☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 124 /2015 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjęcia i likwidacji środków trwałych

 ZARZĄDZENIE NR  124 /2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 22  września  2015 roku

 

 

w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjęcia i  likwidacji środków trwałych

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.4 ust. 3 pkt.  1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst  jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z póź.zm )¹

 

zarządza się, co następuje:

 

 

 § 1.  Powołuję komisję ds. przyjęcia i likwidacji środków trwałych  w następującym składzie :

1.  Inspektor  ds. gospodarki nieruchomościami  i rolnictwa  - przewodniczący,

2.  Inspektor  ds. inwestycji  i budownictwa - członek,

3. Inspektor  ds. pozyskiwania i rozliczania  środków zewnętrznych  -  członek,

4. Główny  specjalista  ds.  zamówień publicznych  i   komunikacji społecznej  -   członek,

zwanej w dalszej części  Komisją .

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji  jest przyjmowanie  środków trwałych   a  także dokonywanie likwidacji  .

2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

 

§ 3 .1. Podstawą rozpoczęcia przyjęcia środka  trwałego jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną wg zakresu merytorycznego wniosku – (wzór stanowi załącznik nr 1), z wyszczególnieniem opisu  przyjmowanych  środków trwałych.

1.W celu dokonania  przyjęcia  środka trwałego komisja sporządza  protokół  przyjęcia  ( wzór stanowi załącznik   nr 2 ) oddzielnie  dla   każdego rodzaju   przyjmowanego środka trwałego .

2.Protokół przyjęcia   sporządzony jest w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach .

3. Po sporządzeniu i podpisaniu  protokołu Przewodniczący komisji   przekazuje  jeden  egzemplarz   protokołu osobie, która  będzie  dysponowała  środkiem  w celu dopełnienia   przez te osobę   obowiązku uaktualnienia ewidencji tych  środków. Drugi   egzemplarz jest przekazywany   do Referatu Finansowego   w  celu wpisania   do ewidencji   przyjętego składnika   mienia. Trzeci   egzemplarz  pozostaje w  dokumentacji  komisji.  

2. Podstawą rozpoczęcia likwidacji jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną wg zakresu merytorycznego wniosku – (wzór stanowi załącznik nr 3), z wyszczególnieniem likwidowanego środka  trwałego .

1.Wniosek stanowi jedynie propozycję likwidacji. Winien być on podpisany przez osobę, która dysponuje składnikiem majątkowym.  

 

 § 4. 1.Komisja dokonuje oceny likwidowanych  środków trwałych i na tej podstawie   sporządza protokół likwidacji.

2.Protokół likwidacji sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (wzór  stanowi załącznik nr 4).

3.Protokół z przeprowadzonych czynności Komisja  przedstawia Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy w celu zaakceptowania propozycji .

4.Po zakończeniu czynności likwidacyjnych przewodniczący Komisji  przekazuje jeden egzemplarz protokołu osobie, która dysponowała składnikiem majątku w celu dopełnienia przez tą osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych środków. Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu Finansowego w celu zdjęcia z ewidencji  Urzędu Gminy zlikwidowanego składnika majątku. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji .

§ 5. Podstawę do wpisania  lub skreślenia z ewidencji  księgowej  przyjętych  lub zlikwidowanych środków trwałych  jest  dokumentacja wynikająca z  instrukcji  inwentaryzacyjnej.

 

 § 6. Wykonanie  Zarządzenia powierza się przewodniczącemu  Komisji  .

 

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr  40/2010  z dnia 17 maja 2010 roku  w sprawie  powołania i zasad  działania Komisji  ds. przyjmowania  środków trwałych  do majątku  komunalnego Gminy  Damnica   oraz    Zarządzenie Nr 117 /2010 z dnia  8 grudnia  2010 roku  w  sprawie   powołania i zasad  działania Komisji ds.   przejmowania  środków trwałych  do majątku komunalnego Gminy Damnica  oraz ich  likwidacji  .

 

§ 8 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 WERSJA EDYTOWANA

ZAŁĄCZNIK NR 2 WERSJA EDYTOWANA

ZAŁĄCZNIK NR 3 WERSJA EDYTOWANA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WERSJA EDYTOWANA

ZAŁĄCZNIK NR 1 PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3 PDF

ZAŁĄCZNIK NR 4 PDF

 

 

 ________________________________________________________________________

¹   Zmiany do tekstu  jednolitego  ogłoszone w  Dz.  U z  2013  poz. 613 , z 2014  r.  poz.  768, poz. 1100 i z  2015 r.  poz.   4 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2015-10-28 14:54:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-11-04 14:27:15)

 
 
liczba odwiedzin: 8153791

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X