roku 2004 na pokrycie niedoboru w wysokości 300.000 zł,

- uchwała Nr XXVI/149/04 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowego w roku 2005 na pokrycie niedoboru w wysokości 300.000 zł.

 

2.1.2.2.  Operacje bankowe

           

            Urząd Gminy Damnica nie posiada w banku wyodrębnionego rachunku bankowego dla siebie jako jednostki budżetowej i wobec tego realizuje wydatki i wpłacał pobrane dochody bezpośrednio na rachunek budżetu gminy. W ewidencji księgowej Urzędu ujmowane były odrębnie wydatki i dochody na koncie 130 – rachunek bieżący jednostki budżetowej. Zapisy dokonane na koncie 130 były zapisami wtórnymi operacji ujętych w wyciągu bankowym i księgowanych na koncie 133 – Rachunek budżetu. 

 

 

2.1.2.3. Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

             bankowych.

 

 

Na 31 grudnia 2004 i 2005 roku jednostka kontrolowana dokonała inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych w drodze uzgodnienia sald.

Obsługę budżetu Gminy prowadził Bank Spółdzielczy w Ustce, który przysłał zawiadomienie do Urzędu Gminy z wykazem wszystkich rachunków i ich stanem na dzień 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2005 r., z prośbą o potwierdzenie zgodności z ewidencja księgową Urzędu. W toku kontroli sprawdzono zgodność stanów na rachunkach bankowych z ewidencją księgową, co obrazuje poniższe zestawienie:

 

 

Lp.

Nazwa rachunku

Nr konta

Saldo na 31.12.2004

Saldo na

31.12.2005

1.

Rachunek bieżący budżetu 

133

 

302.450,60

289.160,80

2.

Rachunek ZFŚS

135-20

     2.771,89 

25,85

3.

Rachunek GFOŚiGW

135-10

583,20

14.130,60

4.

Rachunek depozytowy

139

 

 

      69.254,18

        

                 

47.212,37

 

 

Inwentaryzacją objęto wszystkie środki pieniężne w banku. Różnic pomiędzy stanem rachunków bankowych a ewidencją księgową nie stwierdzono.

 

2.2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.

 

2.2.1.  Opracowanie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

 

Zarządzeniem Nr 34/2004 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 września 2004 r. wprowadzono w życie Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Zgodnie z jej treścią do druków ścisłego zarachowania zaliczono:

 

-         czeki gotówkowe,

-         kwitariusze przychodowe,

-         dowody wpłaty „KP” i dowody wypłaty „KW”,

-         arkusze spisu z natury,

-         inne.

 

 

 

W części II instrukcji, wymienionej na wstępie, opisano m.in. zasady przechowywania druków, prowadzenia ewidencji, wydawania i zwrotu druków a także zasady postępowania w przypadku zagubienia lub kradzieży książeczek czeków gotówkowych.

 

 

2.2.2.  Sposób gospodarowania drukami ewidencjonowanymi

 

            W roku 2004 i 2005 ewidencją druków ścisłego zarachowania objęte były czeki gotówkowe oraz druki „KP” i „KW”. Ewidencja zawierała wszystkie wpisy dotyczące dat przyjęcia i wydania druków, ich liczbę i numery oraz stan ilościowy. Uwag co do zgodności stanów tych druków oraz do sposobu  prowadzenia ewidencji nie wniesiono.

 

2.2.3.  Inwentaryzacja druków ewidencjonowanych.

 

            W dniu 18 kwietnia 2006 roku wraz z kontrolą kasy przeprowadzono kontrolę druków ścisłego zarachowania. Wyniki kontroli ujęto w protokole z kontroli kasy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem rzeczywistym druków a stanem wynikającym z ewidencji.

W toku dalszej kontroli ustalono, że na koniec każdego roku budżetowego przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania drogą spisu z natury.

 

 

 

2.3. Rozrachunki i roszczenia.

 

 

2.3.1. Rodzaje rozrachunków.

 

 

 

            W księdze głównej Urzędu Gminy Damnica występują następujące konta Zespołu 2 – „Rozrachunki i roszczenia”: 201, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 240, 250, 260 oraz 290. Konta te służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń. Występowanie tych kont przewiduje ramowy plan kont dla budżetu gminy oraz dla jednostki budżetowej, który został wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005 roku i stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

 

           

            Na dzień 31 grudnia 2004r. oraz na dzień 31.12.2005 r. według ewidencji księgowej, konta rozrachunkowe Urzędu jako jednostki budżetowej wykazywały następujące salda:

 

 

Lp.

Nr konta

Nazwa konta

31.12.2004 r.

31.12.2005 r.

Wn

Ma

Wn

Ma

1.

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

 

957,16

 

117.331,45

 

1.239,44

 

82.215,56

2.

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

 

702.141,28

 

11,70

 

768.995,49

 

0,20

 

3.

225

Rozrachunki z budżetami

-

14.971,09

 

-

12.038,41

4.

226

Rozrachunki długoterminowe

113.296,81

 

-

 

80.285,56

-

5.

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

-

 

54.977,72

 

-

56.666,66

6.

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

-

 

36.563,00

 

-

33.787,87

5.

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

6.860,00

 

-

 

6.600,00

-

6.

240

Pozostałe rozrachunki

 

 

 

78.196,71

 

 

 

 

60.418,30

7.

290

Odpisy aktualizujące należności

 

255.313,10

 

213.496,20

x

X

Razem

823.255,25

557.364,77

857.120,49

458.623,20

 

 

W toku kontroli porównano zgodność powyższych sald z ewidencją analityczną - różnic nie stwierdzono.

            Do wszystkich kont rozrachunkowych  ewidencja analityczna prowadzona była za pomocą programu komputerowego, według poszczególnych kontrahentów oraz tytułów poszczególnych rozrachunków. Analityka konta 221 prowadzona była z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.

Na koniec roku budżetowego jednostka kontrolowana sporządziła bilans, w którym uwzględniła stany kont rozrachunkowych, stosownie do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.). 

Analizując zapisy na kontach rozrachunkowych stwierdzono, że część z nich zaewidencjonowano na niewłaściwych kontach. Przykładem tego są zapisy na koncie 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, gdzie księgowano rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz z instytucją kultury z tytułu zwrotu wydatków za telefon i energię elektryczną.

 

 

2.3.2. Prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych.

 

             W wyniku analizy zapisów księgowych na kontach rozrachunkowych stwierdzono, że:

 

-         wszystkie operacje dotyczą należności bądź zobowiązań jednostki kontrolowanej,

-         w księgach rachunkowych budżetu ujmowano rozrachunki z tytułu dotacji z budżetu państwa,  subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także rozliczenia wydatków i dochodów z jednostkami budżetowymi,

-         nie stwierdzono kompensowania sald należności i zobowiązań u różnych kontrahentów.

 

 

2.3.3. Terminowość regulowania zobowiązań.

 

2.3.3.1. Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej do konta 225 – Rozrachunki               z budżetami stwierdzono, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczane były i odprowadzane na konto właściwego urzędu skarbowego w terminach ustawowych tj. nie przekraczających 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,      w którym nastąpiła wypłata wynagrodzeń.

W roku 2004 tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzono ogółem 58.389,68 zł, a za 2005 rok 64.941,40 zł. Z treści miesięcznych deklaracji wynika, że wynagrodzenie płatnika składek było pobierane w prawidłowej wysokości (0.3%).

 

 

2.3.3.2. Odprowadzanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy.

 

Zagadnienie to zostało opisane w punkcie 3.3.1.1.3. niniejszego protokołu, a wykaz składek za 2004  i 2005 rok stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

2.3.3.3.  Odprowadzanie składek PFRON.

 

Zarówno w  2004 jak i 2005 roku jednostka kontrolowana odprowadzała składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykaz składek za 2004 i 2005 rok, wraz z ich wysokością i terminami odprowadzeń stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Wynika z niego, że w 2004 roku kwota odprowadzonych składek wyniosła 7.870,90 zł a w 2005  roku 9.029,90 zł    

 

 

2.3.4. Przestrzeganie uprawnień do zaciągania zobowiązań obciążających  budżet

          jednostki samorządu terytorialnego.

 

            W uchwałach budżetowych  zarówno na 2004 i  2005 rok  Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania długów oraz ich spłaty do kwoty 530.000 zł natomiast do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, do wysokości 300.000 zł.

W 2004 i w  2005 roku zaciągnięto kredyty krótkoterminowe obydwa w wysokości 300 tys. zł, jednakże każdorazowo Rada podejmowała uchwałę w powyższej sprawie.         

 

 

2.3.5. Zobowiązania wymagalne.

 

Zarówno na koniec 2004 jak i 2005 roku jednostka kontrolowana nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

 

 

2.3.6. Udzielanie zaliczek na wydatki do rozliczenia

 

            Zasady udzielania zaliczek oraz ich rozliczania określone zostały w Instrukcji Dotyczącej Stosowania, Wypełniania, Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych, która została wprowadzona w życie Zarządzeniem  Nr 7/2000 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2000 roku i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z Instrukcją, rozliczenie zaliczki jednorazowej należało dokonać natychmiast po dokonaniu zakupów lecz nie później niż w terminie 14 dni. W instrukcji nie przewidziano udzielania zaliczek stałych.

Według ewidencji księgowej prowadzonej do konta 234, zarówno w 2004 jak i 2005 roku zaliczki udzielane były określonym pracownikom, którzy dokonywali określonych zakupów np. materiałów budowlanych do remontów bądź realizowali wydatki z Funduszu Socjalnego.

Analizując analityczna ewidencję księgową udzielanych zaliczek, w żadnym przypadku nie stwierdzono rozliczenia zaliczki po 14 dniowym terminie, bądź braku  jej rozliczenia.

Uwag do powyższego zagadnienia nie wniesiono.

 

 

2.3.7. Wydatki niewygasające

 

            Jednostka kontrolowana nie posiadała na koniec roku 2004 oraz 2005   wydatków, które nie wygasły przed końcem tych lat, dlatego też Rada Gminy nie ustaliła wykazu tych wydatków oraz nie określiła ich  planu finansowego.

 

 

2.4. Inwentaryzacja należności. 

 

2.4.1. Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie należności

 

Jednostka kontrolowana posiada opracowane zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy, które zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 200 5r., gdzie w § 19 ustalono, że inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, w tym:  między innymi „ (…) należności od innych jednostek – drogą potwierdzenia sald lub weryfikacji sald powyżej 100 zł. Opis formy potwierdzenia sald zawiera rozdział III. Potwierdzenia sald rozrachunków, który stanowi element składowy Instrukcji inwentaryzacyjnej będącej Załącznikiem do Zarządzenia Nr 8/99 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 grudnia 1999 roku.

 

2.4.2. Inwentaryzacja należności.

 

            Należności występujące na koniec 2004 oraz 2005 roku  objęto inwentaryzacją przeprowadzoną drogą potwierdzenia sald, a te które nie wymagały pisemnego potwierdzenia drogą weryfikacji. Stany poszczególnych aktywów ustalono na dzień bilansowy. Przeprowadzenie inwentaryzacji udokumentowano w odpowiedni sposób tj. pisemnymi potwierdzeniami sald, w przypadku weryfikacji - protokołami podpisanymi przez osoby sporządzające oraz Skarbnika.

            Uwag do przeprowadzonej inwentaryzacji nie wniesiono.

 

2.5. Kredyty, pożyczki i poręczenia.

 

2.5.1. Kredyty.

 

W okresie od 2002 do 2005 roku Gmina Damnica zaciągnęła siedem kredytów z czego dwa na pokrycie niedoboru budżetowego występującego w 2004 i 2005 roku. Część z kredytów została zaciągnięta w Banku Spółdzielczym w Ustce a część w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów w latach objętych kontrolą zestawiono w poniższej tabeli.

 

Kredyty 2002 – 2005 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Termin spłaty

wg umowy

Kwota spłaty w zł

wg umowy

Faktyczny termin

spłaty

Faktyczna kwota

spłaty w zł

rok 2002

1.

Kredyt w kwocie 400.000 zł

BS Ustka – umowa z dnia 06.11.2002 r.

zadanie: budowa Sali gimnastycznej w Zagórzycy

30.11.2003 r.

30.11.2004 r.

200.000

200.000

22.05.2003 r.

30.12.2003 r.

24.02.2004 r.

200.000

63.000

137.000

 

rok 2003

2.

Kredyt w kwocie 152.000 zł

BOŚ Gdańsk – umowa Nr 55/2003 kredyt pomostowy z dnia 26.06.2003 r.

zadanie: budowa sieci wodociągowej dla wsi Wiatrowo z podłączeniem do sieci w miejscowości Święcichowo

15.12.2003 r.

15.06.2004 r.

15.10.2004 r.

15.06.2005 r.

42.700

41.000

34.200

34.100

15.12.2003 r.

09.06.2004 r.

14.10.2004 r.

15.06.2005 r.

42.700

41.000

34.200

34.100

3.

Kredyt w kwocie 738.000 zł

BOŚ Gdańsk – umowa Nr 51/2003 kredyt pomostowy z dnia 26.06.2003 r.

zadanie: budowa kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla miejscowości Święcichowo-Wiatrowo

15.12.2003 r.

15.06.2004 r.

15.10.2004 r.

15.06.2005 r.

207.300

199.000

165.800

165.900

16.12.2003 r.

27.05.2004 r.

14.10.2004 r.

14.06.2005 r.

207.300

199.000

165.800

165.900

rok 2004

4.

Kredyt w kwocie 820.000 zł

BS Ustka – umowa o kredyt pomostowy na realizację inwestycji z udziałem środków programu SAPARD z dnia 01.10.2004 r.

zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Zagórzyca i Mianowice z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce

Do czasu otrzymania środków SAPARD

31.03.2005 r.

790.357,10

29.642,90

01.03.2005 r.

 

820.000

5.

Kredyt w kwocie 200.000 zł

BS Ustka – umowa o kredyt Nr 94 9315 0004 0001 0025 1000 0030 z dnia 16.12.2004 r. na finansowanie niedoboru w wydatkach bieżących w oświacie

15.11.2005 r.

30.06.2006 r.

100.000

100.000

15.11.2005 r.

-

100.000

-

rok 2005

6.

Kredyt w kwocie 791.813 zł

BS Ustka – umowa Nr 10025-30028-11505-1 z dnia 29.07.2005 r.

zadanie: finansowanie niedoboru w budżecie

31.12.2005 r.

 

 

 

 

 

791.813

10.11.2005r.

791.813

7.

Kredyt w kwocie 200.000 zł

BS Ustka – umowa kredytowa 39 9315 0004 0001 0025 1000 0050 z dnia 14.12.2005 r.

zadanie: budowa dróg gminnych i powiatowych

15.11.2006 r.

15.03.2007 r.

15.11.2007 r.

50.000

50.000

100.000

-

-

-

-

-

-

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że do spłaty pozostały kredyty, których termin płatności przypada na okresy przyszłe.

 

 

Wszystkie umowy kredytowe zawierały istotne elementy takie jak: wysokość kredytu, cel na jaki zastał zaciągnięty, zasady wykorzystania kredytu i terminy spłat, sposób zabezpieczenia spłat, warunki wprowadzania zmian i rozwiązania umowy itd.

Z treści zawartych umów wynika, że zabezpieczeniem  spłat kredytów były:

- weksel  in blanco,

- deklaracja wekslowa z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

 

Na podstawie ewidencji księgowej stwierdzono, że wszystkie kredyty zostały wykorzystane przez Gminę w okresie ich postawienia przez bank  do dyspozycji oraz spłacone z terminach określonych w zawartych  umowach.

Nie stwierdzono żadnego przypadku wypowiedzenia umowy przez bank jak i  zapłaty odsetek karnych za nieterminową spłatę kredytów.

 

Przed zaciągnięciem w ciągu roku kredytów i pożyczek Rada Gminy wprowadzała  zmiany w budżecie  poprzez zwiększenie przychodów i wydatków  budżetowych.

 

 

 

2.5.2. Pożyczki

 

 

W okresie od 2002  do 2005 roku  Gmina Damnica  zaciągnęła pięć  pożyczek, wszystkie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykaz tych pożyczek wraz z ich wysokością oraz celem na jaki je zaciągnięto a także terminami spłat przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

 

 

 

Pożyczki 2002 – 2005 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Termin spłaty

wg umowy

Kwota spłaty w zł

wg umowy

Faktyczny termin

spłaty

Faktyczna kwota

spłaty w zł

1.

Pożyczka w kwocie 209.000 zł

NFOŚiGW – umowa pożyczki Nr 1277/2001/ Wn11/OW-KW/P z dnia 13.12.2001 r.

zadanie: kolektory kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Damno i Damnica

01.07.2002r.

20.12.2002r.

30.06.2003r.

20.12.2003r.

30.06.2004r.

20.12.2004r.

30.06.2005r.

29.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

27.06.2002r.

19.12.2002r.

27.06.2003r.

17.12.2003r.

29.06.2004r.

13.12.2004r.

29.06.2005r.

29.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

   20.350 – zwrot umorzonej pożyczki

2.

Pożyczka w kwocie 150.000 zł

WFOŚiGW – umowa Nr WFOŚ/P/45/2002 z dnia 19.08.2002 r.

zadanie: kanalizacja grawitacyjna i tłoczna w miejscowościach Łojewo i Świtały

30.06.2003r.

30.10.2003r.

30.10.2004r.

25.000

50.000

75.000

27.06.2003r.

29.10.2003r.

12.03.2004r.

25.000

50.000

15.000

        60.000 – kwota umorzona

3.

Pożyczka w kwocie 250.000 zł

WFOŚiGW – umowa Nr WFOŚ/P/75/2003 z dnia 02.10.2003 r.

zadanie: modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy

30.05.2004r.

30.05.2005r.

30.09.2005r.

30.05.2006r.

30.09.2006r.

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

27.05.2004r.

17.05.2005r.

28.09.2005r.

-

-

50.000

50.000

50.000

-

-

4.

Pożyczka w kwocie 260.000 zł

WFOŚiGW – umowa Nr WFOŚ/P/74/2004 z dnia 28.09.2004 r.

Zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Zagórzyca i Mianowice

30.03.2005r.

30.09.2005r.

30.09.2006r.

30.09.2007r.

30.09.2008r.

30.000

35.000

65.000

65.000

65.000

22.03.2005r.

28.09.2005r.

-

-

-

30.000

35.000

-

-

-

5.

Pożyczka w kwocie 300.000 zł

WFOŚiGW – umowa Nr WFOŚ/P/25/2005 z dnia 24.06.2005 r.

Zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sąborze i Paprzyce

28.02.2006r.

31.05.2006r.

31.05.2007r.

31.05.2008r.

31.05.2009r.

31.05.2010r.

30.000

30.000

60.000

60.000

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że terminy spłat zaciągniętych pożyczek zostały dochowane, do spłaty pozostała ta część kredytów, których termin przypada w okresach przyszłych.

 

 

 

2.5.3. Poręczenia i gwarancje.

 

            Na podstawie dokumentów księgowych i sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń z lat 2002 do 2005 stwierdzono, że Gmina Damnica  nie udzielała w tym okresie gwarancji i poręczeń.

 

 

III. WYKONANIE   BUDŻETU

 

 

3.1. Dochody budżetowe.

 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i tytuły dochodów za 2005 rok z podaniem ich planu i wykonania:

 

Nr działu

Nazwa działu

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik wykonania

 

 

010

                (i)     Rolnictwo i łowiectwo

 

  1.589.170

 

  1.586.605

 

           99,8

600

Transport i łączność

43.500

43.440

99,9

700

Gospodarka mieszkaniowa

181.858

179.604

98,8

710

Działalność usługowa

7.300

7.650

104,8

750

Administracja publiczna

61.615

60.486

98,2

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21.378

20.958

98,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających  osobowości prawnej

3.231.037

3.019.079

93,4

758

Różne rozliczenia

5.616.927

5.617.165

100,0

801

Oświata i wychowanie

97.562

60.493

62,0

851

Ochrona zdrowia

10.000

10.000

100,0

852

Pomoc społeczna

2.590.775

2.584.150

99,7

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

188.180

188.180

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

358.134

351.622

98,2

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.550

4.550

100,0

     

Razem

14.001.986

13.733.982

98,1

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że zaplanowane na 2005 rok dochody budżetowe zostały wykonane w 98,1 %. Najwyższe dochody osiągnięto w dziale Różne rozliczenia i stanowiły one 40,90 % dochodów ogółem. Znaczące też dochody osiągnięto w dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych…., gdzie wyniosły one 3.019.079 zł i stanowiły 21,98 % dochodów ogółem.

 

 

3.1.1. Subwencje i dotacje otrzymane w 2005 roku..

 

3.1.1.1. Subwencja ogólna

 

 

- część podstawowa  subwencji ogólnej wraz z kwotą wyrównawczą – 1.256.139 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła -  90.326 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła -  4.238.472 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego  wyniosło - 

   23.990 zł.

O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej zadecydowała Rada Gminy Damnica wprowadzając subwencję do budżetu oraz dokonując jej podziału na poszczególne wydatki na mocy uchwały Nr XXVI/147/2004 z dnia 30 grudnia  2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2005 rok.

W ciągu roku budżetowego wraz ze zmianą wysokości subwencji, Rada Gminy  wprowadzała zmiany do budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Były to następujące uchwały:                                                                                                                                            

 

Część subwencji

Plan wg. budżetu

Zmiany

Plan po zmianach

Nr uchwały Rady Gminy

Damnica

Część podstawowa

 

1.256.139

 

-

 

1.256.139

 

 

-

Uzupełnienie subwencji ogólnej

 

-

 

+ 23.990

 

23.990

 

XXXIII/194/05 z dnia 10 listopada 2005 r.

Część równoważąca

    

90.326

 

-

 

 

90.326   

 

 

 

 

Część oświatowa

 

4.099.161

 

+139.311

 

4.238.472

 

XXVII/154/05 z dnia 17 luty 2005 r

xxxxxxxxx

5.445.626

163.301

5.608.927

 

 

Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej do konta 901 stwierdzono, że część oświatowa subwencji ogólnej wpływała na rachunek budżetu gminy w miesięcznych ratach około 21-24 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpływała z reguły  pomiędzy  12 a 14 dniem  każdego miesiąca  w wysokości 1/12 ogólnej kwoty. 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 21 października 2005 roku w kwocie 23.990 zł.

Nie stwierdzono opóźnień w przekazywaniu części subwencji ogólnej.

 

3.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

                                                                                                                       

            Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2005 r. wyniosły ogółem 4.388.882 zł i według ewidencji analitycznej przedstawiały się następująco:

 

Nr para-

Grafu

Nazwa paragrafu dotacji

Dział 

Kwota przyznanej dotacji zgodnie z decyzjami Ministra Finansów

Kwota otrzymanej dotacji

 

2010

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

750

751

852

 

 

suma

 

54.300

21.378

2.300.720

 

 

    2.376.398

 

54.300

20.958

2.294.051

 

 

    2.369.309

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

921

 

 

 

 

suma

4.550

 

 

 

 

4.550

4.550

 

 

 

 

4.550

2030

 

 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

           

801

852

854

suma

43.586

290.055

188.180

       521.821

           6.146

290.018

188.180

       484.344

       X

Ogółem

    X

2.902.769

2.858.203

 

Wielkości przyznanych i otrzymanych dotacji celowych porównano z danymi wykazanymi w  sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r. – różnic nie stwierdzono.

W toku dalszej kontroli analizując przeznaczenie dotacji celowych wymienionych w powyższej tabeli ustalono, że gmina Damnica otrzymała 2.373.309 zł dotacji (§ 201) na:

           

-         rozdział 75011 - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

                                 realizujących zadania z zakresu administracji rządowej –  

                                 54.300 zł,

-         rozdział 75101–  aktualizację rejestru wyborców -  410 zł,

-         rozdział 85212 –  realizację świadczeń rodzinnych – 2.099.960 zł,

-         rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.584 zł,

-         rozdział 85214 -  zasiłki i pomoc w naturze – 154.430 zł,

-         rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –        

                                             26.077 zł,

-         rozdział 75107 –  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta    

-                                      Rzeczpospolitej Polskiej – 12.686 zł,

-         rozdział 75108 –  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i

                                  Senatu – 7.862 zł.

 

   

Dotacje powyższe zostały ujęte w budżecie gminy po stronie dochodów oraz wydatków w działach i rozdziałach wskazanych w pismach dotyczących przyznania tych dotacji.

W 2005 roku Gmina otrzymała również 4.550   (§ 202) w  rozdziale  92116 – Biblioteki,  na  realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”

 

 

 

3.1.1.3. Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 203 klasyfikacji dochodów środków publicznych).

Gmina otrzymała 484.344 zł dotacji z przeznaczeniem na:

           

-         rozdział 80101 sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej; obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych – 4.317 zł,

-         rozdział 80195 sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 300 zł,

-         rozdział 80195 – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli młodocianymi drugą umowę o pracę 1.01.2004 r. oraz zakończyli kształcenie w 2005 r. – 1.529 zł

-         rozdział 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych pomocy społecznej - 99.648 zł,

-         rozdział 85219 na Ośrodek Pomocy Społecznej - 80.500 zł,

-         rozdział 85295 na dożywianie uczniów i dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku – 109.870 zł,

-         rozdział 85415 – kwota 188.180 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia

 

 

Dotacje powyższe zostały ujęte w budżecie gminy po stronie dochodów oraz wydatków w działach i rozdziałach wskazanych w pismach dotyczących przyznania tych dotacji.

 

 

3.1.1.4. Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych (§ 633 klasyfikacji dochodów środków publicznych).

 

W 2005 roku  Gmina Damnica nie otrzymała z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 

 

3.1.1.4.2. Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 631).

 

 

            W 2005 roku Gmina Damnica nie  otrzymała  z budżetu państwa dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

 

 

 

3.1.1.5. Dotacje z funduszy celowych na realizacje zadań gminy (§ 244)

 

 

            W 2005 roku Gmina Damnica otrzymała dotacje z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej  w kwocie 100.919 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

3.1.1.6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień (§ 232).

 

            W 2005 roku Gmina Damnica niezawarta żadnego porozumienia na realizację zadań bieżących, w związku z czym nie otrzymała dotacji celowych.

 

 

3.1.1.7. Pozostałe dotacje (§ 270)

 

 

            Gmina Damnica otrzymała w 2005 roku dotacje z innych źródeł, które zostały zakwalifikowane do § 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł.

Ich wielkość i źródło pochodzenia a także przeznaczenie przedstawiało się następująco:

 

 

Paragraf i kwota dotacji

Uchwała, Rady Gminy którą  wprowadzono do budżetu.

Rozdział klasyfikacji budżetowej

Źródło pochodzenia

Przeznaczenie

§ 2700

30.000 zł

XXVI/147/ 04 z dnia  30.12.2004r.

60016

Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

 

Dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolniczego.

§ 2700

12.000 zł

 

 

XXXIV/197/ 05 z dnia  80.12.2005r.

60016

 

 

 

Nadleśnictwo Damnica

 

 

 

Współfinansowanie remontu drogi przeciwpożarowej w Starej Dąbrowie.

 

§ 2707

14.557 zł

XXXIII/194/ 05 z dnia  11.XI.2005r.

80110

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Program Socrates

Realizacja Programu Sokrates

Comenius

§ 2710

6.000 zł

XXXII/188/ 05 z dnia  08.09.2005r.

85154

Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Nauka pływania

§ 2700

4.000 zł

XXXII/188/ 05 z dnia  08.09.2005r.

85154

Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Program aktywizacji sportowej ”Sport po 16.00” w Zespole Szkół w Zagórzycy.

23.990 zł

Razem
 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

 

Powyższe dotacje zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Damnica z dnia 10 listopada 2005 roku.

 

 

 

3.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

 

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za 2005 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

3.1.2.1. Księgowa ewidencja podatków i opłat.

 

1) W jednostce kontrolowanej prowadzona jest ewidencja podatków i opłat, która stanowi integralna część księgowości Urzędu Gminy Damnica.

 

2) Ewidencja podatków  i opłat prowadzona jest w oparciu o zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511 z późn. zm.) oraz zgodnie z Instrukcją w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat stanowiacą załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/05 Wójta Gminy Damnica z dnia 17 listopada 2005 roku.

 

3) Ewidencja syntetyczna operacji związanych z realizacją dochodów z tytułu podatków i opłat prowadzona jest w dziale księgowości Urzędu Gminy Damnica.

 

4) W Urzędzie Gminy Damnica prowadzona jest jedna księga główna.

 

5) W księgowości Urzędu Gminy prowadzi się dziennik, który zawiera chronologiczne  ujęcie zdarzeń. W jednostce prowadzony jest jeden dziennik.

 

6) W księdze głównej Urzędu prowadzone były konta syntetyczne wymagane przepisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r.

 

7) Przypisy zobowiązań podatkowych dokonywane były bieżąco i obciążały konta poszczególnych podatników. Przypis roczny dla podatników, którym wystawiano decyzje wymiarowe  dokonano na początku roku podatkowego, a dodatkowe wymiary systematycznie w miarę uzyskania informacji o zaistniałych zmianach.. 

 

8) Ewidencja analityczna podatków i opłat prowadzona jest według poszczególnych podatników.

 

9) Ewidencja analityczna podatków i opłat prowadzona jest z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej dla każdego rodzaju podatku.

 

10) Ewidencja analityczna – konto podatnika zawiera dane, które umożliwiają ustalenie stanu zaległości i nadpłat.

 

11) Przy otwarciu konta podatnika nanosi się stan na BO, w tym zaległości i nadpłaty a także przypis na dany rok podatkowy oraz wysokość każdej raty podatku.

 

12) W jednostce kontrolowanej księgowość podatków i opłat prowadzona jest przy pomocy programu komputerowego, a do szczegółowej ewidencji rozrachunków z podatnikami z tytułu zobowiązania pieniężnego służą konta podatników prowadzone w komputerowej bazie danych. Decyzje na zobowiązania pieniężne drukowane są na każdego podatnika oddzielnie i dostarczane podatnikom za pokwitowaniem przez osoby, z którymi zawarto umowy o dzieło. Wpłaty przyjmowane były bezpośrednio w kasie Urzędu oraz za pośrednictwem poczty i banku.

 

13) Zapewniono zgodność ewidencji syntetycznej ( konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych) z ewidencją analityczną prowadzoną na poszczególnych kontach podatników.

 

 

 

3.1.2.2. Postępowanie podatkowe przy ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego.

 

 

1) W 2005 roku organ podatkowy prowadził postępowanie podatkowe w stosunku do   

     2 podatników tj. : 

-         o numerze indeksu 09574 ( osoba fizyczna ), która wydzierżawiła grunty rolne podlegające opodatkowaniu, od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa i nie złożyła informacji w sprawie podatku rolnego,

-         o numerze indeksu 01077 ( osoba fizyczna ), która w złożonej informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego wykazała dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym z ewidencji gruntów             i budynków.

 

W wyniku postępowania podatkowego dotyczącego ww. podatników, wystawiono decyzje rozstrzygające sprawy co do ich istoty i kończące postępowanie.

     

2) Decyzje wymiarowe zostały doręczone podatnikom w terminach od 19 do 28 lutego 2005 roku, tj. w terminie co najmniej 14 dni przed ustawowym terminem płatności.

 

3) Przy doręczaniu decyzji wymiarowych przestrzegano zasad doręczenia właściwego bądź zastępczego. Podatnicy lub pełnoletni członkowie ich rodzin kwitowali podpisem odbiór decyzji. Doręczenie fikcyjne zastosowano w stosunku do 10 podatników o następujących numerach indeksów ( 09263, 09281, 09132, 09437, 02653, 02096, 09566, 09133, 09300, 09505).

 

4)- 5)  Nie stwierdzono przypadku nie doręczenia decyzji wymiarowej.

 

 

6) Organ podatkowy nie występował z wnioskiem do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.

 

7) i 8) Organ podatkowy nie wydawał w 2005 roku decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy oraz dzierżawcy.

 

9) Nie stwierdzono żadnego przypadku dokonania przypisu podatku bez uprzedniego doręczenia decyzji wymiarowej.

 

 

 

3.1.2.3. Podatek od nieruchomości.

 

1) Rada Gminy Damnica  podjęła uchwałę Nr XXV/140/04 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok. Ponadto uchwałą Nr II/11/2002 Rady Gminy Damnica z dnia 05 grudnia 2002 r. określono wzory informacji i deklaracji w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 83 z 25.12.2002 r., poz.1867.

 

2) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego       Nr 150 z 7.12.2004 roku.

 

3) Podatnicy podatku od nieruchomości - osoby prawne składały deklaracje

podatkowe w terminie do 15 stycznia 2005 roku. Na 18 sprawdzonych  podatników dwóch o numerach indeksów 09186 i 09570  złożyło deklaracje po ustawowym terminie, tj. odpowiednio 13.04 i 06.04.2005 r. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania – osoby prawne składały korygujące deklaracje.

   

 

4) Spośród  37 podatników podatku od nieruchomości ( osoby prawne ), działających na terenie Gminy Damnica, kontrolą objęto 48,6 % tj. 18 losowo wybranych podatników o następujących indeksach: 09186, 09191, 09196, 09200, 09202, 09204, 09212, 09217, 09239, 09267, 09349, 09369, 09422, 09497, 09562, 09570, 09602, 09560.

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

 

 

-         podatnik o numerze indeksu 09186 nie wykazał w deklaracji powierzchni gruntów pozostałych, natomiast z wypisów z rejestru gruntów wynika, że powierzchnia ta wynosiła 1.816 m², w wyniku czego podatek za rok 2005  został uszczuplony o   kwotę 199,80 zł, (według wyliczenia 1816 x 011 zł = 199,80 zł);

 

-         u podatnika o numerze indeksu 09602 prowadzącego działalność gospodarczą, stwierdzono, że wykazał on 1568,70 m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast poprzedni właściciel tych obiektów ( indeks nr 09239) w swoich deklaracjach wykazywał powierzchnie tych samych budynków w wielkości 1577,45 m2 tj o 8,75 m2 większą, co daje roczne  uszczuplenie w podatku od nieruchomości  w kwocie 135,60 zł ( wg wyliczenia 8,75 x 15,50 zł= 135,60 zł). Dodać należy, że obowiązek podatkowy powstał od 1 listopada 2005 roku.

 

 

 W 2005 roku na terenie Gminy Damnica występowało 733  podatników podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, z czego 173 podatników z sołectwa Damnica, z pośród których kontrolą objęto 20% tj. 35 osób. Byli to podatnicy o następujących indeksach: 03798, 01362, 09096, 01923, 02250, 02664, 02257, 02058, 00396, 03212, 01567, 02278, 02271, 02333, 01884, 02006, 01992, 02003, 01752, 01366, 01536, 01866, 01523, 01419, 01195, 01367, 01074, 01015, 02434, 00962, 00914, 00633, 00528, 00466, 00423.  W toku kontroli sprawdzono decyzje wymiarowe pod względem zgodności powierzchni budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, gruntów, w tym również udziałów w gruncie i porównywano je z wielkościami wynikającymi z wypisów z ewidencji gruntów, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz z innymi dokumentami.   

 

 

W wyniku kontroli danych wykazanych w informacjach w sprawie podatku od  nieruchomości z wielkościami wynikającymi z wypisów z ewidencji gruntów stwierdzono, że na 35 skontrolowanych podatników 3 z nich błędnie wykazało w złożonych informacjach na podatek od nieruchomości, powierzchnię gruntów podlegającą opodatkowaniu. W poniższej tabeli przedstawiono stwierdzone różnice w naliczeniu podatku:

 

 

 

 

 

Lp.

Nr indeksu podatnika

Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w m2

Naliczony podatek od nieruchomości

wg decyzji

Należało naliczyć

Różnica

( - ) za dużo

( + ) za mało

Wg.informacji

Wg. wypisu

1.

01195

832

821

91,52

90,31

- 1,21

2.

00528

1.190

1.188

167,80

167,58

- 0,22

3.

01923

1.788

1.800

196,68

198,00

+ 1,32

 

 

Powyższe różnice powstały w wyniku braku weryfikacji przez organ podatkowy  danych wykazanych w informacjach do czego obliguje art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm. ).

 

5) Organ podatkowy nie występował do osób prawnych – podatników podatku od nieruchomości - o złożenie deklaracji na rok 2005, pomimo, iż  dwóch podatników spóźniło się trzy miesiące ze złożeniem deklaracji.

 

6) Osoby prawne wpłacały zadeklarowany podatek w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 do dnia 15 każdego miesiąca. Osoby fizyczne wpłacały podatek z reguły  w ratach kwartalnych w wysokości ¼ kwoty określonej w decyzji wymiarowej.

 

Wymiarem podatku od nieruchomości zajmuje się Pani Jadwiga Kosk  –inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

 

 

3.1.2.4. Podatek rolny.

 

 

1) Rada Gminy Damnica podjęła uchwałę Nr XXV/143/04 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2005 rok, w wyniku czego cena ta została obniżona z kwoty 37,67 zł za kwintal żyta do kwoty 33 zł za kwintal. W związku z tym podatek rolny w 2005 r.  wynosił:

-         82,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość   2,5 q żyta,

-         165 zł od 1 ha pozostałych gruntów  – równowartość pieniężną 5 q.

2) Podatnicy podatku rolnego – osoby prawne składały deklaracje podatkowe na dany rok podatkowy oraz korekty tych deklaracji w ustawowym terminie.

3) W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w naliczeniu podatku rolnego od osób prawnych.

4) W Gminie Damnica  występowało 14 podatników podatku rolnego – będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którzy byli zobowiązani do złożenia deklaracji na ten podatek. Wszyscy podatnicy złożyli deklaracje na 2005 rok.

 

5) Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych podstawą była ilość     i klasy użytków  rolnych wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

 

6) Spośród 14 podatników podatku rolnego – osoby prawne, kontrolą objęto  dziesięciu podatników o numerach indeksów: 09211, 09213, 09204, 09560, 09985, 09217, 09212, 09431, 09236, 09186.  W wyniku tej kontroli  w żadnym przypadku nie stwierdzono różnic w ilościach i klasach gruntów rolnych, pomiędzy złożonymi deklaracjami a wypisami z ewidencji gruntów.

 

7) Użytki rolne położone na terenie Gminy Damnica zaliczone zostały do II okręgu podatkowego. Przeliczniki klas użytków rolnych wprowadzone zostały do programu komputerowego w prawidłowej wysokości z uwzględnienie klas użytków rolnych zarówno dla gruntów ornych jak i użytków zielonych.

W celu sprawdzenia prawidłowości przeliczenia ha fizycznych na przeliczeniowe, kontrolą objęto 39 podatników z sołectwa Sąborze, w którym występuje 60 podatników.

 

            W badanej próbie  stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 

- u podatnika o indeksie 01124 mylnie wyliczono wartość udziału w powierzchni gruntów, który wynosił 57/100 w powierzchni 0.1300. Wyliczono 675m2 a należało wyliczyć 975m2. Różnica wynosi 300m2,  co daje uszczuplenie rocznego podatku w kwocie 33 zł (300m x 0,11 zł= 33 zł),

 

-  podatnik o indeksie 01561 wykazał w swojej informacji w sprawie podatku rolnego  o  5 arów gruntów z klasy III b  za dużo, co po przeliczeniu na ha przeliczeniowe daje różnicę  0,0625 ha (0,05 x 1,25= 0,0625). W wyniku błędu podatek został nadpłacony w wysokości  5,15 zł w skali roku  (0,0625 x 82.50 zł= 5,15 zł).

 

- u podatnika o indeksie 0,9126 zastosowano mylnie przelicznik dla klasy IVa zamiast IVb, co spowodowało zawyżenie ha przeliczeniowych o 0,1875 ha, w wyniku czego  podatek został zawyżony  o 15,46 zł w  skali roku  (0,1875 x 82,50 zł = 15,46 zł).

 

 

7) Wymiarem podatku rolnego zajmuje się Pani Jadwiga Kosk – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

 

8)   Gmina naliczyła i przekazała w 2005 r. na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 16.372,03 zł oraz w na początku stycznia 2006 roku 486,67 zł.  Kwota ta stanowiła  2%  wpływów z tytułu podatku rolnego. Odpisy były przekazywany w terminie 21 dni od terminu płatności każdej raty.

 

 

 

 

 

3.1.2.5. Podatek leśny.

 

1) Rada Gminy w Damnicy  nie skorzystała z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tj. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm. ) i nie wprowadziła innych zwolnień niż określone w art. 7 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy.

Podatek leśny od 1 ha za 2005 r. wynosił 26,49 zł tj. równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2004. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2004 r. (M.P. z 2004 r. Nr 44, poz.781), średnia cena sprzedaży drewna wynosiła 120,40 za 1m³.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 % i wynosiła w 2005 r. –13,245 zł.

 

2) Na terenie Gminy Damnica w 2005 roku występowało 44 podatników podatku leśnego – osoby fizyczne.  

 

Kontrolą objęto 22 podatników- osób fizycznych, którym w wykazie nadano numery parzyste. Byli to podatnicy o następujących indeksach 00179, 00321, 00774, 00820, 01379, 01515, 01852, 09410, 02078, 02644, 02680, 02896, 03342, 03510, 03662, 03990, 04091, 09098, 091100, 09123, 09376, 09999.

W toku kontroli sprawdzono wielkości lasów i gruntów leśnych będących w posiadaniu podatników a wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, z wielkościami wykazanymi w informacjach składanych przez podatników oraz wiek lasów w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasów.

W wyniku kontroli stwierdzono, że u 6 podatników wystąpiły lasy w wieku do 40 lat, które stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy o lasach, podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Dodać należy, że organ podatkowy nie dokonał weryfikacji zawartych w informacjach danych. Poniżej przedstawiono różnice w wysokości należnego podatku leśnego.

 

 

Lp.

Nr indeksu podatnika

Powierzchnia lasów wg informacji

Powierzchnia wg ew. gruntów i budynków

Należny podatek (+)

podatek do zwrotu (-)

Powierzchnia do opodatkowania

Powierzchnia  w wieku do 40 lat

1.

02644

2,34 ha

1,94 ha

0,40 ha

- 10,60 zł

2.

03510

0,32 ha

 -

0,32 ha

-   8,50 zł

3.

00013

0,13 ha

 -

0,13 ha

- 3,40 zł

4.

01852

0,19 ha

 -

0,19 ha

-  5,00 zł

5.

02896

0,12 ha

-

0,12 ha

-  3,20 zł

6.

03342

0,28 ha

-

0,28 ha

- 7,40 zł

         Razem

1,44 ha

38,10 zł

     

 Nadpłata podatku za 2005 rok dla grupy 6 podatników wyniosła 38,10 zł.

 

 

 

3) W jednostce kontrolowanej w 2005 roku występowało 7 podatników podatku leśnego (osoby prawne ). Kontrolą objęto wszystkich podatników i ustalono, że  osoby te złożyły deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia 2005 roku.

 

4) Deklaracje weryfikowane były pod kątem:

 

-         zgodności zastosowanych stawek podatkowych,

-         zgodności rachunkowej przyjętej podstawy i naliczenia podatku.

 

W toku kontroli ustalono, że:

 

- podatnik o indeksie 09196, wykazał w deklaracji powierzchnie całkowitą lasów w wielkości 4.041,9773 ha, natomiast według wypisów z ewidencji gruntów i budynków powierzchnia lasów wynosiła  4.069,08 ha i była większa o  27,1027 ha.

 

- podatnik o indeksie 09202, wykazał w deklaracji powierzchnie całkowitą lasów w wielkości 9,86 ha, natomiast według wypisów z ewidencji gruntów i budynków powierzchnia lasów wynosiła  8,90 ha i była mniejsza  o  0,96 ha.

 

 

5) Nie stwierdzono przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji na podatek leśny.

 

Wymiarem podatku leśnego zajmuje się Pani Jadwiga Kosk – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

 

 

3.1.2.6. Podatek od środków transportowych.

 

1) Rada Gminy Damnica podjęła uchwałę Nr XXV/141/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku na 2005 rok. Rada podjęła również uchwałę Nr XXVI/151/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającą uchwałę Nr XXV/141/04, w której, ze wskazania RIO Gdańsk, dodała § 1 wzbogacając przedziały w zależności od DMC pojazdów.    

 

2) Powyższa uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.12.2004 r., Nr 150, poz. 2812.

  

3) W 2005 roku podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani byli do składania organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych oznaczonych symbolem DT-1 według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. , poz. 1969.

 

4) Na terenie Gminy Damnica istniało 22 podatników podatku od środków transportowych,  z czego 17 osób fizycznych  i 5 osób prawnych o nr indeksów: 09191,  09186, 09196, 09497, 09548.

Kontrolą objęto wszystkie osoby prawne oraz dziesięć osób fizycznych                        o następujących indeksach: 02356, 09386, 03823, 02660, 01573, 01663, 09441, 09563, 01176, 00306.

Ustalono, że podatnik o indeksie 09186 – osoba prawna,  złożył deklaracje na podatek w dniu 13.04 po wezwaniu do złożenia deklaracji oraz po wszczęciu postępowania określającego wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik po otrzymaniu postanowienia złożył deklaracje, jednakże organ podatkowy nie zakończył wszczętego postępowania decyzją umorzeniową.

Z pośród dziesięciu osób fizycznych jedynie dwie o indeksie 02660 i 03823 złożyły deklaracje podatkowe po ustawowym terminie (odpowiednio 7 i 11 marca 2005 r.),, w odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego do złożenia deklaracji.

 

 

5) Podatnicy regulowali swoje zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy bądź w kasie Urzędu Gminy w Damnicy.

 

6) Podatnikami podatku od środków transportowych były osoby fizyczne będące właścicielami środków transportowych oraz osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środki transportowe zostały zarejestrowane. Nie stwierdzono przypadku nieprawidłowego ustalenia osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.

 

7) Właściciele środków transportowych- osoby fizyczne podlegające opodatkowaniu byli zameldowani na terenie Gminy Damnica natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadały swoje siedziby na terenie Gminy.

 

8) Rada Gminy Damnica, poza ustawowymi zwolnieniami zastosowała zwolnienie od podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do placówek oświatowych.

 

9) Osobą odpowiedzialną za naliczanie i egzekwowanie podatku od środków transportowych jest Pani Danuta Cebula - inspektor ds. księgowości podatkowej.

 

 

3.1.2.7. Opłata administracyjna.

 

1) Rada Gminy Damnica podjęła uchwałę Nr XXXVI/150/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat oraz zasad ustalenia i poboru opłaty  administracyjnej.

Powyższa uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 6, poz.135 z 21 stycznia  2005 r.

  

Stosownie do treści uchwały opłata administracyjna wprowadzona była za następujące czynności urzędowe :

 

-         za wypis ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 30 zł,

-         za wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 25 zł,

 

Według ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 901, dział 756, rozdział 75615 § 0450, w 2005 roku, z tytułu opłaty administracyjnej uzyskano dochody w kwocie 110,00 

 

2) Jak wynika z powyższego opłata administracyjna pobierana była za czynności przewidziane w uchwale Rady.

 

3) Rada Gminy w wyżej opisanej uchwale w sprawie opłaty administracyjnej określiła zasady jej poboru oraz termin płatności, a mianowicie opłatę tą wpłaca się w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na konto bankowe, przed  wykonaniem czynności podlegających opłacie.

 

4) Nie stwierdzono przypadku zastosowania  innych stawek opłaty administracyjnej niż określone przez Radę Gminy.

 

 

 

3.1.2.8. Opłata miejscowa.

 

Na terenie Gminy Damnica nie wprowadzono opłaty miejscowej.  

 

 

3.1.2.9.  Opłata targowa.

 

1) Rada Gminy Damnica w dniu 30 grudnia 1996 r. podjęła  uchwałę  122/96 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Damnica. Następnie uchwałą Nr

XXXV/243/2002 Rada Gminy wprowadziła zmianę do powyższej uchwały w zakresie kwot opłat.   W uchwale, wraz z wprowadzoną zmianą,  określono :

 

a) Wysokość dziennej  opłaty targowej ustalono w następujący sposób:

-         od handlu z ręki, z koszów           – 5,00  zł,

-         od handlu z wozów konnych, przyczep,

ciągników i pojazdów samochodowych

oraz stoisk                     -  20 zł

 

b) Zasady poboru opłaty w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

Wykonanie przedmiotowej uchwały powierzono Wójtowi Gminy.

W toku kontroli ustalono, że Wójt Gminy zawarł w dniu 1 marca 2005 roku  umowę o dzieło na pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wynagrodzenie za inkaso zostało ustalone w wysokości 50% zebranej opłaty targowej- zgodnie z uchwałą Rady.

Wpłaty z tytułu opłaty targowej wnoszone były bezpośrednio do kasy Urzędu i ewidencjonowane na koncie 901, dział 756, rozdział 75616, § 0430.  W 2005 r. zaksięgowano jako wpływy z opłaty targowej kwotę  160,00 zł. 

Uwag do powyższego nie wniesiono.

 

 

 

3.1.2.10. Pobór podatków, rozliczenie inkasentów podatków i opłat.

 

Rada Gminy Damnica nie podejmowała uchwały  w sprawie inkasa należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Podatnicy regulują swoje zobowiązania z tytułu podatków i opłat bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Gminy.

 

 

3.1.2.11. Udzielanie ulg w zapłacie podatku i opłata prolongacyjna.

 

1) Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem Nr 22/2004  z dnia 02lipca 2004 r. ustalił formę, tryb i terminy podawania do publicznej wiadomości wykazów podatników, którym umorzono zaległości podatkowe powyżej 100 zł.

 

2) Organ podatkowy przestrzegał zasady umarzania zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

W roku 2005 wydano 279 decyzji umorzeniowych na ogólna kwotę 41.867,65 zł, z tego:

 

- na podatek rolny -            56 szt na kwotę  7.964,10 zł

- na podatek od nieruchomości – 223 szt na kwotę  31.744,55 zł

- na podatek od środków transportowych –  8 szt na kwotę 2.159,00 zł.

 

Ponadto ustalono, że organ podatkowy wydał 48 decyzje w sprawie rozłożenia zobowiązań podatkowych na raty i odroczenia terminu płatności, w tym 4 decyzje na kwotę 1.650,00 zł, dla których termin płatności przechodził na następny rok (w podatku od nieruchomości – 1 decyzje  na 33,00 zł i w podatku rolnym -  3 decyzje na 1.617,00 zł).

 

W przypadkach składania wniosków o umorzenie podatku przed terminem płatności, organ podatkowy wydawał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, gdyż należności z tytułu podatku nie stały się jeszcze wymagalne. Podstawą prawną przedmiotowych postanowień był art. 165 a w związku z art. 22 i 67a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. ).

W 2005 roku wydano 19 takich postanowień, które dotyczyły tylko osób fizycznych.

 

 

3) Wszystkie ulgi w zapłacie podatków udzielane były tylko na wniosek podatnika.

 

5) W 2005 r. zastosowano umorzenie  zaległości podatkowej z urzędu, na mocy       art. 67 § 4 pkt. 1,2 i 3, na kwotę 1.422,56 zł oraz na mocy art. 67d§ 1 pkt 1 na kwotę 256,10 zł.

 

6) Ulgi w zapłacie podatku udzielane były po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym polegającym na zebraniu informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej podatnika oraz innych niezbędnych do podjęcia decyzji danych. Organ podatkowy na podstawie zebranych informacji wydawał decyzję w formie pisemnej.

 

7) Na podstawie 10 decyzji umorzeniowych (w podatku od nieruchomości od nr 95 -100, w podatku rolnym od nr 31-35), stwierdzono, że wszystkie decyzje spełniały wymogi formalne tj. zawierały wszystkie elementy określone w art. 210 § 1 – Ordynacji podatkowej.

 

8) Rada Gminy Damnica nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 

 

 

3.1.2.12. Dochody z opłat adiacenckich.

 

Rada Gminy Damnica nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokość opłaty adiacenckiej.

 

 

 

 

3.1.2.13. Opłata planistyczna.

 

Gmina Damnica posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmujące obszar gminy przyjęte uchwałą Nr XVIII/119/2000 z dnia 31 grudnia 2000 roku.

 

Ponadto do dnia 31 grudnia 2005 roku, Rada Gminy uchwaliła pięć miejscowych planów zagospodarowania zgodnie z treścią następujących uchwał:

 

1)  Nr XXXII/214/02 z dnia 28 lutego 2002 r. – Soborze - działka Nr 14/2,

2)  Nr XXXIII/224/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r. – Strzyżyno działka Nr 70,

3)  Nr VII/37/03 z dnia 15 maja 2003r. – Święcichowo działki Nr 1/4, 2/2, 164, 166,

     8/26, 8/28, 122, 123 i Bięcino  działki Nr 242, 243, 246, 248, 251, 253,

4)  Nr XXIII/131/04 z dnia 21 października 2004 r. – Damnica fragment działki  Nr

     268,

5)  Nr XXVII/159/05 z dnia 17 lutego 2005 r. – Paprzyce działka Nr 207/8

 

W planie Nr XXXII/214/02, wyszczególnionym w poz.1, Rada Gminy określiła stawkę procentową służącą do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która wynosiła 0%. Gmina będąc właścicielem ww. działek zbyła je indywidualnym nabywcom pod zabudowę jednorodzinną z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej nieuciążliwej.

W pozostałych czterech opracowaniach planów zagospodarowania przestrzennego opłatę planistyczną ustalono w wysokości 30%.

Do chwili obecnej nie stwierdzono przeniesienia prawa własności na innych użytkowników.

 

 

Z  ustnego oświadczenia złożonego przez Pana Jana Gontek – Kierownika referatu gospodarki komunalnej i rozwoju wsi, wynika, że po zmianie ww. planów zagospodarowania przestrzennego, nie stwierdzono przypadku istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości, w związku z tym zarówno właściciele jak i użytkownicy wieczyści nie występowali do Gminy z żądaniem odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części, bądź jej zmiany.

Nie stwierdzono również wypłaty odszkodowań równych obniżeniu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu.

Na podstawie ewidencji księgowej stwierdzono, że Gmina Damnica nie uzyskała w latach 2004 – 2005  dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

 

 

 

3.1.2.14. Opłata eksploatacyjna.

 

Na podstawie sprawozdania  Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych stwierdzono, że w roku 2005 Gmina Damnica nie uzyskała dochodów z opłaty eksploatacyjnej

 

 

 

 

3.1.2.15. Opłaty za zajmowanie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.  

 

 

Uchwałą Nr XXI/119/2004 Rady Gminy Damnica z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalono stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Damnica. 

Gmina Damnica w 2005 roku osiągnęła dochody z tytułu opłaty za zajmowanie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 1.440,18 zł. Opłata ta została zaewidencjonowana na koncie 901, dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat.

 

 

 

3.1.2.16. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

1) Uchwałą Nr XXVIII/184/01 z dnia 30 sierpnia 2001r. Rada Gminy w Damnicy, ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Zgodnie z treścią ww. uchwały na terenie Gminy Damnica ustalono 65 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w tym:

 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży

- od 4,5% - 18%  - 40 punktów,

- powyżej – 18% - 15 punktów,

 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży

- od 4,5% - 18%  - 5 punktów

- powyżej – 18% - 5 punktów.

W 2005 roku według stanu na 31.12.2004 r. na terenie Gminy Damnica istniały następujące ilości punktów sprzedaży alkoholu:

- 29 punkty detaliczne

- 3 punkty gastronomiczne.

 

2) Opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2005 roku naliczano oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, zależnie od procentowej zawartości alkoholu, według stawek określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm. ).

 

W roku 2005 wydano:

-  cztery zezwolenia na sprzedaż napojów  zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

   w tym jedno zezwolenie gastronomiczne,

-  cztery zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z

   wyjątkiem piwa, w tym jedno zezwolenie gastronomiczne,

-  trzy zezwolenia powyżej 18 % zawartości alkoholu, w tym jedno zezwolenie

   gastronomiczne.

Ponadto ustalono, że w 2005 r. wydano 14 zezwoleń jednorazowych.

W toku dalszej kontroli sprawdzono prawidłowość ustalenia wysokości opłat za wydane zezwolenia. Analizą objęto 10 losowo wybranych zezwoleń, wydanych           w I kwartale 2005 roku. Uwag nie wniesiono.

 

3)  Nie stwierdzono przypadku wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu bez uprzedniego pobrania opłaty.    

 

4) W roku 2005 nie było przypadku zwrotu opłaty z powodu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia.

 

5) Urząd Gminy Damnica żądał od przedsiębiorców dokonujących sprzedaży alkoholu informacji o uzyskanym w roku ubiegłym obrocie, w celu  procentowego zwiększeniu opłat w przypadku osiągnięcia określonego poziomu obrotu. Wszystkie podmioty złożyły takie informacje.

                                               

6) Ogółem dochody uzyskane przez Gminę w 2005r.  z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 57.372,00 zł, co stanowiło 100,6% kwoty zaplanowanej w wysokości 57.000 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w dziale 756, rozdział 75618, paragrafie 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Osobą odpowiedzialną za naliczanie opłaty i wydawanie zezwoleń w 2005 roku była  Pani Zofia Kostrzewa – Kierownik USC.

 

 

3.1.2.17. Ulgi i zwolnienia ustawowe.

 

1) W 2005 roku Wójt Gminy wydał, w oparciu o stosowne wnioski, 4 decyzje dotyczące zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego.

 

2) Nie stwierdzono przypadków zwolnienia z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie przez PFZ lub AWRSP.

 

3) Nie stwierdzono, wśród wydanych decyzji dotyczących zwolnienia, przypadku nabycia gruntów w drodze darowizny, bądź od krewnych w linii prostej.

 

4) Zwolnieniu podlegały grunty nabyte od  indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych będących osobami obcymi dla nabywcy, (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym).

 

5) W żadnym z przypadków nie stwierdzono aby powierzchnia utworzonego nowego lub powiększonego gospodarstwa przekroczyła 100 ha.

 

6) W wydanych  decyzjach nie stwierdzono okresu zwolnienia powyżej 5 lat.

 

7) W roku 2005 Wójt Gminy Damnica nie udzielił żadnej ulgi inwestycyjnej. Dwie takie ulgi  zostały  udzielone w roku 2002 i nadal mają zastosowanie w podatku rolnym.   

 

8) W 2005 roku Wójt Gminy Damnica nie udzielił ulgi w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej przez członka rodziny podatnika.

 

9) Na terenie Gminy nie ma jednostek badawczo-rozwojowych w związku z czym ulgi dla takich jednostek nie wystąpiły.    

 

10) Rada Gminy w Damnicy nie wprowadziła w podatku rolnym innych zwolnień poza ustawowymi.

 

11) Podatnicy podatku leśnego, u których występowały lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 oraz wpisane do rejestru zabytków zwolnieni byli z mocy ustawy z tego podatku.

 

12) Podatnicy, którym przysługiwało zwolnienie z podatku leśnego wykazywali w złożonych deklaracjach na podatek leśny powierzchnie lasów zwolnionych.

 

13) Rada Gminy w Damnicy nie wprowadziła w podatku leśnym innych zwolnień poza ustawowymi. W związku z czym w sprawozdaniach nie wystąpiły kwoty dotyczące zwolnień.

 

 

3.1.3. Dochody z majątku.

 

1) Rada Gminy Damnica na mocy przepisów zawartych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),  podjęła następującą uchwałę:

 

- Nr XXXVI/244/02  z dnia 05 października 2002 r. w sprawie zasad zbywania mienia komunalnego dotycząca przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali przeznaczonych do zbycia przez organ wykonawczy najemcom, którzy zajmują lokale mieszkalne na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony.

            W przypadku zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy, Rada każdorazowo podejmowała uchwały określające zasady sprzedaży niniejszych nieruchomości.

            Zgodnie z  treścią 1 ww. uchwały, Rada Gminy Damnica przyznała pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych najemcom, którzy zajmowali lokale na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. W § 2 przedmiotowej uchwały, Rada ustaliła bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości zbywanych bezprzetargowo na rzecz najemców, w następujący sposób:

- w wysokości 90 % przy jednorazowej zapłacie gotówką za nabywany budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal w budynku wielorodzinnym wybudowanym przed 1945 r. i wymagającym kapitalnego remontu,

- w wysokości 50 % przy  jednorazowej zapłacie gotówką za nabywany budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal w budynku wielorodzinnym wybudowanym po 1945 r.

Rada Gminy ustaliła również, że w przypadku rozłożenia spłaty należności na raty, oprocentowanie nie spłaconej ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym, wynosi 3% od niespłaconej kwoty w stosunku rocznym.

Koszty umowy notarialnej ponosi kupujący, a w szczególnych przypadkach, organ wykonawczy upoważniony jest do zwolnienia nabywcy z tej opłaty. Ma to zastosowanie do nabywców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 

Do dnia kontroli zasady określone w wyżej cytowanej uchwale Rady Gminy nie uległy zmianie.

 

 

3.1.3.1. Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości.

 

 

            W 2005 roku Gmina Damnica nie osiągnęła dochodów z tytułu opłat za zarząd, jedynie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, które wyniosły  22.251,20 zł i stanowiły 96,74 % kwoty zaplanowanej w budżecie w wysokości 23.000 zł. Wpływy z niniejszego tytułu sklasyfikowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 047 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wielkość zrealizowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykazana w sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 roku jest zgodna z ewidencją analityczną.

           

Na terenie Gminy Damnica w 2005 r. było 31 użytkowników wieczystych, w tym 28 osób fizycznych i 3 osoby prawnych. Kontrolę obejmującą terminowość wpłat oraz egzekucję należności pieniężnych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie przeprowadzono na podstawie 10 użytkowników wieczystych ( osoby fizyczne ) z miejscowości Damnica o następujących indeksach: 02058, 03298, 00268, 02975, 02691, 02257, 01386, 03212, 01567, 01019 oraz  3 osób  prawnych o indeksach : 09183, 09191, 09200.

Ustalono, że:

 

- na dziesięciu sprawdzonych użytkowników wieczystych (osoby fizyczne), trzech uiściło opłatę po ustawowym terminie. Dwóch z nich zapłaciło odsetki od nieterminowej wpłaty, a jednemu o numerze indeksu 02975 nie naliczono odsetek w kwocie 0,52 zł. W toku kontroli użytkownik ten zapłacił należną kwotę,

 

- spośród trzech osób prawnych, jedna o numerze indeksu 09183 dokonała wpłaty 7 kwietnia 2005 r., tj. po ustawowym terminie. Kwota należnych odsetek z tego tytułu wynosi 16,72 zł. Użytkownikowi nie naliczono odsetek od nieterminowej wpłaty oraz nie wysłano do niego wezwania do zapłaty,

 

- ewidencja analityczna użytkowników wieczystych prowadzona jest przy pomocy programu komputerowego. Każdy z użytkowników posiada swój numer ewidencyjny, saldo początkowe, przypis na dany rok, wpłaty bieżące i zaległe oraz saldo końcowe.

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych.

 

 

W 2005 r. Gmina Damnica osiągnęła dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 21.851 zł, co stanowiło 99,32% kwoty 22.000 zł, zaplanowanej w budżecie. Dochody te sklasyfikowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Na dochody te składały się wpływy z następujących źródeł:

- dzierżawa gruntów rolnych w kwocie 1.721,33 zł,

- dzierżawa gruntów innych niż rolne w kwocie 422,44 zł,

- najem lokali użytkowych w kwocie 3.374,40 zł,

- najem lokali mieszkalnych w kwocie 16.333,16 zł.

 

Kontrolą objęto prawidłowość uzyskanych dochodów z trzech pierwszych ww. źródeł. Ustalono, że  na terenie Gminy Damnica  w 2005 r. występowało:

-  18 dzierżawców gruntów rolnych,

-  17dzierżawców  gruntów innych niż rolne ( ogródki działkowe ),

-    6 najemców lokali użytkowych.

 

Kontrolą objęto 4 dzierżawców następujących gruntów rolnych:

 

- działka nr 11/43 o pow. 0.20 ha w miejscowości Domaradz, umowę zawarto na okres 

   od 01.08.2004 r. do 30.07.2007 r. ( nr indeksu 01348 );

- działki nr 111/6 o powierzchni 0,41 ha w miejscowości Łebień, umowę zawarta  

   w dniu 1.05.2004 r. na okres od 01.05.2004 r. do 30.04.2007 r. ( nr indeksu 02028 ); 

- działka 19/3 o pow. 0,1784 ha położona w miejscowości Dąbrówka, umowę zawarto  

   w dniu 1.03.2004 r., na okres od 1.03.2004 r. do 28.02.2007 r. ( nr indeksu 09512 ); 

- działka nr 111 i 112  o ogólnej powierzchni 1,04 ha położone w miejscowości

   Damnica, umowę zawarto w dniu 01.05.2004 r., na okres od 01.05.2004 r. do 

   30.04.2007 r. ( nr indeksu 00458 ).

 

   Ponadto kontrolą objęto 3 najemców lokali użytkowych:

 

- Ośrodek Zdrowia w Damnicy, lokal o pow. 26,86 m², umowę zawarto w dniu

   29.11.2005 r. na czas od 01.11. 2005 r. do 31.12. 2007 r.(nr indeksu 09436),

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Damnicy filia w Bobrownikach, lokal o 

   pow.428 m², umowę zawarto w dniu 5.01.2005 r. na okres od 1.01.2005 r. do 31   

  12.2007 r. (nr indeksu 09337).

 

            Sprawdzono prawidłowości zawartych z nimi umów oraz czy podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu zaległych opłat oraz odsetek za zwłokę.

Analizę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

 

- Kodeks cywilny,

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : 

  Dz. U. z 2004 r.,  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

 

 

Ustalono, że:

 

- każdorazowo  sporządzano wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,

- czynsz dzierżawny  naliczano w prawidłowej wysokości, zgodnie z zawartymi umowami,

- spośród czterech ww. objętych kontrolą dzierżawców gruntów wykorzystywanych na cele inne niż rolnicze uwag co do terminów i kwot regulowania opłat nie wniesiono.

 

3.1.3.3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości.

           

            Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz przejmowanie od Skarbu Państwa nieruchomości jest Pani Bogumiła Obert - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. Obowiązki te zostały przypisane do stanowiska i wynikają z zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika, przyjętych i podpisanych przez Panią w dniu 1 października 2004 roku. 

           

            Gmina Damnica w 2005 r. osiągnęła dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 129.246,90 zł, co stanowiło 99,96 % wielkości zaplanowanej w budżecie w wysokości 128.650 zł. Dochody te sklasyfikowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

 

            W 2005 r. przeprowadzono 13 transakcji sprzedaży nieruchomości, w tym 8 nieruchomości zabudowanych i 5 działek niezabudowanych. W drodze przetargu sprzedano 6 nieruchomości, a 7 nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( 6 nieruchomości zabudowanych na rzecz najemcy i jedna nieruchomość niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania).

 

Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem Nr 8/2003 z dnia 06 marca 2003 roku powołał Komisję Przetargową w 4-osobowym składzie, która wykonywała czynności związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

            Analizą objęto prawidłowość przeprowadzenia procedury sprzedaży 6 następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Damnica:

 

1. działka nr 14/8 o pow. 2.578 m² niezabudowana, położona w Sąborzu,

2. działka nr 14/10 o pow. 2.574 m² niezabudowana, położona w Sąborzu,

3. lokal mieszkalny nr 4/2 położony na działce nr 68 o pow. 2.629 m² , w  

    miejscowości Wielogłowy ( udział 19/100 w powierzchni działki ),

4. działka nr 11/58 o pow. 514 m² niezabudowana, położona w Domaradz,

5. budynek mieszkalny nr 11 i budynek gospodarczy położone na działce nr 279/6 o 

    pow. 940 m² w miejscowości Zagórzyczki,

6. lokal mieszkalny nr 35/1 o pow. użytkowej 79,50 m² położony na działce nr 9/14  

    wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położony w miejscowości Damno.

           

Kontrolę przeprowadzono kierując się przepisami zawartymi w wymienionej na wstępie uchwale Rady Gminy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) i w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r.,  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Ustalono, że :

- każda z ww. transakcji sprzedaży nieruchomości poprzedzona była podjęciem uchwały przez Radę Gminy Damnica, w której wskazywano nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży oraz formę sprzedaży tej nieruchomości,

- Wójt Gminy każdorazowo sporządzał i podawał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który zawierał wszystkie elementy określone w art. 35 ust.2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ogłoszenia o przetargach podawano do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu i zawierały one wszystkie informacje określone w cytowanym na wstępie rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu przeprowadza przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

- wpłaty wadium przez osoby uczestniczące w przetargach dokonywane były w terminie i w wysokości określonej w ogłoszeniu,

- z przeprowadzonych przetargów Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzał protokół zawierający informacje wskazane w § 10 powyższego rozporządzenia,

- przed podpisaniem aktu notarialnego, nabywcy uiszczali najwyższą cenę uzyskaną w przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium,

- uwag co do prawidłowości przeprowadzenie transakcji sprzedaży nie wniesiono.       

 

 

 

 

3.1.3.4. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek.      

             

      Jednostka kontrolowana w 2004 roku. nie osiągnęła dochodów z tytułu odsetek i

dywidend od kapitału wniesionego do spółek.

 

3.1.3.5. Inne dochody z majątku gminy.

     

      W 2004 roku gmina nie osiągnęła innych dochodów z majątku  niż wymienione

wyżej.

 

 

3.1.4. Inne dochody.

 

3.1.4.1. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach    

             bankowych.

 

W roku 2005  obsługę bankową budżetu gminy prowadził Bank Spółdzielczy w Ustce do 30.06.2005 r.  na mocy umowy nr 43/02 zawartej w dniu 28.06.2002 r.  Stosownie do  treści § 3 zawartej umowy, oprocentowanie  środków  pieniężnych zgromadzonych  na rachunkach (bieżącym i pomocniczym) wynosiło 4%.

W związku z wygaśnięciem umowy z Bankiem Spółdzielczym w Ustce, przeprowadzono nowy przetarg na obsługę bankową budżetu gminy, w wyniku którego wyłoniono ten sam bank. Rada Gminy Damnica podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XXXI/183/05 z dnia 1.07.2005 r. i w dniu 14 lipca 2005 r.  zawarto umowę na prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych i w § 7 określono, że środki na rachunkach rozliczeniowych oprocentowane są w wysokości 43% redyskonta weksli.

 

Według ewidencji analitycznej odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w 2005 roku - 8.238,00 zł. Uzyskane z tego tytułu wpływy zostały zaliczone  do dochodów i sklasyfikowane w dziale 758 , rozdział 75814, paragraf 092.

 

 

3.1.4.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem  środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

 

W roku 2005 jednostka kontrolowana otrzymała środków finansowych ze źródeł zagranicznych  (SAPARD) w wysokości 1.582.1170,56 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami Zagórzyce i Mianowice (umowa nr 18472/732-110074/03 na kwotę 790.357,10 zł;

-  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami Soborze i Paprzyce (umowa nr 18511/732-110075/03 na kwotę 791.813,46 zł ( dział 010, rozdział 01010 §§ 6291, 6292) ;

- realizacja programu Sokrates-Comenius (umowa nr 05/SPC/05-5921/91 – kwota przyznanego grantu wynosi 4.741,00 Euro I rata grantu – 80% wynosi 3.792,80 Euro - otrzymane środki 14.237 zł (dział 801, rozdział 80110, § 2707)

 

 

 

3.1.4.3. Spadki, zapisy, darowizny.

 

W 2005  roku  Gmina Damnica  uzyskała dochody z tytułu spadków i darowizn, które przekazywane były przez urząd skarbowy. Na rachunek Gminy w 2005 r.  z tego tytułu wpłynęła kwota 5.544,74 zł. Dochody powyższe wprowadzone zostały do budżetu i sklasyfikowane w dziale 756, rozdział  75616, paragrafie 036. Ponadto dochody te zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za  okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r. Wielkość dochodów wykazanych w ww. sprawozdaniu była zgodna z ewidencją księgową.

 

 

3.1.4.4. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę.

 

W roku 2005 Gmina Damnica nie udzielała pożyczek. Pożyczek nie udzielała również w latach poprzednich, w  związku z czym nie uzyskała odsetek z tego tytułu.

 

 

3.1.4.5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

 

Na podstawie analizy kont Zespołu 2 ustalono, że w 2005 roku nie wystąpiły należności gminy z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanych należności publiczno-prawnych.

 

 

3.1.4.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

 

Jednostka kontrolowana nie uzyskiwała dochodów z kar i grzywien.

 

 

3.1.4.7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy.

 

W 2005 r. Gminie udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 10.000 zł, w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 2710, w tym:

-         6.000 zł – na naukę pływania (porozumienie Nr 99/UM/DKST/2005P z dnia   

                       27.09.05r.),

-         4.000 zł -  na sport po godz. 16.00 (porozumienie Nr 221/UM/DKST/2005P

                       z dnia    27.09.05r.).

Obydwa porozumienia zawarto z Samorządem Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działał  Zarząd Województwa Pomorskiego w osobach:

Jana Kozłowskiego – Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marka Biernackiego – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego.

 

 

 

3.1.4.8. Wpływy z usług i pozostałych opłat (m.in. parkingowe).

 

Gmina Damnica w 2005 r. uzyskała następujące wpływy z opłat i usług (§ 083):

-                 638,00 zł  wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne 

                             (rozdział 75023)

-            30.379,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkole (rozdział 80104),

-              5.315,00 zł z wynajmu autobusu (rozdział 80113),

-          233.453,00 zł za zrzut ścieków (rozdział 90001).

 

Powyższe wpływy zostały zaplanowane w budżecie gminy z wyjątkiem dochodów uzyskanych za wynajem autobusu.

 

 

3.2. Przychody budżetowe.

 

3.2.1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

 

Gmina Damnica nie emitowała papierów wartościowych w związku z czym nie osiągała dochodów z tego tytułu.

 

3.2.2. Przychody z prywatyzacji majątku.

 

W jednostce kontrolowanej nie przeprowadzono w roku 2005  prywatyzacji majątku.

 

 

3.2.3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu.

 

W roku 2005 nie osiągnięto przychodów ze spłat pożyczek i kredytów.

 

 

3.2.4. Przychody z zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

 

W uchwale budżetowej na 2005 rok (nr XXVI/147/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.) Rada Gminy upoważniła Wójta gminy § 7 do:

1) do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w wysokości 530.000 zł,

2) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego gminy w wysokości 300.000 zł,

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągniecie kredytu w kwocie 200.000 zł oraz pożyczki 330.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku po stronie przychodów zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie ogółem 1.291.813 zł z tego:

 

 

- kredyt w wysokości 791.813 zł – zadanie SAPARD – na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami Soborze - Paprzyce (umowa nr 10025-30028-11505-1 z BS Ustka – spłata 10.XI.2005 r.),

 

- pożyczka w wysokości 300.000 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Soborze i Paprzyce, zaciągnięta w WFOŚiGW (umowa z dnia 24.05.2005 r. nr WFOŚiGW/P/25/2005 podpisana przez Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika ) – termin spłaty do 2010 r.

 

- kredyt w wysokości 200.000 zł – na budowę dróg gminnych i powiatowych zaciągnięty w BS Ustka (umowa kredytowa nr 39 9315 0004 0001 0025 1000 0050, podpisana przez Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika) – termin spłaty 2007 rok,

 

            Kwoty zaciągniętych  kredytów i pożyczki są zgodne z ewidencja księgową prowadzona  do konta 134 - „Kredyty bankowe” i konta 260 - „Zobowiązania finansowe”.

 

            Ponadto w 2005 roku Gmina korzystała z kredytu na rachunku bieżący, w celu pokrycia niezbędnych wydatków, w  oparciu o umowę z BS Ustka  zawartej w dniu 04.01.2005 r. na kwotę 200.000 zł oraz wprowadzony aneks do umowy w dniu 05.07.2005 r. zwiększający limit kredytu o 100.000 zł, z terminem płatności 20.12.2005 r. (uchwała Nr XXVI/149/04 Rady Gminy Damnica z dnia 30.12.2004 r. )

 

 

 

3.2.5. Przychody z zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na rynku  

          zagranicznym.

 

 

            W okresie objętym kontrolą tj. w roku 2005  Gmina Damnica nie zaciągała kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym.

 

 

 

3.2.6. Nadwyżki z lat ubiegłych.

 

            Rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 742.475 zł, która została przeznaczona na spłatę w ciągu roku  zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

            Rok 2004 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 451.595 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Wydatki budżetowe.

 

3.3.1. Wydatki bieżące.

            W roku 2004 z budżetu gminy Damnica wydatkowano 11.768.948 zł, co stanowiło 99,03 % wykonania planu, który po wprowadzonych w trakcie roku zmianach wynosił 11.883.979 zł.

            Wydatki w stosunku do planu, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,  kształtowały się w sposób następujący:

 

 

Nr działu

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik % wykonania

Udział % w ogólnym budżecie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.283.199

1.282.973

99,98

10,90

600

Transport i łączność

316.213

313.591

99,17

2,66

700

Gospodarka mieszkaniowa

182.000

145.187

79,77

1,23

710

Działalność usługowa

3.000

1.805

60,17

0,02

750

Administracja publiczna

1.031.486

1.011.250

98,04

8,59

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

6.894

6.893

99,98

0,06

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

64.000

53.467

83,54

0,45

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8.020

7.251

90,41

0,07

757

Obsługa długu publicznego

84.000

82.287

97,96

0,70

801

Oświata i wychowanie

5.554.389

5.535.982

99,67

47,04

851

Ochrona zdrowia

64.000

62.150

97,11

0,53

852

Pomoc społeczna

2.211.166

2.203.738

99,66

18,72

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10.400

10.400

100,00

0.09

900

Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia

563.112

554.379

98,45

4,71

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

362.100

361.246

99,76

3,07

926

Kultura fizyczna i sport

140.000

136.349

97,39

1,16

       X

     R a z e m

11.883.979

11.768.948

99,03

100,0

 

            Jak wynika z powyższego zestawienia, nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

 

 

3.3.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

 

            Wydatki  na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu Gminy Damnica, według sprawozdania rocznego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

 

 

Paragraf i jego nazwa

75011-Urzędy wojewódzkie

    75023 - Urzędy gmin

(b)      Ogółem

 

Plan         Wykonanie

 

Plan               Wykonanie   

Plan               Wykonanie

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.000

43.000

482.242

475.755

525.242

518.755

4040-Dodatkowe wynagrodze -nie roczne

-

-

38.674

38.674

38.674

38.674

4110-Składki na ubezpiecze- nia społeczne

8.000

8.000

82.729

82.658

90.729

90.658

4120-Składki na Fundusz Pracy

     2.300

2.300

11.407

11.407

13.707

13.707

Razem

 

53.300

53.300

615.052

608.494

668.352

661.794

 

 

 3.3.1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników.

 

W ramach kontroli wydatków z tytułu wynagrodzeń sprawdzono:

 

-  prawidłowość ustalenia pracownikom wynagrodzenia obowiązującego w 2004 i   

2005 roku w zakresie kategorii zaszeregowania, dodatku funkcyjnego i specjalnego, a także dodatku za wieloletnią pracę zawodową,

-  prawidłowość naliczania wynagrodzeń i prowadzenia ewidencji analitycznej  

   wynagrodzeń,

-  prawidłowość udokumentowania wypłat wynagrodzeń i ich ewidencję.

 

Kontrolą objęto wynagrodzenia następujących pracowników:

 

- Wójta Gminy

- Skarbnika Gminy

- p.o. Sekretarza Gminy

- Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi

- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

- inspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

- inspektora ds. księgowości podatkowej

- dwóch pracowników obsługi tj. robotnika gospodarczego i sprzątaczki.

 

Ww. zagadnienie sprawdzono pod względem zgodności z następującymi aktami prawnymi:

 

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad  

  wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

  zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach

  marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad

  wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,

  starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,

- ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: 

  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 264 ),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w

  sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz 

  wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,

  dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności

  przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm. ),

- Regulaminem premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie

  Gminy Damnica, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy  

  wprowadzonego w życie 1 sierpnia 2004 r., na mocy Zarządzenia Nr 26/2004 

  Wójta Gminy Damnica z dnia 19 lipca 2004 roku.

  

Stwierdzono, że :

 

1.Rada Gminy Damnica ustaliła wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy     

   następującymi uchwałami:

 

- Nr XX/109/04 z dnia 9 lipca 2004 r., mającą zastosowanie od dnia 1 stycznia   

   2004 r.,

- Nr XXXI/187/05 z dnia 01 lipca 2005 r., mającą zastosowanie od dnia 1 stycznia   

   2005 r.

 

Wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia odpowiadała wielkościom określonym w ww. rozporządzeniach, a ustalenia wynagrodzenia dokonał uprawniony organ, który Uchwałą Nr II/13/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. upoważnił Przewodniczącego Rady do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

2. Wynagrodzenie p.o. Sekretarza Gminy, przysługujące od 1 stycznia 2004  roku, ustalił Wójt Gminy pismem z dnia 30.03.2004 r., a przysługujące od 1 stycznia 2005 roku pismem z dnia 22 lutego 2005 r. Wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia była zgodna z wielkościami określonymi w ww. rozporządzeniach.  

Ponadto pismem z dnia 6.05.2005 r. Wójt Gminy przyznał Pani pełniącej obowiązki  

Sekretarza Gminy, dodatek specjalny na okres od 1 maja do 30 września 2005 r. Jak wynika z treści niniejszego pisma dodatek specjalny został przyznany w wysokości    40 % wynagrodzenia zasadniczego, natomiast zgodnie z treścią przepisów zawartych w § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. oraz rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, dodatek specjalny stanowi określony procent naliczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Naliczenia dodatku specjalnego za 5 miesięcy 2005 r. dokonano zgodnie z pismem ustalającym jego wysokość, a tym samym zaniżono jego wysokość o kwotę 1.078 zł, biorąc jedynie wynagrodzenie zasadnicze jako podstawę ustalenia jego wysokości.

 

3. Wynagrodzenie Skarbnika Gminy w roku 2004 ustalone zostało przez Wójta Gminy pismem z dnia 30 marca 2004 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. Poszczególne składniki wynagrodzenia odpowiadały wielkością określonym w przepisach powołanego na wstępie rozporządzenia.

Wynagrodzenie obowiązujące od 01 stycznia 2005 r. określił Wójt Gminy Damnica pismem z dnia 22 lutego 2005 r. Wynagrodzenie to składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę.

Poszczególne składniki wynagrodzenia mieściły się w granicach kwot ustalonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Następnie pismem z dnia 6 maja 2005 r. Wójt Gminy przyznał z dniem 1 maja 2005 r. dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek został przyznany na okres od 1 maja do 30 września 2005 r.

Naliczenia i wypłaty dodatku specjalnego za ww. okres dokonano zgodnie z pismem tj. biorąc za podstawę tylko wynagrodzenie zasadnicze, a nie 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika – tak jak wskazuje treść § 8 ust. 3 cytowanych na wstępie rozporządzeń Rady Ministrów. Wobec powyższego zaniżono jego wysokość o kwotę 1.694 zł.

 

4. Niezgodnie z obowiązującymi przepisami przyznano i naliczono Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dodatek specjalny za okres od 1 maja do 30 czerwca 2005 r. w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Tak jak stwierdzono w wyżej opisanych przypadkach, dodatek specjalny winien stanowić określony procent od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ze względu na przyjęcie niewłaściwej  podstawy zaniżono kwotę należnego dodatku o 46,20 zł.       

 

5. Pracownikowi obsługi – Pani Elżbiecie Hendzel zaniżono należne wynagrodzenie za 2004 r. o 15 zł, ponieważ przy wyrównaniu wynagrodzenia wypłaconego w kwietniu 2004 roku, nie uwzględniono zmiany wysokości premii ustalanej jako określony procent od wynagrodzenia zasadniczego.   

 

W toku dalszej kontroli ustalono, że :

 

-         ze wszystkimi pracownikami zawarto umowę o pracę, z wyłączeniem Wójta i pracowników, z którymi stosunek pracy został nawiązany odpowiednio na podstawie wyboru lub powołania,

-         listy płac za miesiące od stycznia do grudnia 2004 i 2005 r. zawierały adnotacje o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej,

-         ustalenia wynagrodzenia dokonywał uprawniony organ, dla Wójta – Rada Gminy, a dla pozostałych pracowników – Wójt.

 

 

3.3.1.1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.      

 

 

            W toku dalszej kontroli sprawdzono prawidłowość naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Gminy Damnica za 2003 rok  i ustalono, że:

 

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono 17 uprawnionym pracownikom w ogólnej kwocie 38.674 zł brutto, kontrolą objęto naliczenie wynagrodzenia wszystkich pracowników i w żadnym przypadku nie stwierdzono różnic w naliczeniu,

 

-         wynagrodzenie to wypłacono w lutym 2004 r., z zachowaniem terminu określonego w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm. ),

 

-         wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego sklasyfikowano w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- urzędy gmin, w paragrafie 4040, w wysokości 38.674 zł. Wykonanie planu wyniosło 100 %. 

 

              

 

3.3.1.1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

 

 

            Sprawdzono terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy w 2004 r. kierując się obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm. ).

            Wykaz poszczególnych składek wynikających ze złożonych deklaracji ZUS DRA oraz wykaz odprowadzonych kwot z tego tytułu i terminów ich odprowadzenia odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

            W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie składki za 2004 r. odprowadzono terminowo.

                 

 

 3.3.1.1.4. Nagrody.

 

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia utworzono fundusz nagród w wysokości do 3 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń na 2004 r.          W powyższej sprawie Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 69/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r., a kryteria podziału nagród określił w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

Dysponentem funduszu nagród był Wójt Gminy, który przydzielił na piśmie pracownikom nagrody w maju i grudniu 2004 r. Wypłata nastąpiła 28 maja i 31 grudnia 2004 r. według zatwierdzonych do realizacji przez Wójta list płac.

 Informacje o przyznanych i wypłaconych nagrodach znalazły odzwierciedlenie w aktach osobowych pracowników.

 

 

3.3.1.2. Pozostałe wydatki.         

3.3.1.2.1. Naliczanie i wykorzystanie środków zakładowego funduszu świadczeń  

                socjalnych.

 

             Działalność socjalną w 2004 roku realizowano w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Damnicy wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 1/1997 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 1997 r.

            Do niniejszego regulaminu Wójt Gminy wprowadził 1 zmianę, na mocy Zarządzenia Nr 69/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.

W regulaminie pracodawca ustalił zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń.

Fundusz tworzono z corocznego odpisu podstawowego dokonanego na początku roku dla planowanej liczby zatrudnionych, obciążając koszty działalności jednostki. Odpis ten został zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim na każdego z 2 emerytów i rencistów uprawnionych do opieki socjalnej. Razem naliczony odpis wynosił 24.226,70 zł. Do dnia 31.05.2004 r. przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75 % równowartości odpisu w łącznej kwocie 18.170 zł, według poniższego zestawienia:  

 

- dnia  24.03.2004 r.         10.479 zł,

- dnia  07.04.2004 r.           7.691 zł,

 

         razem                    18.170 zł

 

Całość odpisu została przekazana na rachunek Funduszu w terminie do 30 września 2004 roku. Następnie w końcu roku skorygowano Fundusz do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych ( 35 etatów ), co spowodowało zwiększenie odpisu do kwoty 24.632 zł.

 

Analizując dowody finansowo-księgowe za okres II półrocza 2004 r. stwierdzono, że wydatki dokonywane były zgodnie z planem finansowo- rzeczowym. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystały tylko osoby uprawnione. Uwag nie wniesiono.

 

W toku dalszej kontroli sprawdzono prawidłowość wykazanych  zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych  i ustalono, że zostały one wykazane w prawidłowej wysokości. Ewidencja analityczna udzielonych pożyczek prowadzona była komputerowo na imiennych  kartotekach oraz syntetycznie na koncie 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Różnic pomiędzy analityką a syntetyką nie stwierdzono.

 

 

3.3.1.2.2. Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników.

 

W 2004 r. z budżetu Gminy Damnica na podróże służbowe krajowe pracowników oraz z tytułu zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, wydatkowano kwotę 5.009,84 zł. Wydatki te sklasyfikowano w dziale 750, rozdziale 75023 § 4410.

Kontroli poddano prawidłowość dokonywania wydatków na podróże służbowe krajowe w 2004 r. pod względem przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. nr 236, poz. 1990).

Sprawdzono polecenia wyjazdu służbowego zrealizowane w miesiącach od stycznia do czerwca w ilości 28 sztuk.

 

Ustalono, że :

 

-         podróże służbowe odbywały się na podstawie jednorazowych poleceń wyjazdu służbowego wystawianych przez pracodawcę,

 

-         polecenia wyjazdu służbowego ujmowano chronologicznie w rejestrze nadając im odpowiedni numer,

 

-         nie stwierdzono rozbieżności  pomiędzy terminem i miejscem określonym przez pracodawcę a faktycznym terminem i miejscem podróży rozliczonym w poleceniach wyjazdu służbowego,    

 

-         w przypadku przejazdów w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy, zwrotu kosztów przejazdu dokonywano w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w wymienionym na wstępnie rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

 

-         w jednym przypadku stwierdzono niewłaściwe rozliczenie zwrotu kosztów podróży polegające na nie naliczeniu, w polecenie wyjazdu służbowego numer 32/04 wystawionym dla Pani Danuty Cybula  – inspektor ds. księgowości podatkowej na okres od 27 do 28 czerwca 2004 r., dwóch ryczałtów na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Rozliczono jeden ryczałt, co spowodowało zaniżenie poniesionych kosztów przez pracownika o 4,20 zł.

 

W toku dalszej kontroli wydatków sklasyfikowanych w § 4410 rozdziale 75023 – Urzędy gmin sprawdzono prawidłowość pokrywania przez pracodawcę kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących jego własnością.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. nr 27, poz. 271 ).

Analizą objęto zwrot ww. kosztów wypłaconych w 2004 r., w formie ryczałtu miesięcznego. Ustalono, że :

 

- zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd

  lokalnych samochodu osobowego, przysługiwał tylko Wójtowi Gminy – Panu

  Grzegorzowi Jaworskiemu,

 

- w dniu 20 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Pan  

  Ryszard Moskal zawarł z Wójtem Gminy Damnica stosowną umowę, w której

  określił m.in.: miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ( w granicach 

  administracyjnych gminy ) w ilości 300 km, dane dotyczące pojazdu (pojemność 

  silnika – 1400 cm³, markę i numer rejestracyjny) oraz zasady zwrotu kosztów,

  które następować będą w formie miesięcznego ryczałtu po  złożeniu pisemnego

  oświadczenia pracownika o używaniu pojazdów do celów służbowych w danym

  miesiącu wg stawek określonych w § 2 cytowanego na wstępie rozporządzenia.

  Umowa ta obowiązuje na czas kadencji Wójta od 2002 do 2006 roku,

- zwrotu kosztów dokonywano w oparciu o złożone oświadczenia pracownika o

        używaniu pojazdu do celów służbowych i pomniejszano go o 1/22 za każdy dzień  

        nieobecności w pracy wykazany w złożonym oświadczeniu, a następnie

        pracodawca pobierał i odprowadzał do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek  

        dochodowy, od przedmiotowego świadczenia,

     -  nie stwierdzono stosowania niewłaściwych stawek za 1 km przebiegu,

 

W toku dalszej kontroli porównano dni nieobecności w pracy ujęte w oświadczeniach złożonych przez Wójta Gminy z listą obecności. Różnicy nie stwierdzono. 

 

3.3.1.2.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników poza granicami kraju.

 

            W roku 2004 wydatki na podróże służbowe pracowników poza granicami kraju wyniosły 2.605,62 zł i zostały sklasyfikowane w dziale 750, rozdziale 75023               § 4420. Wydatki te dotyczyły zwrotu kosztów podróży odbytych zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr 13/04 z dnia 24.03.2004 r. wystawionym dla Pani Jadwigi Dic – Skarbnika Gminy do Traona we Włoszech na okres od 28 marca do 03 kwietnia 2004 r. w celu: „Udział w programie Sokrates” oraz poleceniem wyjazdu służbowego nr 26/04 z 12.05.2004 r. wystawionym dla Pana Grzegorza Jaworskiego – Wójta Gminy Damnica do Ratzeburga w Niemczech na okres od 13 do 15.05.2004 r., w celu spotkania gospodarczego. Uwag do prawidłowości rozliczenia kosztów wyjazdów służbowych nie wniesiono.

 

 

3.3.1.2.4. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych gminy.

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2004 r. w dziale 750, rozdziale 75022 § 4410 – Podróże służbowe krajowe - wynosił 600 zł i został zrealizowany w 28 % tj. w kwocie 168 zł. Ww. wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży służbowej odbytej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Damnica na podstawie polecenia wyjazdu służbowego nr 1/04 z 20.03.2004 r.   

Kontrolę prawidłowości naliczenia i wypłaty należności z tytułu podróży służbowej radnego przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

 

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm. ).

 

Ustalono, że:

 

-     zwrotu kosztów przejazdu dokonano na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, w których termin i miejsce wykonywania zadania określiła upoważniona osoba tj. Przewodniczący Rady,

-  prawidłowo naliczono należność z tytułu przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, na który wyraził zgodę Przewodniczący Rady Gminy. Uwag nie wniesiono.

 

 

            W 2004 roku wydatki z tytułu podróży służbowych radnych poza granicami zaplanowano w wysokości 2.000 zł, a ich wykonanie wyniosło 1.995 zł i dotyczyło zwrotu kosztów podróży na podstawie jednego polecenia wyjazdu służbowego     nr 2/04 z 25.03.2004 r. Rozliczenia kosztów powyższej podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy dokonano w oparciu o  przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002  r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania  należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991). Uwag do sposobu rozliczenia kosztów podróży nie wniesiono.

  

 

 

3.3.1.2.5. Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady i innym uprawnionym.

 

 

Uchwałą Nr III/18/02 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2002 r. ustalono diety dla radnych w postaci miesięcznego ryczałtu naliczonego od półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska. Wysokość ryczałtu w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Gminy wynosiła określony procent od ww. podstawy tj.:

 

- Przewodniczący Rady Gminy – 43%  

- Wiceprzewodniczący rady Gminy – 22%

- Przewodniczący Komisji Rady Gminy – 14%

- pozostali radni – 13%.

 

Wysokość ryczałtu ulega obniżeniu w razie nieobecności radnego na posiedzeniach Rady lub Komisji Rady według następujących zasad:

 

- za nieobecność na sesjach Rady – o 15% miesięcznego ryczałtu,

- za nieobecność na posiedzeniu Komisji Rady – o 10% miesięcznego ryczałtu.

 

Zgodnie z  treścią powyższej uchwały Rady Gminy ustalającej zasady wypłaty diet radnym, diety przysługiwały za udział w posiedzeniach komisji oraz za udział w sesjach Rady i po przeliczeniu w 2004 r. wynosiły dla:

 

- Przewodniczącego Rady Gminy – 1.065,32 zł,

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 545,05 zł,

- Przewodniczący Komisji Rady Gminy – 346,85 zł

- pozostali radni – 322,07 zł.

                       

Jak wynika z powyższego ustalona przez Radę dieta nie przekraczała kwoty 1.238,75 zł tj., maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca zgodnie z przepisami art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz.710). Na podstawie dokumentów księgowych sprawdzono prawidłowość naliczenia i pobierania przez radnych diet w okresie II półrocza 2004 roku.

 

Ustalono, że:

 

-         z zaplanowanych na 2004 rok wydatków w kwocie 70.000 zł, z tytułu wypłaty diet radnych wydatkowano kwotę 69.537 zł, która stanowiła 99,34% planu,

-         wszyscy Radni Gminy złożyli w 2004 r. oświadczenia o stanie majątkowym,  w ustawowym terminie, a mianowicie do 30 kwietnia, zgodnie z treścią art. 24h ust. 4 ww. ustawy o samorządzie gminnym, 

-         wysokość naliczonych i wypłaconych diet była zgodna z zasadami określonymi przez Radę.     

   

 

3.3.1.2.6. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

                Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Uchwałą Nr XV/82/04 z 12 lutego 2004 r. Rada Gminy Damnica zatwierdziła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i powierzyła jego realizację Wójtowi Gminy.

            W programie tym wyszczególniono 5 celów Gminnego Programu wraz ze  szczegółowym preliminarzem wydatków, zawierającym nazwę zadania, formę realizacji oraz jego koszt. Ponadto ustalono, że w uchwale Nr XV/81/04 Rady Gminy Damnica z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie równej zaplanowanym               dochodom – 54.000 zł. Dochody z ww. tytułu zaplanowano w rozdziale 75618 § 0480, natomiast wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

            W ciągu roku dokonano jedynie zmian w planie wydatków i zwiększono go o 10.000 zł do kwoty 64.000 zł. Podwyższenie planu wydatków spowodowane było udzieleniem przez Samorząd Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł, na organizację programu powszechnej nauki pływania. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10.08.2004 r., środki na realizację programu przyjęto do budżetu Gminy w dziale 851, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została uchwałą Nr 104/01 Zarządu Gminy Damnica z dnia 21 września 2001 r., w składzie   pięcioosobowym, a następnie skład tej komisji był wielokrotnie zmieniany, na mocy następujących uchwał i zarządzeń:

- uchwała Nr 115/01 Zarządu Gminy Damnica z dnia 29 listopada 2001 r.,

- Zarządzenie Nr 7 /2002 Wójta Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2002 r.,

- Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Damnica z dnia 16 kwietnia 2003 r.,

-Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Damnica z dnia 4 stycznia 2006 r.  

 

Wysokość wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określona została w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. cytowanym na wstępie i jak  wynika z jego treści wynagrodzenie to kształtowało się w następujący sposób:

 

-         dla Przewodniczącego Komisji - 130 zł miesięcznie,

-         dla pozostałych członków 100 zł miesięcznie.

 

W toku dalszej kontroli sprawdzono prawidłowość wypłaty wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2004 roku.

Uwag do sposobu naliczenia wynagrodzeń nie wniesiono. Ogółem w 2004 roku, z  tytułu wynagrodzeń wypłacono kwotę 5.076 zł i wydatki te zostały sklasyfikowane    w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

 

             Wszystkie wydatki poniesione na prowadzenie działań związanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych kształtowały się następująco:

 

 

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –                      5.076 zł

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –                              1.473 zł

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy –                                                 201 zł

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –                                   6.744 zł

- § 4220 – Zakup środków żywności –                                               2.338 zł

- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –   1.499 zł

- § 4300 – Zakup usług pozostałych –                                              44.819 zł

 

                                                                         Razem wydatki                    62.150 zł

 

Jak wynika z powyższego gmina w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udzielała dotacji na realizację zadań jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Ponadto ustalono, że zrealizowane wydatki pokrywały się z zadaniami ujętymi w preliminarzu wydatków stanowiącym integralna część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

 

W celu pozyskania środków na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gmina pobierała opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

  Dochody z ww. źródła w 2004 r. wyniosły 50.845 zł i stanowiły 94,16 % zaplanowanych dochodów w wysokości 54.000 zł.  

 

W 2004 roku budżet Gminy Damnica nie był zasilany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

3.3.1.2.7. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  

Plan wydatków budżetowych na 2004 r. (po zmianach) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wyniósł 47.000 zł i został wykonany w 77,80 % tj. w kwocie 36.567 zł.

Wydatkowanie tych środków z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

 

 Paragraf

 

Nazwa paragrafu 

Plan

Wykonanie

% wykonanie

% udział w wydatkach

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

500

 

 

195

 

 

39,00

 

 

0,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

   11.700

 

8.626

 

73,73

 

23,6

4260

Zakup energii

     1.500

         898

59,87

       2,5

4270

Zakup usług remontowych

 

    12.000

 

11.260

 

93,83

 

30,8

4280

Zakup usług zdrowotnych

700

546

78,00

1,4

4300

Zakup usług pozostałych

 

17.100

 

12.097

 

70,74

 

33,1

4430

Różne opłaty i składki

 

3.500

2.945

84,14

8,1

 

  R a z e m

47.000

36.567

77,80

100,0

 

 

Powyższe środki przeznaczone były na działalność dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednostki te działają na terenie Gminy Damnica, a ich szczegółowe zadania i  organizację określają statuty Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z dokumentów przedstawionych do kontroli nie wynika, że wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone w statucie ochotniczej straży pożarnej zostały uzgodnione z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, do czego obliguje treść przepisów zawartych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 ze zm.).

 

W toku dalszej kontroli ustalono, że istniejące na terenie Gminy Damnica dwie jednostki OSP w Damnicy oraz w Zagórzycy, postanowieniami Sądu Wojewódzkiego w Słupsku z dnia 3 grudnia 1991 r. zostały wpisane do rejestru sądowego stowarzyszeń pod numerami:

- Ns.Rej. St. 110/91 – Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy,

- Ns.Rej. St. 111/91 – Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycy.

 

Ze względu na przejęcie rejestracji Ochotniczych Straży Pożarnych przez Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Gdańsku, jednostki OSP przesłały w dniu 6 marca 2001 r., na drukach KRS-W20 – dane niezbędne do rejestracji.

 

Gmina Damnica, reprezentowana przez Przewodniczącego Zarządu - Pana Grzegorza Jaworskiego oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Pana Tadeusza Myszke,  zawarła w dniu 5 marca 2001 roku umowę-użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Damnicy. Przedmiotem umowy było oddanie w użytkowanie budynku remizy strażackiej o łącznej powierzchni 123,84 m², wraz z kotłownią mieszczących się przy ul. Strażackiej 3 w Damnicy. Na mocy tej umowy oddano w użytkowanie: salę, pokój, korytarz, kuchnię i toaletę o łącznej powierzchni 59,36m², jako pomieszczenia użytkowane wspólnie z Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą. Pomieszczenia użyczone zostały bezpłatnie z uwagi na prowadzoną tam działalność statutową OSP.

Gmina Damnica, reprezentowana jak wyżej, zawarła w dniu 5 marca umowę użyczenia z OSP w Zagórzycy, której przedmiotem było oddanie w użytkowanie budynku remizy OSP, położonego w Zagórzycy, na dz. nr 86 o pow. 0,01 ha.

Ww. umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, a budynki remiz zaewidencjonowane są w księdze środków trwałych Urzędu Gminy w Damnicy.

 

Normy zużycia paliwa dla pojazdów i urządzeń należących do Ochotniczych Straży Pożarnych zostały przyjęte w wielkościach określonych przez producenta tych urządzeń i pojazdów .

Zakupywane paliwo księgowane było bezpośrednio w koszty i ujmowane na kartach pojazdów. Rozliczaniem paliwa w 2004 r. zajmował się Pan Bogusław Sabisz – insp. ds. komunalnych i drogowych.   

            W toku dalszej kontroli analizie poddano wydatki dokonywane 2004 r. na Ochotnicze Straże Pożarne.

Ustalono, że z budżetu gminy pokrywano umowy - zlecenia zawarte z kierowcami pojazdów OSP, które  to wydatki klasyfikowano w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Przedmiotem  umów z kierowcami było m.in. utrzymanie w pełnej gotowości pojazdu i sprzętu, prowadzenie prawidłowo dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, w tym prawidłowe rozliczanie zużycia paliwa, prawidłowe eksploatowanie i konserwacja motopomp pożarniczych.

Wynagrodzenie kierowców za wykonywanie ww. czynności ustalono w formie miesięcznego ryczałtu i wypłacano w oparciu o zawarte umowy. Wydatki z tytułu zawartych umów wyniosły w 2004 roku ogółem  – 2.981,81zł i stanowiły ponad 24 % wydatków w tym paragrafie. Pozostałe wydatki w tym paragrafie związane były m.in. z badaniami technicznymi pojazdów, ich ubezpieczeniem, rozmowami telefonicznymi itp. Ponadto w paragrafie 4300 błędnie ujmowano wypłaty ekwiwalentów za akcje gaśnicze. Niniejsze wydatki winny być sklasyfikowane w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

 

 

3.3.1.2.8. Wydatki na zakupy, dostawy, roboty i usługi.

 

 

            Plan wydatków budżetowych w dziale 750, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w poszczególnych paragrafach wraz z ich wykonaniem na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawiał się następująco:

 

 

Paragraf

Rok 2004

% wykonania

Plan

Wykonanie

3020

600

546

91,0

4010

482.242

475.755

98,6

4040

38.674

38.674

100,0

4110

82.729

82.658

99,9

4120

11.596

11.407

98,4

4140

7.871

7.871

100,0

4210

71.002

69.027

97,2

4270

2.572

2.572

100,0

4260

8.500

7.963

93,7

4280

1.020

965

94,6

4300

133.291

127.680

95,8

4410

5.495

5.010

91,2

4420

2.605

2.605

100,0

4430

7.645

7.645

100,0

4440

13.272

13.272

100,0

R a z e m

869.114

853.650

98,2

 

 

            Jak wynika z powyższego zestawienia, w roku 2004 nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych w rozdziale 75023, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, natomiast ich wykonanie w roku 2004 wyniosło 98,2 % planu.

 

            W toku kontroli sprawdzono realizację planu wydatków budżetu gminy Damnica za 2004 r., na następujące dni: 2 lutego, 19 czerwca, 7 września, 17 listopada, 12 grudnia 2004 r. Poniżej zestawiono przekroczenia wydatków z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

 

Rozdział

Paragraf

19.06.2004r.

07.09.2004r.

17.11.2004r.

12.12.

2004r.

01030

2850

-

-

-

0,23

01095

4300

-

-

0,40

0,40

60016

4010

0.10

0,10

0,10

0,10

60016

4110

0,42

0,42

0,42

0,42

60016

6050

-

-

-

0,38

75023

4420

-

0,31

0,31

0,31

75113

4110

-

0,04

0,04

0,04

75702

4300

-

-

-

0,35

75702

8070

-

-

449,03

-

80101

4274

-

-

-

0,48

80104

4040

0,47